SDG 13 - Klimaatactie

​Neem dringend actie om de klimaatverandering en haar impact, hier en in het Zuiden, te bestrijden.

NOOT: Onderstaande beleidsacties zijn slechts voorbeelden van hoe de lokale vertaling van SDG 13 er zou kunnen uitzien in een Vlaamse stad of gemeente. Dergelijke acties maken uiteraard best deel uit van een weldoordacht en structureel beleid inzake klimaat (of gezondheid, landbouw, leefmilieu, water, energie, enz.). De lijst dient ter inspiratie en is in geen geval exhaustief.

 Deze actie heeft een link met volgende SDGs
Onderteken het burgemeestersconvenant en stel een klimaatplan (richting CO²-neutraliteit) op.SDG 6, SDG 7, SDG 12, SDG 14, SDG 15, SDG 17
Kies voor lokale producten en verminder zo je voedselkilometers.SDG 2, SDG 12
Kies voor vegetarische producten en verminder zo je voedselkilometers.SDG 2, SDG 12
Stimuleer fietsverkeer en zet in op autoloze dagen of autovrije stadsdelen.SDG 3, SDG 7, SDG 11
Zet in op een sterker uitgebouwd netwerk van openbaar vervoer.SDG 9, SDG 11
Reik een prijs uit voor innovatieve projecten rond de opwekking van groene stroom.  SDG 7, SDG 9
Promoot gemeentelijke of provinciale aankopen van groene stroom. SDG 7, SDG 17
Ontwikkel een warmtezoneringsplan dat aangeeft waar hernieuwbare warmte-opwekking de voorkeur geniet.SDG 7
Zet in op duurzaam toerisme (aandacht voor mens en milieu).SDG 8
Voorzie ruimte voor windmolens.SDG 7
Doe onderzoek naar de luchtkwaliteit in je gemeente.SDG 11
Compenseer de vliegreizen van gemeentepersoneel. De toelage die je betaalt wordt geïnvesteerd in hernieuwbare energie, de aanplanting van bomen, enz.SDG 7
Heb aandacht voor klimaatadaptie bij de herinrichting van de publieke ruimte: soort tegels, kleine waterpartijen, waterbekkens, hittebestendige maatregelen, voorzien van overstromingsgebieden, enz.SDG 6
Organiseer vormingen over klimaatmitigatie en -adaptie in het Zuiden voor de NGO's en 4e pijlers actief in je gemeente.SDG 17
Sluit klimaatpartnerschappen af met regio's in ontwikkelingslanden, om wederzijds te leren van elkaars aanpak om met de klimaatsverandering om te gaan.SDG 17
Neem klimaatparameters op in het gemeentelijk subsidiereglement.SDG 16
Investeer in klimaatbuffers (gebieden waar de natuur haar gang kan gaan). 
Eis van de bank of de vermogensbeheerder van de gemeente om de reserves of pensioenfondsen niet langer te investeren in fossiele brandstofbedrijven ("divestment"). SDG 7, SDG 16