SDG 11 - Duurzame steden en gemeenschappen

Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam. De huisvesting van de toekomst dient rekening te houden met een groeiende bevolking. Dat gaat gepaard met veilig, proper en duurzaam bouwen. Woongebieden krijgen meer groen en natuur. Degelijk openbaar vervoer biedt een antwoord op verkeersvervuiling.

NOOT: Onderstaande beleidsacties zijn slechts voorbeelden van hoe de lokale vertaling van SDG 11 er zou kunnen uitzien in een Vlaamse stad of gemeente. Dergelijke acties maken uiteraard best deel uit van een weldoordacht en structureel beleid inzake ruimtelijke ordening (of wonen,  openbaar vervoer, energie, infrastructuur, enz.). De lijst dient ter inspiratie en is in geen geval exhaustief.

 Deze actie heeft een link met volgende SDGs
Bouw het wagenpark van de gemeente af en zet in op meer duurzame wagenopties, zoals elektrische dienstwagens en -fietsen.SDG 7, SDG 13
Zet in op een sterker uitgebouwd netwerk van openbaar vervoer.SDG 9, SDG 13
Werk aan een sterk uitgebouwd en veilig fietsnetwerk.SDG 3, SDG 7, SDG 13
Faciliteer het gebruik van deelwagens en -fietsen. Koppel hier ook een sociaal tarief aan. Lees het advies van fietsberaad. SDG 1, SDG 7
Zet bewoners aan duurzame mobiliteitsalternatieven uit te testen. Je kan bijvoorbeeld gebruik maken van de toolkit 'Delende buurten'.SDG 13
Organiseer infoavonden over autodelen.SDG 7
Voorzie elektrische laadpalen en fietspompen in de openbare ruimte.SDG 3, SDG 7
Installeer "fietsstraten" bij scholen, waarin wagens enkel mogen parkeren op parkings op de hoeken van de straat. SDG 4
Organiseer nieuwe fietspunten in je gemeente. Fietspunten stimuleren het gebruik van de fiets in combinatie met openbaar vervoer. Ze worden uitgebaat door ondernemingen uit de sociale economie. SDG 3, SDG 7, SDG 1
Installeer autoluwe of autovrije zones, bijvoorbeeld rond scholen of in wijken met veel jonge gezinnen.SDG 3, SDG 4, SDG 7, SDG 13
Heb aandacht voor mensen met een beperking bij de aanleg van voetpaden en verkeerslichten.SDG 10
Bescherm de trage wegen (wegen bestemd voor niet-gemotoriseerd verkeer) in je gemeente en breid ze waar mogelijk uit.SDG 15
Zorg voor een vlotte verbinding tussen de stad als afzetmarkt en lokale producenten (uit omliggende plattelandsgemeenten).SDG 2, SDG 8
​Zorg voor een toegankelijke, veilige en intergenerationele inrichting van de openbare ruimte: openbare toiletten, voldoende groen, afhellende stoepranden, zitbanken, … Je kan ook charter 'Naar een toegankelijke gemeente' ondertekenen. ​SDG 3, SDG 6, SDG 13, SDG 15
Betrek de inwoners bij de aanleg en invulling van publieke groene ruimtes.SDG 16
Promoot de aanleg van daktuinen, gevelgroen, enzovoort. Reik bijvoorbeeld een prijs uit aan de "groenste straat".SDG 3, SDG 15
Voer acties tegen sluikstorten en zwerfvuil. Haal inspiratie bij bijvoorbeeld de Mooimakers.SDG 6, SDG 14, SDG 15
Voorzie voldoende vuilnisbakken en een regelmatige vuilnisophaling. 
Stimuleer de aankoop van zonnepanelen bij de inwoners d.m.v. financiële tegemoetkomingen of de begeleiding van groepsaankopen.SDG 7
Ondersteun "gebruikerscoöperatieven" waarbij burgers bijvoorbeeld investeren in collectieve zonne-installatie, hun dak ter beschikking stellen, hun energiegebruik afstemmen op de meest zon-productieve momenten, enz.SDG 7
Ondersteun lokale transitie-initiatieven zoals energiecoöperatieven, deeltuinen, repaircafés, dorpsraden, weggeefpleintjes, ruilsystemen, enzovoort. Breng alle initiatieven samen in een lerend netwerk, eventueel in samenwerking met andere steden en gemeenten.SDG 17
Stimuleer co-housing, kangoeroewonen en woongemeenschappen om de sociale cohesie én een duurzame levensstijl te bevorderen.SDG 3, SDG 10
​Zorg ervoor dat toegankelijkheid een essentieel deel uitmaakt van het ontwerp en de aanbesteding van projecten inzake sociale woningbouw.​​SDG 1
Ga creatief en duurzaam om met leegstand. Reik bijvoorbeeld prijzen uit voor creatieve herbestemmingsprojecten of werk samen met duurzame pop-up-projecten.SDG 8, SDG 9
Haal de band tussen de burgers en het lokale erfgoed aan, bijvoorbeeld via schoolprojecten. 
Introduceer parameters rond sociale en ecologische duurzaamheid in het sociale huisvestingsbeleid van de gemeente. 
Laat de dienst Wonen en de dienst Mobiliteit samenwerken zodat sociale woningen waar mogelijk in de nabijheid van openbaar vervoer zijn.SDG 1, SDG 17
Zet in op betaalbare huisvesting, bv via de uitbreiding van de sociale huisvesting. Heb hierbij aandacht voor kwetsbare groepen zoals ouderen en personen met een handicap.​​SDG 1
Doe onderzoek naar de luchtkwaliteit in je gemeente.SDG 13
Informeer de burgers grondig over mogelijke noodsituaties en rampenbestrijding. 
Promoot kennisuitwisseling rond ruimtelijke ordening tussen lokale organisaties en zusterorganisaties in het Zuiden.SDG 17
Werk samen met binnen- en buitenlandse steden en gemeenten om een voortrekkersrol te kunnen opnemen inzake transitie naar duurzaamheid.SDG 17
Gebruik TRAKSIS als instrument om stapsgewijs de stedelijke agenda te verduurzamen.