SDG 10 - Ongelijkheid verminderen

Dring ongelijkheid in en tussen landen terug.

NOOT: Onderstaande beleidsacties zijn slechts voorbeelden van hoe de lokale vertaling van SDG 10 er zou kunnen uitzien in een Vlaamse stad of gemeente. Dergelijke acties maken uiteraard best deel uit van een weldoordacht en structureel beleid inzake diversiteit (of armoede, gender, onderwijs, werk, enz.). De lijst dient ter inspiratie en is in geen geval exhaustief.

 Deze actie heeft een link met volgende SDGs
Werf mensen aan zonder uitsluiting op basis van gender, afkomst, leeftijd, beperkingen, geaardheid, enzovoort.SDG 5, SDG 8
Begeleid de meest kwetsbare groepen op het vlak van basiseducatie en werkgelegenheid.SDG 1, SDG 4, SDG 8
Voorzie waar mogelijk premies en tariefverminderingen voor kansarme groepen.SDG 1
Bied bemiddeling aan in toegang tot water en energie bij niet betaalde facturen.SDG 1
Bied een aanbod van schuldhulpverlening.SDG 1
Zorg voor voldoende opvang- en doorgangwoningen om mensen in nood op te vangen.SDG 1
Organiseer activiteiten voor anderstalige kinderen en ouders om zo hun Nederlands te verbeteren.SDG 5
Zet sensibiliserende acties op rond diversiteit en discriminatie. Nodig bijvoorbeeld Unia uit voor een training aan je personeel. 
Geef een duidelijk en positief beeld van diversiteit in communicatiemateriaal. 
Zet in op de integratie en inburgering van nieuwkomers. Organiseer bijvoorbeeld een buddysysteem voor nieuwe inwoners.SDG 16
Maak gebruik van de Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor (LIM). SDG 16
​Zorg ervoor dat het lokale aanbod aansluit bij de diversiteit van de bewoners. Dit diversiteitskader kan je hierin ondersteunen.
Ga bij de organisatie van evenementen actief op zoek naar het betrekken en bereiken van diverse doelgroepen. Om minderheden te bereiken kan je bijvoorbeeld werken met huisbezoeken. Je kan ook sleutelfiguren inschakelen of samenwerken met netwerken of integratiecentra. SDG 16, SDG 17
Betrek actief verschillende doelgroepen in je beleidsvorming.SDG 16
Werk aan diversifiëring van de adviesraden. SDG 16
Stimuleer en ondersteun wijkwerking om zo de sociale cohesie te bevorderen.SDG 3, SDG 11
Pak de loonkloof intern aan.SDG 5
Heb aandacht voor mensen met een beperking bij de aanleg van voetpaden en verkeerslichten.SDG 11
Treed streng op tegen huisjesmelkerij.SDG 1
Geef bijzondere aandacht aan de bijscholing en opleiding van die medewerkers die door omstandigheden in het gewone circuit uit de boot zijn gevallen.SDG 4
Doe mee met de campagne Gastvrije Gemeente. 

Draag bij aan een Leeftijdsvriendelijke Gemeente: promoot een leefomgeving van en voor alle leeftijden; wat goed is voor ouderen, is dat vaak ook voor kinderen, personen met een beperking,… Het framework van leeftijdsvriendelijke gemeenten en de Active Ageing Index bieden hiertoe een kader. Acties die bijdragen aan een Leeftijdvriendelijke Gemeente zijn onder meer:

  • Verhoog de deelname van ouderen aan de lokale beleidsvoering
  • Zorg voor een toegankelijke, veilige en intergenerationele inrichting van de openbare ruimte: openbare toiletten, voldoende groen, afhellende stoepranden, zitbanken, …
  • Doorgedreven inzet op de bestrijding van leeftijdsdiscriminatie via intergenerationele projecten of inzet op sociaal gewaardeerde rollen.
  • Een uitbreiding van de mogelijkheden om na de pensioenleeftijd een actieve vrijwilligersrol en/of betaald werk op te nemen.
​SDG 3, SDG 8, SDG 11, SDG 16