Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Vorming Lokale aanpak van radicalisering

 

Waar gaat het over?

Sociale fenomenen zoals radicalisering staan nooit alleen. Een radicale uitspraak of gedraging maakt immers steeds deel uit van een complex samenspel van diverse oorzaken en triggers die aanleiding kunnen geven tot extreme gedachten en het stelselmatig afbreken van de drempel om geweld te gebruiken. Elk radicaliseringsproces is dan ook verschillend en vergt een aanpak op maat. Een belangrijke rol is dan ook weggelegd voor het lokaal bestuur. Gemeenten en OCMW's staan immers het dichtst bij de burger, kunnen het snelst signaleren en reageren wanneer personen of groepen dreigen te vervreemden of radicaliseren en vormen veelal het eerste aanspreekpunt voor lokale diensten en organisaties die met dit thema worden geconfronteerd. Een belangrijk tegengewicht kan dan ook geboden worden door het lokaal bestuur en de lokale partners, al vormt het een heuse uitdaging om gepast te reageren op radicale uitspraken en gedragingen.

 

Wat bieden we concreet aan?

 

De VVSG ondersteunt besturen in het uitwerken van het lokale beleid adhv concrete handvatten, begeleiding op maat en vormingen over de thematiek van radicalisering. Daarom bieden we een kosteloze vorming aan voor lokale besturen (mandatarissen en medewerkers) die meer sturing wensen bij de opstart van hun lokale aanpak. Deze vorming bestaat uit een vast kader dat aangevuld kan worden met spefieke lokale noden en vragen.

- Als basispakket "lokale aanpak van radicalisering" behandelen we volgende deelaspecten:

- Overzicht van de thematiek van radicalisering (diverse vormen van radicalisering, oorzaken, achtergrond, profielen van Foreign Terrorist Fighters, overzicht van de situatie in België, duiding over het fenomeen én een aantal indicatoren waarnemen

- Aanbod van de VVSG -> wij bieden werkbezoeken, intervisiemomenten, er is een helpdesk waarop we bereikbaar zijn, etc. (m.a.w de korte toelichting die ik gaf op het overleg in Berchem)

- Overzicht van de informatieflux (structuur toelichten rond opvolging Foreign Terrorist Fighters -> overzicht van Nationaal Taskforce -> Local Taskforce -> Lokale Integrale Veiligheidscel, welke informatie bezit of dient de burgemeester te ontvangen? Wat gebeurt er met de informatie die wordt besproken op een LIVC, welke informatie kan/mag er op een LIVC gedeeld worden, voorbeelden van samenwerkingsprotocollen om deze informatieflux juridisch te verankeren)

- Voorbeelden van lokale aanpak van radicalisering (hoe wordt de thematiek in andere gemeenten aangepakt, wat zijn de valkuilen, hoe start je met de aanpak, informatie uitwisseling, juridisch kader)

- Wegwijs maken in het aanbod aan (bovenlokale) initiatieven adhv onze handleiding sectoraal aanbod zie http://www.vvsg.be/radicalisering/Documents/HANDLEIDING%20VAN%20HET%20VLAAMSE%20SECTORALE%20AANBOD.pdf

 

Wat bieden we niet aan, maar helpen we je graag mee verder? 

 

Bij een aantal deelaspecten kunnen we je vanuit de VVSG zelf niet verder helpen, maar we kunnen je wel doorverwijzen naar de juiste personen voor vormingen over:

- Theologische duiding van de diverse stromingen binnen de islam

- Vormingen rond positieve identiteit, cultuursensitiviteit en -diversiteit, etc.

- Diepgaandere vormingen rond cases van radicalisering/polarisering (gesprekstechnieken, handelingsbereidheid, case-opvolging, etc.)

 

Voor meer informatie, contacteer: maarten.dewaele@vvsg.be of radicalisering@vvsg.be  

 

Navigatie