V V S G – week

Kort nieuws voor het lokale bestuur

Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten

Week van 17 tot 23 juni 2008, nr. 24

 

Hebt u suggesties of nieuws: mailto:info@vvsg.be

U neemt een abonnement langs mailto:info@vvsg.be

 

1-Vlaamse overheid neemt eerste gemeenteschulden over

2-Lokaal pact: overnameprocedure leningen ligt nu vast

3-Hoorzitting OCMW-decreet in Vlaams Parlement

4-Weddes lokale mandatarissen geïndexeerd

5-Drinkwaterprijs: stijging saneringsbijdrage is inhaalbeweging

6-Stookoliefonds: toekenningen 2007-2008

7-Opvraging brandweerkosten definitief van start

8-Rookgordijn rond rookmelders

9-Alle paarden in de databank

10-Competent van kop tot teen: enquête

11-Telecom : gemeenten en steden beginnen de voordelen van IP-telefonie te ontdekken

12-Nieuw deel in ‘Lokale besturen en wonen’: instrumenten voor sociale verhuurders

13-Vanaf september: lerend netwerk sociaal aanbesteden VVSG

14-Vanaf 16 september: leertraject gemeentelijk personeelsbeleid en diversiteit

15-Mechelen, 23 september: studiedag riolen, IBA’s, waterlopen, integraal waterbeleid

16-Brussel, 21 oktober: National Tender Day 2008, het evenement rond aanbesteden

17-Vacatures

18-VVSG-week: vorige editie online raadpleegbaar

 

1-Vlaamse overheid neemt eerste gemeenteschulden over

De Vlaamse overheid heeft op 11 juni een eerste pakket van net geen 19 miljoen euro gemeenteschulden overgenomen. Hemiksem, Horebeke, Kinrooi, Kortrijk en Leuven zijn zo de eerste besturen die profiteren van de gevolgen van het lokaal pact. Door dat pact neemt de Vlaamse overheid in totaal 100 euro gemeenteschulden over per inwoner, wat voor de 308 Vlaamse gemeenten samen neerkomt op 612 miljoen euro. In ruil moeten de gemeenten zich houden aan een aantal fiscale spelregels, zoals de afschaffing van de forfaitaire huisvuilbelasting en het niet verhogen van de belastingen in 2009. De komende weken zullen er regelmatig nieuwe overnames gebeuren, zo blijkt uit een persmededeling van Vlaams minister Van Mechelen. Op 16 juni volgde Anzegem (1,4 miljoen euro) en op 18 juni komen Avelgem, Geetbets, Kortenaken, Maarkedal, Ronse, Sint-Niklaas, Staden en Zutendaal (totaal: 12 miljoen euro) aan de beurt. Tegen eind september 2009 moet de hele operatie afgerond zijn. We weten intussen ook dat alle 308 Vlaamse gemeenten aan het Pact zullen deelnemen. Meer dan 220 besturen kregen intussen ook al groen licht van het Agentschap Binnenlands bestuur, wat betekent dat ze aan alle gestelde voorwaarden voldoen. Het is intussen net zeven maanden geleden dat minister Van Mechelen de idee voor een overname van een deel van de gemeentelijke schulden lanceerde. mailto:Jan.leroy@vvsg.be

 

2-Lokaal pact: overnameprocedure leningen ligt nu vast

De Vlaamse overheid heeft de definitieve procedure vastgelegd voor de overname van de gemeentelijke leningen in het kader van het Lokaal Pact. Aanvankelijk was het de bedoeling om een algemene overeenkomst te sluiten met de vier grootbanken, maar dat is niet gelukt. Belangrijkste regel is dat er minimaal tien bankwerkdagen moeten verlopen tussen de selectie van de leningen door de gemeente enerzijds en de overname door de Vlaamse overheid anderzijds. De gemeente krijgt tijd tot drie dagen voor de overname om, bij uiterst negatieve intrestontwikkelingen op de markt, de procedure alsnog stop te zetten. Op die manier vermijdt een gemeente te hoog oplopende wederbeleggingsvergoedingen te moeten dragen. De Vlaamse overheid heeft niet op deze nieuwe regels gewacht om al te starten met de schuldovernames. Op 16 juni stond de teller op 11,2 miljoen euro (5 gemeenten), tegen het einde van deze maand moet het al gaan om 102,5 miljoen euro en 54 gemeenten. mailto:Jan.leroy@vvsg.be

 

3-Hoorzitting OCMW-decreet in Vlaams Parlement

De commissie Binnenlandse Aangelegenheden van het Vlaams Parlement aanhoorde op 10 juni de VVSG-bemerkingen bij het ontwerp van OCMW-decreet. Ook de federaties van secretarissen en ontvangers (VVOS, VLO en Vlagewo) en de Vlaamse adviesraad Bestuurszaken kwamen aan het woord. Onze opmerking dat het ontwerp niet vertrekt van een visie over de bestuurlijke toekomst van de OCMW’s in Vlaanderen maar enkel het gemeentedecreet kopieert, kon op weinig bijval rekenen. De bedenking van alle sprekers dat het ontwerp vol staat met gedetailleerde en zware administratieve procedures in plaats van te focussen op hoofdlijnen en de uitwerking aan de OCMW’s zelf over te laten, werd in stilte aanhoord. Ondertussen werkt de Vlaamse regering naarstig verder aan een ontwerp tot wijziging van het gemeentedecreet. Het blijft de ambitie van de Vlaamse regering om dit ontwerp samen met het ontwerp van OCMW-decreet in het Vlaams parlement te bespreken en de eindstemming over beide ontwerpen samen te laten plaatsvinden. De meerderheidsfracties in het Vlaams Parlement stemmen in met deze timing. mailto:Piet.vanschuylenbergh@vvsg.be.

 

4-Weddes lokale mandatarissen geïndexeerd

We beloofden het u reeds vorige week en vandaag is het bericht ook op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) verschenen: de indexering werkt ook door op de weddes van lokale mandatarissen, weliswaar met enige vertraging. Dat brengt de teller voor dit jaar op 4 (vier!) aanpassingen en in totaal 5 wijzigingen (2 algemene indexeringen, 2 van het deel ‘vakantiegeld’ en 1 van het deel ‘eindejaarspremie’), sinds de lokale weddes begin vorig jaar werden gekoppeld aan deze van Vlaamse parlementsleden. Het rekenen mag dus amper een maand na de laatste aanpassing alweer herbeginnen, en wel met deze cijfers. mailto:david.vanholsbeeck@vvsg.be

 

5-Drinkwaterprijs: stijging saneringsbijdrage is inhaalbeweging

De gemeentelijke saneringsbijdrage is het onderdeel van de drinkwaterprijs dat gemeenten en rioolbeheerders sinds 2005 moeten investeren in de infrastructuur voor de inzameling van het huishoudelijk afvalwater. De SERV onderzocht de drinkwaterprijzen en constateerde dat o.a. de gemeentelijke saneringsbijdrage zeer sterk gestegen is sinds 2006. Vermits deze saneringsbijdrage pas bestaat sinds 2005, is deze stijging te beschouwen als een inhaalbeweging. De conclusie van de SERV dat de link met de gemaakte of te maken kosten onduidelijk is, is vrij eenvoudig te beantwoorden. De opbrengsten dekken nog lang de kosten niet. De SERV becijferde een stijging van de bijdrage met 160% (2006-2008). In 2006 brachten de gemeentelijke saneringsbijdrage en vergoeding voor eigen waterwinners samen 80,4 miljoen euro op, 160% daarbij geeft 209 miljoen euro. De Vlaamse overheid voorziet daarbovenop momenteel 117 miljoen euro subsidie voor gemeentelijke rioolprojecten. De VVSG berekende dat het onderhoud en de tijdige vervanging van het bestaande gemeentelijke rioolnet minstens 350 à 430 miljoen euro per jaar kost. Met de kosten voor het wegherstel boven de rioolsleuven, de uitbreidingen van het rioolstelsel en de aanleg van IBA’s komt dit bedrag op jaarlijks 1.1 miljard euro (deadline 2027) tot 1.8 miljard euro (deadline 2015). Het is dus zeer de vraag of we de illusie moeten creëren dat de saneringsbijdragen niet meer zullen stijgen. Beter is hier zo snel mogelijk duidelijkheid over te krijgen. Een goed onderbouwde beleidsvisie over de financiering van het waterbeleid, de kostenterugwinning van waterdiensten, en de bescherming van de sociaal en economisch zwaksten is dan ook broodnodig. Ook de gemeenten en gemeentelijke rioolbeheerders hebben er baat bij hun inkomsten op lange termijn te kunnen plannen. De VVSG vindt de vraag van de SERV naar een degelijk toezicht op het efficiënt gebruik van de schaarse middelen erg belangrijk. De VMM werkt hieraan en overlegde reeds met de VVSG en de gemeentelijke rioolbeheerders. De VVSG hoopt dat in eerste instantie vooral de grote lijnen bewaakt worden. Mailto:christophe.claeys@vvsg.be

 

6-Stookoliefonds: toekenningen 2007-2008

Minster van Maatschappelijke Integratie Marie Aréna heeft voorlopige cijfers van de toekenningen uit het stookoliefonds voor 2007-2008 vrijgegeven. Wat opvalt is dat de vierde – vanaf 1 februari toegevoegde – categorie actief aanvragen heeft ingediend, nl. 51.677. Vervolgens blijkt ook dat categorie 3, mensen die in een procedure collectieve schuldenregeling hun schulden aflossen en mensen die in het kader van de wet op het consumentenkrediet in schuldbemiddeling zijn, amper 4.862 aanvragen indiende. In categorie 1 en 2 werden respectievelijk 133.902 en 40.538 aanvragen ingediend. Voor meer info en het persbericht van het kabinet Maatschappelijk Integratie klik hier. mailto:Petra.dombrecht@vvsg.be, T 02-211 56 22

 

7-Opvraging brandweerkosten definitief van start

De wet betreffende de civiele veiligheid bevat de wettelijke garantie dat de brandweerhervorming geen meerkost zal betekenen voor de lokale besturen. Om dit te realiseren moet de federale overheid wel eerst weten wat de lokale besturen nu juist aan de brandweer uitgeven. Het document dat hiervoor is opgesteld, is nu eindelijk ondertekend door de minister. De VVSG heeft reeds eind mei de documenten verstuurd naar alle gemeenten, opdat de lokale besturen zo vroeg mogelijk zouden kunnen starten met het nodige opzoekingswerk. Wat is er nu verschillend in de definitieve documenten? Voor de financiële gegevens is er niets veranderd. De enige wijziging betreft het invoegen van een extra document voor het opvragen van gedetailleerde informatie betreffende het statuut van het operationele brandweerpersoneel. Deze informatie moet simulaties mogelijk maken voor de kosten van het nieuwe brandweerstatuut. De indiening van de ingevulde documenten verloopt gefaseerd, met drie deadlines: 14 juli 2008 voor de financiële gegevens van 2007, 15 augustus voor de investeringen en de gewone gegevens in verband met personeel (administratief en operationeel), en ten slotte 15 oktober 2008 voor het extra document inzake het statuut van het operationele personeel. Deze documenten zullen nu via de gouverneurs verspreid worden naar alle gemeenten met een brandweerpost op hun grondgebied. De gouverneurs zullen hierbij een e-mailadres opgeven waarnaar de ingevulde documenten gestuurd moeten worden voor een eerste controle. Mogen wij u vragen een kopij van uw ingevuld document ook door te sturen naar mailto:kris.versaen@vvsg.be? Voor vragen of opmerkingen, kan u steeds terecht op bovenstaand e-mailadres of op mailto:eveline.strobbe@ibz.fgov.be. Meer info ook op www.vvsg.be

 

8-Rookgordijn rond rookmelders

Nieuwbouwwoningen en woningen die worden gerenoveerd, zullen voortaan verplicht moeten worden uitgerust met een rookmelder, tenminste voor zover de aanvraag valt onder de stedenbouwkundige vergunningsplicht. Dat staat in een decreet dat recent werd aangenomen in het Vlaams parlement, op basis van een parlementair initiatief. De VVSG vindt de aandacht voor brandveiligheid een goede zaak, maar vindt de manier waarop het voorstel is uitgewerkt ondermaats. Van gemeenten wordt verwacht dat zij vanaf 23 juni (?) attesteren dat een rookmelder correct is geplaatst. Onduidelijk is hoe zo’n attest eruit ziet en hoe de controle moet gebeuren (van plan, ter plaatse?). Verduidelijking is dringend nodig. De VVSG wijst er daarbij op dat het ter plekke controleren of een rookmelder goed geplaatst is, praktisch niet realiseerbaar is. Het controleren op een plan waar een rookmelder zit, biedt dan weer geen meerwaarde. Het decreet heeft overigens nog meer moois in petto. De Vlaamse overheid heeft een budget vrijgemaakt voor de verspreiding van gratis rookmelders. Die verspreiding zal, zo is decretaal bepaald, gebeuren via de gemeenten, die ze in het kader van de ontwikkeling van een brandpreventiebeleid kunnen plaatsen in huurwoningen. Van de gemeenten wordt verwacht dat zij dit karwei gratis uitvoeren. De VVSG vindt dat de gemeenten moeten worden vergoed voor het werk dat dit met zich meebrengt, dat in een vorming moet worden voorzien en dat de lokale besturen tijdig op de hoogte moeten worden gesteld. Meer info: Decr. 09.05.2008 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders, B.S. 13 juni 2008, Inforum 229303, of mailto:Xavier.buijs@vvsg.be

 

9-Alle paarden in de databank

Op 1 juli 2008 moeten alle paarden die zich in België bevinden, volledig geïdentificeerd zijn door middel van een paspoort, een microchip in de hals, een mutatiedocument en een encodering in de centrale gegevensbank beheerd door de Belgische Confederatie van het Paard. Een mutatiedocument is het document dat dient om wijzigingen van eigenaar of het statuut van het paard (al dan niet uitgesloten voor de voedselketen) of de dood ervan door te geven aan de beheerder van de centrale gegevensbank. De verplichting tot algehele identificatie van alle paardachtigen (dus ook pony’s, ezels en zebra’s) heeft behalve de voedselveiligheid ook haar nut bij diefstalbestrijding. Inbreuken worden strafrechtelijk gesanctioneerd. Bij controle van paarden op de openbare weg kan (en zal) de politie nagaan of de paarden in orde zijn met de identificatieverplichting. Ook medewerkers van de FOD Volksgezondheid en van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) kunnen controles uitvoeren. Meer info op de website van de Belgische Confederatie van het paard: www.idpaarden.be. mailto:marian.verbeek@vvsg.be

 

10-Competent van kop tot teen: enquête

VIVO vzw wil de meerwaarde van het werken met competenties binnen de socialprofitsector in kaart brengen. Einddoel is de uitbouw van een competentie- en expertisecentrum voor de sector. Via een vragenlijst wil men zicht krijgen op wat er reeds aan instrumenten, opleidingen en methodieken competentiebeleid bestaat en waar de vragen en noden zich situeren. De korte enquête neemt een vijftal minuten in beslag. Behoort u tot de socialprofit en wil u meewerken aan talentontwikkeling binnen de sector? Vul dan de vragenlijst in op www.vivosocialprofit.org/bevraging/competent-vragenlijst.htm. Meer info over de vragenlijst of over het ESF-project Competent van kop tot teen: Damienne D’heygers, T 02-227 22 42, of mailto:idw@vivosocialprofit.org

 

11-Telecom : gemeenten en steden beginnen de voordelen van IP-telefonie te ontdekken (advertentie)

IP-telefonie is een hot topic. Maar wat is het precies en wat levert het u op? Bij IP-telefonie worden datalijnen gebruikt om te telefoneren. Fysiek en functioneel verschillen de IP-toestellen niet van de klassieke toestellen. Alleen de manier waarop ze aan de telefooncentrale worden gekoppeld, is anders, maar daar merkt u als gebruiker niets van. Het systeem biedt wel enorme mogelijkheden: kostenbesparing en productiviteitsverhoging bijvoorbeeld. Een belangrijk voordeel van IP-telefonie is de flexibiliteit. Zowel de PC als de telefoon van uw medewerkers worden op het lokale netwerk aangesloten. Daar is slechts één aansluiting en één stopcontact voor nodig. Uw PC wordt immers aangesloten op uw telefoon. Zitten uw mensen morgen op een andere plaats? Uitpluggen op de ene plek en inpluggen op de andere, en meteen kunnen ze weer aan de slag. U bespaart omdat er geen interventies meer nodig zijn bij de interne verhuis van medewerkers en één stopcontact volstaat per PC en telefoon. Ook uw productiviteit verhoogt. Er is geen tijdverlies wanneer medewerkers van plaats veranderen, en het beheer van uw communicatienetwerk wordt eenvoudiger. Bovendien blijft de spraakkwaliteit gegarandeerd. Als distributeur van Alcatel-Lucent en NEC telecomsystemen ontwikkelt NeXTeL op maat gemaakte telecomoplossingen en biedt vernieuwende betrouwbare oplossingen, meerbepaald ‘Voice & Data’ technologie. Meer info 0800-30 363 of www.nextel.be

 

12-Nieuw deel in ‘Lokale besturen en wonen’: instrumenten voor sociale verhuurders

Het handboek Lokale besturen en wonen is uitgegroeid tot een referentiewerk voor OCMW’s en gemeenten. Vanaf nu is er in het boek ook een apart deel voorzien voor sociale verhuurders. Auteurs Marc Putman en Aline Lockefeer van de VVH geven heldere toelichting bij het Sociaal Huurbesluit. Het hoofdstuk ‘Van kandidaat-huurder tot huurder’ bevat thematische informatie over kandidaat-huurders, inburgering en taalbereidheid, de toewijzing, het huurcontract enzomeer, telkens met een verwijzing naar de betreffende artikelen uit het Sociaal Huurbesluit. In september volgt informatie over de financiering. Naast dit nieuwe onderdeel bestaat ‘Lokale besturen en wonen’ uit een algemeen deel met informatie voor alle actoren rond wonen, het deel Instrumenten ter ondersteuning van de OCMW-cliënt en het deel Instrumenten voor een lokaal woonbeleid. Het handboek bevat ook een cd-rom met modelovereenkomsten en modelformulieren, praktijkvoorbeelden en wetgeving. Abonnees krijgen deze bijwerking automatisch toegestuurd. Klik hier voor meer info en bestelling. U kan het handboek (3 delen, incl. cd-rom) ook bestellen via mailto:info@politeia.be of door te faxen naar 02-289 26 19. ACTIEPRIJS: leden van de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen kunnen het handboek tijdelijk aankopen aan 99 euro (normale verkoopprijs: 119 euro). Bestel daartoe voor 1 september via mailto:kristl.vanderheyden@politeia.be.

 

13-Vanaf september: lerend netwerk sociaal aanbesteden VVSG

Lokale besturen houden in hun aankoopbeleid al veel langer rekening met duurzaamheidscriteria. De ecologische criteria vonden de jongste jaren vlot hun weg naar de bestekken. Maar gemeenten en OCMW’s kunnen ook rekening houden met sociale aspecten. Met het lerend netwerk sociaal aanbesteden wil de VVSG de lokale besturen ondersteunen bij de integratie van sociale criteria in hun aankoopbeleid ( sept. 2008 – febr. 2009 ). Het lerend netwerk bestaat uit drie luiken. Vooreerst omvat het lerend netwerk een intensief opleiding- en vormingsgedeelte. Daarnaast is er een kennis- en ervaringsuitwisselingsluik. Ten slotte worden de deelnemende besturen ook persoonlijk juridisch ondersteund bij de opname van sociale criteria in hun bestekken. De rode draad doorheen de lerende netwerken is de wetgeving overheidsopdrachten, maar we gaan ook dieper in op het beleids- en procesmatige aspect. Een aantrekkelijk en deskundig aanbod dat bovendien gratis wordt aangeboden aan alle lokale besturen. Meer info: download de informatiebrochure of mailto:Pieter.vansande@vvsg.be, T 02-211 56 38

 

14-Vanaf 16 september: leertraject gemeentelijk personeelsbeleid en diversiteit

Wil je meer diversiteit in jouw gemeentelijk personeelsbeleid? Het driedaagse leertraject van het Vlaams Minderhedencentrum en de VVSG helpt je op weg. Maak kennis met ‘best practices’. Ontdek hefbomen en instrumenten. Kies strategische partners. Bouw aan een duurzaam personeelsbeleid met oog voor diversiteit. Het leertraject is bedoeld voor medewerkers van de gemeentelijke personeelsdienst of integratiedienst die samen aan meer diversiteit in het eigen personeelsbeleid willen werken. Het vindt plaats op dinsdag 16 september 2008, donderdag 13 november 2008 en donderdag 15 januari 2009. Inschrijven kan via de website www.vmc.be (> vormingen). De programmafolder kan je hier terugvinden. Meer info via mailto:sectorconsulenten@vvsg.be of mailto:dirk.beersmans@vmc.be.

 

15-Mechelen, 23 september: studiedag riolen, IBA’s, waterlopen, integraal waterbeleid

Lokale besturen hebben cruciale taken in de voorziening van water om te drinken, om ons te wassen, om in te spelen, om van te genieten enz. Onder de noemer ‘Lokaal waterbeleid: meer dan je dacht’ organiseert de VVSG met enkele partners een dag over lokaal waterbeleid. Kom in diverse workshops mee nadenken, discussiëren, ervaringen uitwisselen over integraal waterbeleid, riolen en waterlopenbeleid. Hoe zorgen we als lokale besturen voor proper water, hoe vermijden we wateroverlast en hoe zorgen we voor zalig water om langs te toeven? Voor welke taken en kosten staan we? Hoe werken we samen met onze inwoners, met andere besturen, met andere beleidsdomeinen? Het bureau Deloitte presenteert een geactualiseerde benchmark van de lokale rioolbeheerders. We brengen ook goede praktijken over het integraal beheer van waterlopen. Doelgroep: mandatarissen en ambtenaren verantwoordelijk voor water- en rioleringsbeleid (wegen- en technische diensten, leefmilieu, ruimtelijke ordening). Een organisatie van VVSG en Vlinter in samenwerking met de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW). Info praktisch: mailto:linda.francx@vvsg.be, T 02-211 55 56; info inhoudelijk mailto:christophe.claeys@vvsg.be, T 02-211 56 11 

 

16-Brussel, 21 oktober: National Tender Day 2008, het evenement rond aanbesteden (advertentie)

Op 21 oktober 2008 organiseert EBP een nationaal evenement rond aanbesteden. Met 28 aankopers – aanbestedingsexperten van vijf verschillende nationaliteiten, 28 uiteenzettingen, vier zalen, één meet, greet & eat lobby, en drie public tender awards uitgereikt door drie ministers! Het volledige programma en alle details kan u terugvinden op www.nationaltenderday.be.

 

17-Vacatures

- 27-6-2008, Gemeente Steeenokkerzeel, deskundige ruimtelijke ordening en stedenbouw, administratief medewerker onthaal, monitoren en toezichters

- 30-6-2008, Gemeente Stekene, diensthoofd openbare werken - ingenieur, diensthoofd lokale economie

- 30-6-2008, Gemeente Keerbergen, duurzaamheidsambtenaar

- 30-6-2008, OCMW Roeselare, celhoofd economaat

- 1-7-2008, OCMW Gent, consulent vorming en loopbaanbegeleiding

- 1-7-2008, Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Hasselt, burgerlijk bouwkundig ingenieur of burgerlijk ingenieur-architect

- 2-7-2008, Kortrijk, Leiedal, medewerker Marketing

- 3-7-2008, Stad Gent, hoofdcontroleur, landschapsarchitect, coördinator-expert beleidsadviserend (financiën), directeur-manager

- 4-7-2008, Gemeente Voeren, coördinator openbare werken, duurzaamheidsambtenaar, deskundige communicatie, administratief medewerker bibliotheek

- 4-7-2008, Stad Herentals, bestuurssecretaris voor de technische dienst administratie

- 9-7-2008, Gemeente Boechout, coördinator grondgebiedzaken, diensthoofd stedenbouw en ruimtelijke ordening

- 10-7-2008, Gemeente Mol, ingenieur infrastructuurwerken

- 14-7-2008, Gemeente Kaprijke, diensthoofd technische dienst, communicatie-ambtenaar

- 16-7-2008, Stad Mortsel, hoofd techniek open ruimte, werkleider wegen

- 23-7-2008, OCMW Dilbeek, OCMW-secretaris

- 25-7-2008, Gemeente Laakdal, mobiliteits- en handhavingsambtenaar

- 1-8-2008, Gemeente Duffel, stedenbouwkundig ambtenaar

- 22-8-2008, Kortrijk, Leiedal, stedenbouwkundig ontwerper

Meer info over deze functies bij het lokale bestuur: http://www.vvsg.be/vacatures en het magazine Lokaal.

 

18-VVSG-week: vorige editie online raadpleegbaar

Door een technische omstandigheid hebben enkele van onze abonnees de vorige editie van VVSG-week niet ontvangen. De VVSG-week nr. 23 alsook de voorgaande edities zijn alsnog te raadplegen op de VVSG-webstek.

 

Auteurs: VVSG-stafmedewerkers

Redactie: mailto:jan.vanalsenoy@vvsg.be, mailto:pieter.plas@vvsg.be

© V V S G

 

Abonnement:

Vindt u de VVSG-week een nuttige informatiebron, stuur dan dit nummer door naar uw collega’s. U kunt deze VVSG-week ook verspreiden binnen het eigen bestuur. Geef dan een seintje aan mailto:jan.vanalsenoy@vvsg.be

 

Bekijk de recentste VVSG-nieuwsberichten ook op www.vvsg.be