Praktijken SDG 1 in LOKAAL

​[English version: see below]

In september 2015 werden de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties ondertekend, een set van zeventien doelstellingen die elk land wereldwijd verantwoordelijk stellen voor het nastreven van duurzame ontwikkeling tegen 2030. Om de doelstellingen te realiseren zijn lokale besturen van doorslaggevend belang. Niet alleen raakt elke doelstelling aan lokale bevoegdheden, gemeenten moeten ook het goede voorbeeld geven. Vlaamse gemeenten dragen al hun steentje bij aan dit globale kader, maar er zijn extra inspanningen nodig om het doel te bereiken. Gemeenten kunnen op drie niveaus bijdragen: intern binnen het eigen bestuur, lokaal voor de eigen bevolking en mondiaal door internationale samenwerking. De komende jaren vertaalt de VVSG deze internationale doelstellingen samen met de gemeenten tot op het lokale niveau.
 
Beëindig armoede overal en in al haar vormen
 
Vandaag overleven vele mensen in ontwikkelingslanden met minder dan 1,25 dollar per dag. Ook in België echter blijft armoede een prangend probleem, waarin amper vooruitgang wordt geboekt. De eerste duurzame-ontwikkelingsdoelstelling bestaat er in om armoede op nationaal vlak te halveren tegen 2030. Het uiteindelijke doel is om armoede overal en in al haar vormen uit te roeien.
 
Werkervaring: een krachtig wapen in armoedebestrijding

 

Doelgroepen die moeilijk hun weg vinden in de reguliere arbeidsmarkt, kunnen door coaching en begeleiding hun kansen vergroten op een volwaardige job en een beter leven. Dat bewijst de sociale dienst van Menen dag in dag uit. Bij elke hulpvraag brengt het OCMW de verschillende levensdomeinen in kaart (wonen, financiën, netwerk, en gezondheid) om er een traject mee op te zetten dat de leefsituatie structureel verbetert. In deze integrale strategie neemt activering een belangrijke plaats in. Zo zorgt het OCMW er voor dat de voorwaarden die noodzakelijk zijn om te kunnen werken, vervuld zijn. Dat kan een financiële tussenkomst voor kinderopvang zijn, maar ook een cursus Nederlands of psychische begeleiding in het geval van bijvoorbeeld een verslavingsproblematiek. Het aantal mensen dat via artikel 60 aan het werk kan, nam de voorbije jaren fors toe. In 2006 werkten er maandelijks gemiddeld 57 mensen via artikel 60 in woonzorgcentra, technische diensten of de Kringwinkel. In 2016 waren dat er al 79, met nog eens bijna 50 mensen in vooropleiding. Dat zijn indrukwekkend cijfers voor een kleine stad als Menen.
 
Blankenberge zet buddies in tegen armoede

 

Een hopeloos onoverzichtelijk kluwen aan facturen, niet weten hoe je een automatische betaalopdracht uitvoert of niet alleen een gemeentelijke dienst binnen durven stappen, deze kleine, maar belangrijke drempels beletten mensen in armoede om hun situatie te verbeteren. Daarom kunnen Blankenbergse gezinnen met jonge kinderen en anderstalige nieuwkomers sinds deze zomer terugvallen op een buddy.

Terwijl vrijwilligers bij andere buddyprojecten vaak gekoppeld worden aan een persoon of soms een volledig gezin, worden de Blankenbergse buddy's op verschillende hulpvragen geactiveerd. Zo wordt voldoende afstand bewaard, ontstaan er geen onrealistische verwachtingen en ervaren zij geen buitensporige druk. Ook voor de hulpvragers heeft deze handelwijze voordelen: de zelfredzaamheid en de financiële situatie verbeteren, wat zich zeer concreet vertaalt in het verkrijgen van rechten, tussenkomsten en ondersteuning. Bovendien komen zij op een laagdrempelige manier met meerdere mensen en diensten in contact. Deze 'case-by-case' manier van werken, de vakkundige inzet van de buddy's en ten slotte de nauwe samenwerking en communicatie tussen de verschillende stadsdiensten maken het Blankenbergse buddyproject succesvol en uniek.

Mol en Santo Tomás brengen 'Armoedeverklaring' in praktijk met boerenmarkt
 

Meer inkomen, een zekerder inkomen én maatschappelijke erkenning. Dat is wat de boerenmarkt betekent voor twintig families in Santo Tomás, Nicaragua. Op het centrale plein verkopen zij elke zondag hun producten rechtstreeks aan de consument. De stedenband die Santo Tomás heeft met Mol, was de vruchtbare bodem waarop dit initiatief is kunnen groeien.

Mol leverde de infrastructuur voor de markt en investeerde in een 'modelboerderij' waar lokale boeren samen met een landbouwingenieur nieuwe technieken uittesten. In combinatie met beter zaaigoed maken die technieken dat de boeren nu het hele jaar door kunnen produceren. Qua inkomenszekerheid kan dat tellen. Bovendien krijgen de boeren nu meer geld voor hun koopwaar, omdat tussenhandelaars wegvallen, de kwaliteit van hun producten beter is en ze opgeleid zijn om hun producten beter te commercialiseren.

Mol en Santo Tomás laten met dit initiatief zien dat het hun menens is met de 'Armoedeverklaring' die zij samen met veel andere stedenbanden tussen Vlaanderen, Guatemala en Nicaragua in 2015 ondertekenden.  Hierin   benadrukken zij dat de duurzame-ontwikkelingsdoelen een universele agenda zijn die enkel gehaald kan worden als lokale besturen en gemeenschapsorganisaties erbij betrokken zijn.

ENGLISH VERSION:

Flemish municipalities contribute to the United Nations Sustainable Development Goals on three levels: in their own administration, for their own population and through international cooperation.

Currently many people in developing countries have to make do with less than 1.25 USD a day. Poverty continues to be a pressing problem in Belgium, with almost no progress made. The first sustainable development goal consists of reducing national poverty by half by 2030. Ultimately, the goal is to end poverty, in all its forms, everywhere.

 Eradicate poverty everywhere and in all its manifestations

 Work placement: a powerful arm to combat poverty

Target audiences that have difficulty finding an employer on the regular job market can increase their chances of a proper job and a better quality of life through coaching and assistance. Menen's social services prove this every day. The Public Centre for Social Welfare maps the various areas of life (living, finances, network, health...) whenever someone applies for benefits to develop an approach that will help structurally improve the applicant's life. Activation plays an important role in this integrated approach. As a result, the Public Centre for Social Welfare ensures that all the preliminaries for employment are in place. This may include financial support for child-care, as well as learning Dutch, or psychological assistance in case of substance abuse for example. The number of people who are employed under Article 60 has increased exponentially in recent years. In 2006, an average of 57 people worked in nursing homes, technical services, the recycling shop and so on, under Article 60. By 2016, this figure had increased to 70, with another 50 people receiving preliminary training. These are impressive figures for a tiny town like Menen!

Blankenberge uses buddies to end poverty

An endless slew of invoices, not knowing how to set a direct debit or not daring to ask help from a municipal service... These are often small but important obstacles that prevent people living in poverty from improving their situation. To support them, Blankenberge makes available a buddy to families with young children and to newcomers who speak a different language.

Volunteers on other buddy projects usually work with one single client or even an entire family. In Blankenberge, the buddies are purposefully asked to work with different people and households, depending on the question. This creates sufficient distance, avoids the creation of unrealistic expectations and the buddies do not experience excessive pressure. This also has several advantages for the people who request assistance: their self-sufficiency and their financial situation improves, meaning they obtain more rights, interventions and support. Moreover, this is an easy way to introduce them to several people and services. This case-by-case approach, the expert deployment of these buddies and the close collaboration and communication between the various municipal services have all contributed to the success of Blankenberge's unique buddy project.

Mol and Santo Tomás put the "Poverty Declaration" into practice with a farmers' market

More money, a more secure income and social recognition. That is what the farmers' market has come to represent for 20 households in Santo Tomás, Nicaragua. Every Sunday they sell their products directly to consumers in the main square. The city-to-city cooperation between Santo Tomás and Mol provided the breeding ground for this initiative.

Mol supplied the infrastructure for the market, and invested in a model farm where local farmers can test new techniques with an agricultural engineer. These techniques, combined with better seeds, ensure farmers can now grow crops throughout the year. Their income security has increased exponentially as a result. Moreover, the farmers are now paid more for their products, as the intermediaries don't take a cut. They also sell better quality products and they received training to better market their products.

With this initiative, Santo Tomás and Mol show that they are serious about the "Poverty Declaration", which they signed with several other twinned cities in Flanders, Guatemala and Nicaragua in 2015. In it, they stress that the SDGs are a universal agenda, which can only be achieved if local governments and community organisations are involved.

* Verschenen in VVSG maandblad LOKAAL in november 2017. / Appeared in VVSG monthly magazine LOKAAL in november 2017. *