Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw filters

W13, een atypische OCMW-vereniging

 

W13 is een OCMW-vereniging van veertien Zuid-West-Vlaamse OCMW’s en het CAW Zuid-West-Vlaanderen. ‘Het doel van W13 is te komen tot een gezamenlijk welzijns- en zorgbeleid. We ontwikkelen samen een strategie en handelen zowel samen als individueel binnen dat kader. Onze invalshoek is dus zeer ruim en dat maakt ons een ietwat atypische OCMW-vereniging,’ zegt directeur Kim Van Belleghem. Ze heeft het in dit gesprek onder meer over de eerstelijnszones die op komst zijn.

 

W13 werd in 2015 opgericht, het was de formalisering van een regionale samenwerking die al langer bestond, onder meer in de vorm van een maandelijks overleg van de OCMW-voorzitters en -secretarissen. Bovendien werd gekozen voor een hechte samenwerking met het CAW. De OCMW-vereniging heeft een zeer brede invalshoek, maar heeft in haar nog jonge werking enkele duidelijke accenten gelegd. Directeur
Kim Van Belleghem: ‘Een van onze speerpunten is wonen voor kwetsbare doelgroepen. Dat probleem behandelen we regionaal, samen met lokale woon- en welzijnsdiensten, en met de spelers op de woonmarkt. W13 is ook erkend als energiehuis. We staan dus in voor de organisatie en coördinatie van de
Vlaamse energielening in de regio. We zijn zeer actief op het vlak van armoedebestrijding, waarvoor we ook weer samenwerken met andere partners in Zuid-West-Vlaanderen. Sociale economie is een ander speerpunt. Een vierde pijler is zorg, waarin OCMW’s natuurlijk een zeer belangrijke rol spelen. We willen de inwoners verzekeren van een sterk zorgaanbod. We werken hiervoor samen met zorgaanbieders, partners in
de woon- en thuiszorg, welzijnsorganisaties, ziekenfondsen, verenigingen van patiënten. En natuurlijk is W13 er ook voor de organisatieondersteuning van de veertien OCMW’s en het CAW. Denk aan de regionale organisatie van groepsaankopen of van vormingen. Maar het gaat verder dan dat. We bieden ook
inhoudelijke ondersteuning voor vrijwilligersbeleid, armoedebestrijding en de integratie van asielzoekers, erkende vluchtelingen en anderstalige nieuwkomers.’

W13 huist in hetzelfde gebouw als de intercommunale Leiedal. Is er ook inhoudelijke samenwerking?
‘Er is bewust voor twee aparte structuren gekozen om het lokaal en regionaal sociaal en welzijnsbeleid de aandacht te geven die het verdient en het niet louter in te bedden in de bestaande intercommunale samenwerking. Natuurlijk is er samenwerking met Leiedal, als het over wonen gaat bijvoorbeeld, maar er zijn nog mogelijkheden om die in de toekomst te verdiepen. Zeer belangrijk is de link met de gemeentebesturen en de burgemeesters. Leiedal faciliteert het burgemeestersoverleg in Zuid-West-Vlaanderen. Wij kunnen punten op de agenda van het overleg plaatsen.’

W13 heeft een fors takenpakket en er zit nog van alles aan te komen. Hoe ziet u dat evolueren?
‘We kunnen natuurlijk voortbouwen op een traditie van samenwerken in de regio. Het vertrouwen tussen de veertien OCMW’s en het CAW is de basis, ze zijn echt bereid een stukje autonomie af te staan om regionaal tot afspraken en afstemming te komen. Maar het klopt dat de werking en het personeelsbestand zeer snel groeien. Wijkwerken is bijvoorbeeld iets dat binnenkort zeer belangrijk wordt, vijf medewerkers van de VDAB komen naar W13. Ik heb de indruk dat dit het juiste niveau is op het juiste moment. De partners in de
regio kijken zeer snel naar ons als er zich een kans aandient. We hebben bijvoorbeeld een pilotproject voor geïntegreerde zorg voor chronische patiënten opgezet. Het kreeg de naam De Brug en is een samenwerkingsproject met 120 lokale welzijns- en zorgpartners. Ook de Vlaamse overheid zet steeds
meer in op die regionale schaal. Dat merk je in veel oproepen voor proefprojecten. Jammer genoeg is er nog geen lijn te trekken in de schaalgrootte: voor jeugdhulp bijvoorbeeld spreekt Vlaanderen over 200 à 250.000 inwoners, voor de eerstelijnszones over 75 tot 125.000.’

Hoeveel inwoners telt de regio?
‘315.000.’

Is dat geen probleem?
‘Dit is echt het niveau waarop we ons willen organiseren, je ziet dat Zuid-West-Vlaanderen ook de schaal is van bijvoorbeeld het CAW en het Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnszorg SEL. Ik hoop dat Vlaanderen inziet dat het op dit punt de lokale autonomie moet laten spelen. Bovendien is er een verschil tussen de structuur en de werking op het terrein. De eerstelijnszones zijn een goed voorbeeld. Vanuit de visie dat er operationeel heel nauw moet worden samengewerkt, is een regio van 75 tot 125.000 inwoners een zeer logische schaal. Ook wij zien in Zuid-West-Vlaanderen drie eerstelijnszones waar de aandacht voor
het lokale maximaal kan spelen. Tussen die zones zijn verschillende accenten nodig. Dat neemt niet weg dat je naar een clustering in één structuur kunt gaan op het niveau van de regio als geheel. Dat maakt het mogelijk de inhoudelijke en administratieve ondersteuning van de drie zones samen te voegen en meer gewicht te geven. In plaats van bijvoorbeeld anderhalve VTE voor elke zone, die dan vooral met
administratie en boekhouding bezig zal zijn, kun je samen naar 4,5 VTE gaan en veel meer inhoudelijk en ondersteunend werken, met meer specialisatie onder de medewerkers. Zo kun je bepaalde zaken ook in een ruimer perspectief bekijken, bijvoorbeeld een woonzorgcentrum dat nog plaats heeft voor nieuwe bewoners en één met een lange wachtlijst in een aanpalende eerstelijnszone.’


Elke eerstelijnszone zal door een zorgraad worden aangestuurd. Hoe moet dat met drie zones en een

structuur daarboven?
‘De zorgraden zullen zeer concreet werken, op het terrein. Voor de grote lijnen kijken we veeleer naar de Zuid-West-Vlaamse schaal. Hoe dat concreet vorm moet krijgen, is nog niet duidelijk.’

Zorg is een belangrijke poot van de werking van W13. Welke taken ziet u voor W13 en de OCMW’s in de
eerstelijnszones?
‘Het SEL, het Lokaal Multidisciplinair Netwerk en het Lokaal Gezondheidsoverleg werken al zeer goed samen op Zuid-West-Vlaams niveau. Al vóór de oprichting van W13 en vóór de conferentie over de eerstelijnszones waren er gesprekken om naar één structuur te gaan. Nu is er de Vlaamse oproep tot vorming van eerstelijnszones. Tegen het einde van het jaar moeten de voorstellen binnen zijn. Het SEL trekt dit dossier in
Zuid-West-Vlaanderen. Uiteraard zijn wij daar nauw bij betrokken, als vertegenwoordiger van de OCMW’s en met een link naar de gemeenten via het burgemeestersoverleg. We bereiden bijvoorbeeld de collegebeslissing over de eerstelijnszone voor, zodat die dezelfde is in de veertien gemeenten. We spreken ook de parlementsleden uit de regio aan over het item van de schaalgrootte.’

De OCMW’s of W13 zijn niet de trekkers?
‘Neen, we willen niet in de plaats treden van de zorgpartners zoals het SEL die goed werk leveren. Wij moeten ervoor zorgen dat de stem van de lokale besturen gehoord wordt en dat er een goede
terugkoppeling is naar de OCMW’s en gemeenten. Uiteraard zullen wij ook een stem krijgen in de toekomstige zorgraden die de eerstelijnszones aansturen. Maar hoe dat allemaal concreet zal gebeuren, ligt nog niet vast. Het belangrijkste is dat er heel veel vertrouwen is tussen alle betrokkenen. We zitten allemaal
op dezelfde lijn op het punt van de schaalgrootte en ook onze inhoudelijke vragen bij de invulling van de eerstelijnszones sporen. We zijn het eens met het principe van de samenwerking in een zone en met het centraal stellen van de patiënt, maar we hebben veel vragen bij het verregaande engagement dat Vlaanderen nu al vraagt. Er is nog veel te veel onduidelijkheid over wat allemaal aan de eerstelijnszones zal worden vastgehangen. Denk aan de programmatienormen voor woonzorgcentra. We willen geen wit blad papier ondertekenen. En dus zullen we tegen het einde van het jaar samen een “ja, maar” indienen. Ik hoop
dat Vlaanderen daarin meegaat, want precies omdat er hier veel onderling vertrouwen is, is er de nodige openheid om nieuwe zaken te proberen en te experimenteren. En daar kan ook het Vlaamse beleid alleen maar goed bij varen.’


Bart Van Moerkerke is redacteur van Lokaal
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Thema's

  •  

Contact

  • W13
  • Directeur Kim Van Belleghem
    http://www.welzijn13.be/

Links