Praktijken SDG 14 in LOKAAL

​Englisch version: see below

Vlaamse gemeenten dragen op drie niveaus bij aan de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties: binnen het eigen bestuur, voor de eigen bevolking en door internationale samenwerking. De 14de doelstelling wil de vervuiling van oceanen en zeeën een halt toeroepen en maritieme ecosystemen beschermen. Het belang van SDG 14 kan niet genoeg benadrukt worden, want de verontreiniging van onze zeeën en oceanen bedreigt de biodiversiteit, creëert gezondheidsrisico’s voor de mens en zet activiteiten zoals toerisme en kleinschalige visvangst onder druk. Dat het vijf óver twaalf is, blijkt uit de uitdijende ‘plasticsoep’ in de Stille Oceaan – een drijvende vuilnisbelt van 79.000 ton plastic die vijftig keer zo groot is als België.

Lokaal werken aan een propere zee

BREDENE VOERT STRIJD TEGEN PLASTIC OP201807_SDG 14_bredene_plastic_nightmare.jpg

Dat het hoog tijd is om de strijd tegen plastic op te voeren, hebben verschillende Vlaamse kustgemeenten goed begrepen. Zoals Bredene, dat de ene actie na de andere uitrolt. Aan de strandtoegangen lees je op sensibiliseringsborden hoelang het duurt vooraleer afval vergaat. Met de campagne ‘Heb je 5 minuten?’ werden strandbezoekers ook ingeschakeld om zwerfvuil op te ruimen. De strandbars van Bredene ondertekenden een charter waarin ze zich engageerden om de hoeveelheid strandafval terug te dringen en eind juni stelde de gemeente vijfduizend herbruikbare draagtassen ter beschikking van lokale handelaars om het gebruik van plastic tassen te ontmoedigen. Bredense verenigingen kunnen bovendien herbruikbare bekers lenen voor evenementen. Maar het gemeentebestuur kijkt ook in eigen boezem door op activiteiten zo weinig mogelijk plastic te gebruiken. Als kers op de taart werd Bredene in het kader van de Eneco Clean Beach Cup 2018 beloond met een cheque van 10.000 euro voor de originaliteit van zijn project Plastic Nightmare: een zeecontainer die omgebouwd was tot een tunnel vol afval waar bezoekers doorheen wandelen en zo letterlijk opgeslokt worden door plastic. Dat is confronterend, want we dreigen inderdaad af te stevenen op een wereld waarin we omgeven worden door plastic.

NATUURLIJKE DUINVORMING IN KOKSIJDE201807_SDG14_foto4_koksijde.jpg

Duinen zijn een uitstekend instrument voor adaptatie aan de klimaatverandering, want ze zorgen voor waterberging, bufferzones en bescherming van de kust tegen stormweer. Bovendien zijn ze het leefgebied van kust- en duinsoorten die nu sterk bedreigd of zelfs verdwenen zijn, zoals de kuifleeuwerik. Natuurlijke kustbescherming is dus in het belang van mens en natuur. Dat hebben ze in Koksijde goed begrepen. Om natuurlijke duinvorming een kans te geven zette Koksijde in 2005 als eerste kustgemeente de strandveegmachine op stal. Zo’n strandveegmachine kost handenvol geld, maar dat is nog niet het ergste: ze vernielt de natuurlijke vloedlijn volledig en verhindert zo jonge duinvorming. Op die vloedlijn liggen aanspoelsels – zeewieren, dode krabben, schelpen… – die worden verteerd tot strookjes vruchtbare bodem. Ideaal voor pioniersplantjes zoals biestarwegras en zeeraket die het strand klaarmaken voor een nieuw duintje. Spelenderwijs maakt Koksijde kinderen duidelijk dat afval op het strand manueel opgeruimd moet worden om duinvorming mogelijk te maken. Zo kunnen kinderen in educatief centrum Duinenhuis een spel spelen waarbij ze de verschillende stappen in het duinvormingsproces in de juiste volgorde moeten leggen. Leggen ze de kaart van de strandveegmachine, dan moeten ze terug naar start. 

SCHERFIJSFABRIEK IS STIMULANS VOOR DUURZAME VISSERIJ IN BANJUL201807_SDG14_foto2_Banjul.JPG

Oostende (70.000 inwoners) heeft al bijna vijftien jaar een stedenband met Banjul (35.000 inwoners). Samen werken ze aan veel projecten om de efficiëntie en publieke dienstverlening van het stadsbestuur van Banjul actief te ondersteunen (zoals IT, afval, straatverlichting, visserij, stadslandbouw en een fietsatelier). Banjul is de hoofdstad van Gambia en ligt aan de kust van West-Afrika. De rivier de Gambia die in Banjul in de Atlantische Oceaan uitmondt, is de levensader van het land. Visvangst is een belangrijk onderdeel van de samenleving. Vis maakt deel uit van het dagelijkse voedingspatroon en is voor de meeste inwoners de belangrijkste bron van proteïnen. Door de samenwerking met Oostende draait de scherfijsfabriek sinds 2016 weer op volle toeren. De beschikbaarheid van scherfijs maakt dat de vissers, die soms dagenlang op zee zijn, hun vangsten langere tijd kunnen bewaren, wat een positieve impact heeft op de voedselhygiëne en de rentabiliteit van de activiteiten van vissers en visverkopers. Qua tewerkstelling werken er minimaal zo’n 250 mensen binnen de vissector in Banjul, namelijk vissers, visrooksters en -zouters en visverkopers​. Dit heeft dag in, dag uit een weerslag op het levensonderhoud van minstens tweeduizend mensen. De vis wordt verkocht tot in het binnenland van Gambia, Senegal, Guinee en Mali.

ENGLISH VERSION:

Flemish municipalities contribute to the United Nations Strategic Development Goals on three levels: in their own administration, for their own population, and through international cooperation. The 14th goal aims to stop the pollution of oceans and seas and to protect maritime ecosystems. The importance of SDG 14 cannot be emphasised enough, as the pollution of our seas and oceans threatens the biodiversity, results in health risks for humanity, and threatens activities like tourism and small-scale fishing. The fact that it is five minutes past midnight is clear from the growing 'plastic soup' in the Pacific, a floating rubbish dump of 79,000 tonnes of plastic fifty times the size of Belgium.

Local actions for a clean sea

BREDENE INCREASES ITS FIGHT AGAINST PLASTIC
Various Flemish coastal municipalities understand that it is time to increase their fight against plastic. Bredene, for example, which deploys one action after another. Awareness signs placed at the beach entrances show how long it takes before waste decays. The 'Do you have 5 minutes?' campaign calls on beach visitors to clean up litter.
The beach bars in Bredene have signed a charter in which they commit themselves to reducing the amount of beach waste, and the municipality provided five thousand reusable carrier bags to local retailers at the end of June to discourage the use of plastic bags. In addition, associations in Bredene could borrow reusable cups for events.
But the municipal authorities are also taking a good look at themselves to use as little plastic as possible during activities. As a cherry on the cake, the Eneco Clean Beach Cup 2018 awarded Bredene with a cheque of 10,000 euros for the originality of its Plastic Nightmare project: a sea container that was converted into a tunnel filled with waste through which visitors could walk and were literally engulfed by plastic. This is confronting, as we are indeed headed for a world in which we are surrounded by plastic.

NATURAL DUNE FORMATION IN KOKSIJDE
Dunes are an excellent instrument for adapting to climate change, as they provide for water storage, buffer zones, and protect the coast against storms. They are also the habitat of coastal and dune species that are currently seriously threatened or have even disappeared, such as the crested lark. Natural coastal protection is in the interest of people and nature. They have understood this well in Koksijde. Koksijde was the first coastal municipality to decommission its beach sweeper in 2005 to give natural dune formation a chance. A beach sweeper costs a lot of money, but that is not all: it completely destroys the natural flood line and prevents young dunes from forming. This flood line contains stranded materials like seaweed, dead crabs and shells that are digested into strips of fertile soil. Perfect for pioneer plants such as marram grass and searocket that prepare the beach for a new dune. Koksijde playfully teaches children that waste on the beach must be cleaned up by hand to ensure dunes can form. Children can play a game in educational centre Duinenhuis in which they must place the different steps of the duneforming process in the right order. They need to get back to the start if they place the beach sweeper card.

FLAKE ICE PLANT IS AN INCENTIVE FOR SUSTAINABLE FISHING IN BANJUL
Ostend (70,000 inhabitants) has had a twin city relationship with Banjul (35,000 inhabitants) for almost fifteen years. They collaborate on many projects to actively support the efficiency and public services of the Banjul city council (such as IT, waste, street lighting, fishing, urban agriculture and a bicycle workshop).
Banjul is the capital of Gambia and is located on the coast of West Africa. The Gambia river which flows into the Atlantic Ocean in Banjul is the lifeline of the country. Fishing is an important part of the society. Fish is part of the daily diet and is the most important source of protein for most of the inhabitants. The flake ice plant has been working at full capacity since 2016 thanks to the partnership with Ostend. The availability of flake ice means that fishers, who sometimes spend days on sea, can store the caught fish for longer, which has a positive effect on food hygiene and the profitability of the activities of fishers and fish sellers. At least 250 people work in the fishing sector in Banjul as fishers, fish smokers and salters and fish sellers. This has an impact on the livelihoods of at least two thousand people every day. The fish is sold up to the hinterlands of Gambia, Senegal, Guinea and Mali.

​​​