Praktijken SDG 10 in LOKAAL

​​Englisch version: see below

Vlaamse gemeenten dragen op drie niveaus bij aan de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties: binnen het eigen bestuur, voor de eigen bevolking en door internationale samenwerking. Streven naar een duurzame wereld in 2030 betekent ook dat ongelijkheid – zowel tussen landen onderling als binnen landen zelf – bestreden moet worden. Dat kan door de lage lonen sneller te doen groeien en ontwikkelingslanden meer inspraak te geven in de besluitvorming van internationale instellingen. Tegen 2030 moet de sociale, economische en politieke inclusie van iedereen verbeteren, ongeacht leeftijd, geslacht, handicap, ras, etniciteit, herkomst, godsdienst of status.

Iedereen gelijk: inclusief lokaal beleid

SDG 10 Maldegem.jpg 

MALDEGEMSE INCLUSIEAMBTENAAR HEET IEDEREEN ‘WELKOM’​
Het OCMW van Maldegem stelde in 2010 als een van de eerste lokale besturen een inclusieambtenaar aan die als aanspreekpunt, meldpunt en contactpersoon voor inwoners met een beperking fungeert. Een van de eerste realisaties van de inclusieambtenaar was het toegankelijkheidslabel Welkom. Evenementen en handelszaken die een aantal toegankelijkheidscriteria respecteren, mogen dit blauwe label uithangen. De inclusieambtenaar wordt altijd om advies gevraagd bij geplande werken en verbouwingen in de gemeente. Op basis daarvan werden al een hele reeks aanpassingen aan de openbare ruimte gedaan, zoals nieuwe stoepen, extra fietsenstallingen en toegankelijke toiletten. Ook de gesproken versie van het gemeentelijk informatieblad en de ringleiding voor slechthorenden in de gemeentelijke  gebouwen zijn mooie voorbeelden van toegankelijker dienstverlening. De inclusieambtenaar tracht trouwens zoveel mogelijk Maldegemnaars te betrekken bij het vertoegankelijken van de gemeente. Via knelpuntwandelingen kan iedereen zelf onderzoeken hoe toegankelijk het openbaar domein en de gebouwen zijn, en via de app On Wheels kunnen handelaars zich gratis laten screenen, waarna ze eventueel het toegankelijkheidslabel toegekend toegekend krijgen. Burgers kunnen zich ook opgeven als stoepredder en samen met het Red De Stoepteam (een initiatief van Mobiel 21 vzw) actie voeren tegen verkeerd gestalde fietsen en andere hinderlijke voorwerpen op de Maldegemse stoepen.

201806_SDG 10 Dendermonde.jpg

DENDERMONDE HELPT JONGE VLUCHTELINGEN EN NIEUWKOMERS ‘VOLLEN BAK’ VOORUIT
In 2011 begon Dendermonde met het mobiele speelpleinproject Den Vollen Bak. In samenwerking met Uit de Marge vzw werd deze werking in 2017 aangevuld met het project Vollen Bak Vooruit, dat extra wil investeren in de integratie van jonge vluchtelingen en anderstalige nieuwkomers. Jongeren uit deze doelgroep worden aangesproken om deel te nemen aan activiteiten van de speelpleinwerking, maar ook om activiteiten zelf mee te organiseren. Door participatie leren de jongeren niet enkel een hoop sociale vaardigheden aan, ze worden ook ‘mede-eigenaar’ van het project en ontwikkelen verantwoordelijkheidsgevoel. Vanaf zestien jaar worden de jongeren uit de doelgroep warm gemaakt om door te stromen in de mobiele speelpleinwerking en zelf aan de slag te gaan als animator bij Den Vollen Bak. Zo doen ze op een speelse manier hun eerste werkervaring op. De actieve betrokkenheid van animatoren met een andere culturele achtergrond bevordert bovendien de participatie – en eventuele doorstroming – van weer nieuwe kinderen en jongeren uit diverse doelgroepen. De jeugdopbouwwerkers van Dendermonde dromen ervan op lange termijn op deze doelgroep te blijven inzetten. Ze werken momenteel het vervolgproject Jong Zijn uit, dat nog extra activiteiten wil aanreiken naast het huidige aanbod.

201806_SDG10_Mechelenfoto1.jpg 

MECHELENDECLARATIE VOOR MIGRATIE
In november 2017 was Mechelen gaststad voor de Globale Conferentie over Steden en Migratie. De conferentie wilde aan een positief migratieverhaal bouwen vanuit het perspectief van lokale en regionale overheden. Mensen migreren veelal naar steden, waardoor lokale overheden belangrijke spelers zijn in menswaardige opvang van vluchtelingen, migratiebeheer en beleid. ‘Mechelen heeft een uitzonderlijke staat van dienst
op het gebied van integratie van migranten. De stad heeft niet enkel beslist haar superdiversiteit te accepteren, met 138 nationaliteiten op een totaal van 86.000 mensen, maar ze omarmt ze ook als de nieuwe norm,’ aldus burgemeester Bart Somers. Mechelen maakt elke dag opnieuw werk van beleid dat mensen kansen geeft om hun toekomst uit te bouwen. De voornaamste uitkomst van de conferentie is de Mechelendeclaratie, die de stem van burgemeesters en gouverneurs van regionale en lokale overheden ver steden en migratie vastlegt. Het is een eerste aanzet tot VN-resolutie over migratie. De declaratie werd bekrachtigd door meer dan 140 vertegenwoordigers uit alle hoeken van de wereld. De Belgische regering heeft ze formeel ingediend bij Louise Arbour, speciale vertegenwoordiger van de Secretaris- Generaal voor Internationale Migratie van de Verenigde Naties. De declaratie is verschenen op de V​N-website https://refugeesmigrants.un.org/general- contributions.

ENGLISH VERSION:

Flemish municipalities contribute to the United Nations Strategic Development Goals on three levels: in their own administration, for their own population, and through international cooperation.
Striving for a sustainable world by 2030 also means combating inequality, both between countries and within countries themselves. This is possible by increasing low wages faster and giving developing countries a greater say in the decision-making process of international institutions. The social, economic and political inclusion of all people must improve by 2030, regardless of age, gender, handicap, race, ethnicity, origin, religion or status.

Everyone is equal: inclusive local policies

MALDEGEM INCLUSION OFFICIAL WELCOMES EVERYONE
Back in 2010, the OCMW (Public Centre for Social Welfare) of Maldegem was one of the first local authorities to appoint an inclusion official who acts as a point of contact and reporting body for inhabitants with a disability. One of the first achievements of the inclusion official was the Welcome accessibility label. Events and businesses that respect a number of accessibility criteria may be awarded the Blue Label. The inclusion official will always be asked for advice on planned works and renovations within the municipality.
A range of adjustments have already been made to the public space, such as new sidewalks, additional bicycle parking facilities, and accessible toilets.
The spoken version of the municipal information leaflet and the audio induction loop for the hearing impaired in the municipal buildings are good examples of more accessible services. The inclusion official attempts to involve as many Maldegem inhabitants in the accessibility of the municipality as possible. Everyone can find out for themselves how accessible the public space and the buildings are using bottleneck walks, and businesses can screen themselves for free using the On Wheels app, after which they may be awarded the accessibility license. Inhabitants can also sign up as sidewalk custodian and take action against incorrectly parked bicycles and other annoying objects on the Maldegem sidewalks with the Save the Sidewalk Team (an initiative of Mobiel 21).

DENDERMONDE HELPS YOUNG REFUGEES AND NEWCOMERS
Dendermonde introduced the mobile playground project Den Vollen Bak in 2011. This initiative was supplemented with the Vollen Bak Vooruit project in 2017 by Uit de Marge, which aims to invest more in the integration of young refugees and foreign-language newcomers. Young people from this target group are approached to participate in the activities of the playground initiative, but also to organise activities themselves. Participation teaches the young people not only a lot of social skills, they also become co-owners of the project and develop a sense of responsibility.
Young people from the target group aged 16 years or older are encouraged to keep working in the mobile playground initiative and work as animator at Den Vollen Bak themselves. This gives them their first work experience in a playful manner. The active involvement of animators with a different cultural background also increases the participation and possible professional development of new children and young people from a variety of target groups.
The youth workers of Dendermonde dream of continuing to focus on this target group in the future. They are currently developing the follow-up project Jong Zijn, which aims to offer additional activities besides the current ones.

MECHELEN DECLARATION FOR MIGRATION
Mechelen hosted the Global Conference on Cities and Migration in November 2017. The conference wanted to create a positive migration story from the perspective of local and regional authorities. People tend to migrate to cities, which makes local government important players in the humane care for refugees, migration management and policy.
'Mechelen has an exceptional record when it comes to integrating migrants. The city has not only decided to accept its superdiversity with 138 nationalities on a total over 86,000 people, but also accepts this as the new standard,' says Mayor Bart Somers. Mechelen works on policies that give people opportunities for developing their future every day.
The main outcome of the conference is the Mechelen declaration, which lays down the vote of mayors and governors of regional and local authorities concerning cities and migration. This is a first step towards a UN resolution on migration. The declaration was endorsed by more than 140 representatives from all over the world. The Belgian government has formally submitted the declaration to Louise Arbour, special representative of the United Nations Secretary-General for International Migration. The declaration was published on the UN website https://refugeesmigrants.un.org/general-contributions.​

​​