Paktijken SDG 15 in LOKAAL

English version: see below

​Vlaamse gemeenten dragen op drie niveaus bij aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties: binnen het eigen bestuur, voor de eigen bevolking en door internationale samenwerking. Om de toekomstige generaties goede ontwikkelingskansen te bieden moeten we ook onze natuur beschermen. De ecosystemen op het land vormen hierin een belangrijke schakel. We moeten onze bossen, moerassen en gebergten beschermen en aangetaste natuurgebieden herstellen. Ook het behoud van biodiversiteit is prioritair.

​​Lokaal bestuur op het ritme van de natuur

PLANT- EN DIERVRIENDELIJKE RENOVATIE VAN PASTORIEËN IN BOUTERSEM

Fauna en flora verhogen de kwaliteit van de leefomgeving en brengen natuureducatie dichter bij de scholen, wat vervoerskosten uitspaart. Twee vliegen in één klap, zo dacht de gemeente Boutersem. De herinrichting van drie plaatselijke pastorietuinen – Neervelp,  Roosbeek en Kerkom – bood mooie mogelijkheden. Met subsidies van Natuur op School legde de plaatselijke vrije basisschool een moes- en kruidentuin aan in de pastorietuin van Roosbeek. Samen met de kerkfabriek en Natuurpunt voegde de gemeente daar nog een kleinfruittuin met insectenhotel, een fruitboomgaard, een bloemrijk grasland, een poel, een hakhoutbosje en een lusthof met prachtige oude bomen aan toe. In Kerkom werd vooral gemikt op de realisatie van een fruittuin, met de aanplanting van oude, streekeigen, boomrassen. Er was ook altijd aandacht voor het educatieve aspect: er zijn naamplaatjes, infopanelen, doe-opdrachten en geleide sessies in de pastorieën. Boutersem vergat ook haar ‘koesterburen’ (haar lokale plant- en diersoorten) niet. Bij de renovatie van de kerk kreeg de grootoorvleermuis een eigen invliegopening naar de toren, en een kolonie gierzwaluwen kreeg een reeks ingemetselde neststenen als broedplaats.

201804_SDG 15 Boutersem.JPG 

BIJENVRIENDELIJK BEERNEM

Bestuiving door insecten is noodzakelijk voor meer dan 75 procent van onze voedingsgewassen. Bijen zijn daarom onmisbaar voor onze samenleving, dat heeft ook de gemeente Beernem goed begrepen. Met haar Bijenplan Beernem, dat loopt van 2015 tot 2020, sleepte de gemeente in 2017 de titel ‘Bijenvriendelijkste gemeente van Vlaanderen’ in de wacht. Het bijenplan streeft drie doelstellingen na. Ten eerste wil Beernem de hele gemeente engageren: inwoners, organisaties en bedrijven kunnen een bijencharter ondertekenen en verbinden zich daarmee onder andere tot het bijenvriendelijk (stuifmeelrijk) inrichten van hun tuin of hun bedrijfsterrein. Hun inspanningen worden beloond – en kenbaar gemaakt – met een bijenbordje. Daarnaast geeft de gemeente zelf het goede voorbeeld door alle groenzones te voorzien van een bijenvriendelijk hoekje en een zone voor extensief maaibeheer. Ook alle gemeentelijke begraafplaatsen werden heringericht met aandacht voor bijenvriendelijke aanplantingen. Tot slot zet de gemeente in op vorming en sensibilisatie via een jaarlijkse activiteit voor het brede publiek. In 2017 was dat een fotowedstrijd en de aanleg van vier bijenhotels, dit jaar droomt de bijenwerkgroep van een fietstocht langs tal van bijenvriendelijke initiatieven.

201804_SDG 15 Beernem.JPG 

GUARANDA HERBEPLANT OM WATERBRONNEN TE BESCHERMEN

Toegang tot drinkbaar water is niet overal ter wereld een garantie. Dat weten ook de Vlaamse gemeente Evergem en het Ecuadoraanse Guaranda, die sinds 2003 een stedenband hebben. Om de natuurlijke waterbronnen te beschermen is aandacht voor de natuur en haar ecosystemen essentieel. Als er te weinig bebossing en vegetatie is, wordt het water namelijk niet goed vastgehouden in de grond en droogt het sneller op. Dit heeft een negatief effect op de watertoevoer voor de steden en dorpen. Evergem en Guaranda hebben daarom beslist de gebieden in de bergen waar veel neerslag is of waar waterbronnen ontspringen beter te beschermen. Dit doen ze door deze gebieden te herbeplanten met inheemse soorten. Om de waterbronnen te beschermen moeten ook harde keuzes worden gemaakt. Wilde dieren, zoals vicuñas (lama-achtigen), vormen door hun graasgedrag vaak een gevaar voor de natuurlijke begroeiing rond de waterbronnen. De herbeplante gebieden worden dan ook omheind, zodat de prille vegetatie tijd en ruimte krijgt om te groeien. Ook in de stedenband tussen Bierbeek en het Ecuadoraanse Oña worden gelijkaardige acties ondernomen.

201804_SDG 15 Evergem.jpg 

Englisch version:

Flemish municipalities contribute to the United Nations Strategic Development Goals on three levels: in their own administration, for their own population, and through international cooperation.
We must also protect our nature to give future generations the opportunity to develop themselves. The ecosystems of our country are an important part of this. We must protect our forests, marshes and mountains and restore affected areas. Preserving biodiversity is also a priority.

Local authority working at nature's rhythms

PLANT AND ANIMAL-FRIENDLY RENOVATION OF PARSONAGES IN BOUTERSEM
Fauna and flora improve the quality of the living environment and bring nature education closer to the schools, which saves transport costs. Two birds with one stone, thought the Municipality of Boutersem. The redevelopment of the three local parsonage gardens of Neervelp, Roosbeek and Kerkom offered great opportunities. The local free primary school created a vegetable and herb garden in the parsonage garden of Roosbeek with Nature at School subsidies. Together with the church factory and Natuurpunt, the Municipality added a small fruit garden with insect hotel, a fruit orchard, a flowery grassland, a pond, a coppice, and a pleasure garden with beautiful old trees. Kerkom mainly aimed to create a fruit garden with the planting of old, local tree varieties. Attention was also paid to the educational aspect: there are nameplates, information panels, practical assignments, and guided tours of the parsonages. Boutersem did not forget its dear neighbours (its local plant and animal species). When renovating the church, the brown long-eared bat was given its own entrance to the tower, and a colony of swifts was given a series of built-in nesting stones as a breeding ground.

BEE-FRIENDLY BEERNEM
Insect pollination is necessary for more than 75 percent of our food crops. Bees are indispensable to our society, and the Municipality of Beernem has understood this very well. With its Beernem Bee Plan, which runs from 2015 to 2020, the Municipality won the 'Most Bee-Friendly Municipality in Flanders' title in 2017. The bee plan has three objectives. First of all, Beernem wants to engage the entire municipality: residents, organisations and companies can sign a bee charter and commit to organise their garden or company premises in a bee-friendly (pollen-rich) manner. Their efforts are rewarded and published with a bee sign. The Municipality itself sets a good example by including a bee-friendly corner and a zone for extensive moving management in all green areas. All municipal cemeteries were also redeveloped with a focus on bee-friendly vegetation. Finally, the Municipality is committed to education and awareness-raising through an annual activity for the general public. This was a photo competition and the construction of four bee hotels in 2017. This year, the bee working group is dreaming of a bicycle tour past numerous bee-friendly initiatives.

GUARANDA REPLANTED TO PROTECT WATER SOURCES
Access to drinking water is not a guarantee everywhere in the world. The Flemish Municipality of Evergem and the Ecuadorian Guaranda, who have had a twin city relationship since 2003, are aware of this. Attention must be paid to nature and its ecosystems to protect the natural water sources. If there is not enough afforestation and vegetation, water will not be properly retained by the soil and dries up faster. This has a negative effect on the water supply of cities and villages.
Evergem and Guaranda have, therefore, decided to better protect the areas in the mountains with high levels of rainfall or where water sources are located. They do this by replanting these areas with native species. Hard choices must be made to protect the water sources. Wild animals, such as vicuñas (lama-like animals), often pose a threat to the natural vegetation around the water sources due to their grazing. The replanted areas are fenced off to give the young plants the time and space to grow.
Similar actions are being implemented in the twin city relationship between Bierbeek and Ecuadorian Oña.​​