Praktijken SDG 8 in LOKAAL

​​​​​​​​​English version: see below ​​

Vlaamse gemeenten dragen op drie niveaus bij aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties: binnen het eigen bestuur, voor de eigen bevolking en door internationale samenwerking. Streven naar een duurzame ​wereld in 2030 kan niet zonder in te zetten op duurzame en inclusieve economische groei met waardig werk voor iedereen. Dit gaat onder meer om goede arbeidsomstandigheden, duurzaam toerisme, het aanpakken van jeugdwerkloosheid en het ondersteunen van ondernemerschap.​

Economische groei en waardig werk gaan hand in hand:​

DUURZAAM TOERISME IN DE TOWNSHIPS VAN STELLENBOSCH
Toerisme met oog voor duurzaamheid en lokale ondernemers, dat is waar de gemeente ​Dilbeek voor gaat samen met het Zuid-Afrikaanse Stellenbosch. Sinds 2016 ondersteunt Dilbeek ondernemers uit de townships via steun aan hun opleiding en door in te zetten op de toeristische ontsluiting van de townships. Samen met mensen op het terrein heeft Dilbeek een eerste inventaris gemaakt van ondernemers die gelinkt kunnen worden aan duurzame ontwikkeling. Deze zijn verzameld op de website www.viaviastellenbosch.travel. Een volgende stap is om toeristen tot bij deze ondernemers te brengen. Hiervoor wordt samen met ViaVia Tourism Academy (VVTA) de oprichting van een ViaVia Café onderzocht. Vijf studenten van de universiteit van ​Stellenbosch voerden een opportuniteitsanalyse, een zoektocht naar de geschikte locatie voor dit café en de mogelijke partners. Na een positief resultaat bekijkt VVTA momenteel de verdere stappen. Dilbeek werkt in dit project ook samen met de toeristische dienst van Stellenbosch. Zo gaan zij, met de steun van Dilbeek, een kokstraining organiseren voor inwoners uit de townships in het kader van ‘Dining with locals’. Er is ook interesse vanuit Dilbeek om een startersopleiding te ondersteunen voor inwoners uit de townships die een eigen zaak willen opstarten, maar het budget niet hebben om een opleiding te volgen.

LEUVEN GEEFT CREATIEVE ECONOMIE ZUURSTOF MET POPSTAR
Met Popstart slaat de Stad Leuven twee vliegen in een klap: creatieve, innovatieve ondernemers krijgen ruimte en de Leuvense winkelstraten worden aantrekkelijker. Het initiatief startte in het voorjaar van 2017 met twee panden die de stad zelf verhuurde, maar intussen zijn ook particuliere eigenaars mee op de kar gesprongen. Met een vrijstelling van de leegstandtaks stimuleert de stad hen om leegstaande panden tijdelijk te verhuren aan een betaalbare prijs. Hier kunnen starters een nieuw idee of concept uittesten en hun zichtbaarheid in het straatbeeld verhogen, zonder al te grote risico’s. Want hoge huurprijzen zijn vaak de grootste belemmering om iets te beginnen. Popstart ondersteunt hen ook met gratis advies, promotie en een uitgebreid netwerk van ondernemers. Binnenkort kan iedereen met een ondernemingsdroom terecht in een innovatief ondernemerscafé, waar naast begeleiding ook ruimte is voor ontmoeting tussen makers, ontwerpers en kunstenaars. Op een jaar tijd begeleidde de stad een tiental starters in hun ondernemersavontuur. In ‘Artisanhub’, de allereerste pop-up, bieden een keramist en een schrijnwerker hun unieke diensten en producten aan. Zij zijn intussen doorgegroeid en verhuisd naar een nieuwe locatie. ‘People made’, de nieuwste pop-upwinkel, verkoopt producten en diensten gemaakt of uitgevoerd door sociale economie- en arbeidszorgorganisaties. Of hoe economische groei en waardig werk hand in hand gaan

201805_SDG 8 Dilbeek.jpg 

201805_SDG8_Energiebarometer Wevelgem.JPG 

201805_SDG8_popstart_peoplemade2.jpg

VEERKRACHTIG WERKEN MET DE ENERGIEBAROMETER
We brengen veel tijd door op ons werk, daarom is het belangrijk dat we ons er goed voelen. De Energiebarometer, ontwikkeld door Diverscity, brengt energiegevers en energievreters op het werk in kaart. Het is een methodiek om met collega’s te praten over het werk: wat boeit hen en geeft ‘goesting’, maar wat verveelt en vermoeit hen. Het geeft leidinggevenden draagvlak om werk te maken van verandering, want via de Energiebarometer kunnen zij samen met hun team op zoek gaan naar manieren om veerkrachtiger aan het werk te blijven. Nadat de vragen op het spelbord zijn overlopen, wordt een plan van aanpak opgesteld waarbij elke deelnemer één actiepunt kiest om op korte termijn aan te werken en zo zijn of haar energiebarometer op te krikken. Diverscity verdeelde al meer dan duizend Energiebarometer-posters bij lokale besturen in gans Vlaanderen, met succes. Katia Sette, Diensthoofd Lokale Dienstencentra Gent: ‘De Energiebarometer geeft een mooi overzicht van wat gevoeld wordt, maar niet altijd in woorden kan worden uitgedrukt. We gaan er zeker
mee verder werken.’ Kortom: de Energiebarometer is een uitstekende tool om werk te maken van waardig werk. Je kunt de Energiebarometer bestellen via www.diverscity.be

​​ENGLISH VERSION:

Flemish municipalities contribute to the United Nations Strategic Development Goals on three levels: in their own administration, for their own population, and through international cooperation.
A sustainable world by 2030 cannot be achieved without focussing on sustainable and inclusive economic growth with decent work for everyone. This includes good working conditions, sustainable tourism, addressing youth unemployment and supporting entrepreneurship.

Economic growth and decent work go hand in hand

RESILIENT WORK WITH THE ENERGY BAROMETER
We spend a lot of time at work, and it is important that we feel good there. The Energy Barometer, developed by Diverscity, identifies energy providers and energy eaters at the workplace. It is a method to talk about work with colleagues: what fascinates them and is satisfying, and what bores and tires them? It gives managers a foundation to work on change, as they can use the Barometer to look for ways to remain more resilient and work together with their team.
Once the questions on the game board have been discussed, a plan of approach will be drawn up as part of which each participants chooses on action to address in the near future to improve his or her energy barometer. Diverscity has already successfully distributed more than thousand Energy Barometer posters to local authorities throughout Flanders. Katia Sette, Department Manager Local Services Centre Ghent: 'The Energy Barometer gives good insight into what people feel but cannot always express in words. We will certainly continue using it.' The Energy Barometer is an excellent tool for taking steps towards decent work.
You can order the Energy Barometer from www.diverscity.be.

LEUVEN GIVES THE CREATIVE INDUSTRY A BOOST WITH POPSTART
The City of Leuven hits two birds with one stone with Popstart: creative, innovative entrepreneurs are given space and the Leuven shopping streets become more attractive. The initiative was introduced in the spring of 2017 with two buildings rented by the city itself, but private owners have now also joined. The city grants an exemption from vacancy taxes to encourage them to temporary rent out vacant buildings at an affordable price. This enables starters to test out a new idea or concept and increase their visibility in the streetscape without major risks. High rents are often the biggest obstacle to starting a company. Popstart supports them with free advice, promotion and an extensive network of entrepreneurs. Soon, everyone who dreams of starting a company can visit an innovative entrepreneurial café, which not only offers support but also gives creators, designers and artists the opportunity to meet. The city assisted a dozen starters with their dream of starting a company over the course of a year. A ceramist and a cabinet maker offer their unique services and products in the Artisan Hub, the first pop-up store. They have now grown and moved to a new location. People Made, the newest pop-up store, sells products and services made or provided by social economical and employment care organisations. It shows how economic growth and decent work go hand in hand.

SUSTAINABLE TOURISM IN THE STELLENBOSCH TOWNSHIPS
Tourism focussed on sustainability and local entrepreneurs is the goal of the Municipality of Dilbeek together with Stellenbosch in South Africa. Dilbeek has been supporting entrepreneurs from the townships since 2016 by helping them with their education and focussing on the tourism in the townships. Together with people in the field, Dilbeek made a first inventory of entrepreneurs who can be linked to sustainable development. These have been collected on the website www.viaviastellenbosch.travel. The next step is bringing tourists to these entrepreneurs. The incorporation of a ViaVia café is being studied together with Viavia Tourism Academy (VVTA). Five students from the University of Stellenbosch have carried out an opportunity analysis and looked for a suitable location for this café and the possible partners. VVTA is currently reviewing the next steps after a positive result. Dilbeek also works with the tourism department of Stellenbosch for this project.
They will organise a cook training programme for inhabitants of the townships in the context of 'Dining with Locals' with the support of Dilbeek. Dilbeek is also interested in supporting a starter programme for inhabitants of the townships who want to start their own business but do not have the funds to attend a course.​​​