Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw filters

Inwoners bepalen toekomstbeeld deelgemeenten

Met het plan TransforMaDie 2020 wil het gemeentebestuur Machelen en Diegem transformeren in een plek die de bewoners dichter bij elkaar brengt en waar het nog beter is om te wonen, te werken en te ontspannen. Inspraak van de burger staat centraal.

​TransforMaDie 2020 staat voor transformatie van Machelen en Diegem door participatie van de inwoners. ‘De transformatie kan enkel slagen met inspraak van de inwoners, de jeugd, verenigingen en andere betrokkenen,’ meldt burgemeester Jean-Pierre De Groef. ‘De transformatie steunt op vier pijlers: jongeren, cultuur, leefbaarheid en verkeersveiligheid. Bij de keuze van klein- en grootschalige projecten binnen elke pijler zoeken we voortdurend naar een evenwicht tussen Machelen en Diegem. Voor de projecten krijgen de inwoners inspraak in de totstandkoming van de plannen.’

Voor de organisatie van inspraak- en participatieacties en de informatiemomenten in functie van de doelgroepen en de inhoud van de projecten werkt het gemeentebestuur samen met adviesbureau Connect uit Hasselt dat gespecialiseerd is in participatieprojecten. Cindy De Deken, communicatieambtenaar van de gemeente Machelen, coördineert de acties en verzorgt de contacten met Connect. ‘Op 8 december 2011 hebben twaalf buurtbewoners in een werfkeet op het De Spoelberchplein in Machelen de eerste participatievergadering bijgewoond. De panelleden weerspiegelden de populatie van de omwonenden van het plein en vormden een mix van jeugd, alleenstaanden, jonge gezinnen, ouderen, allochtonen en autochtonen. De workshop vond plaats van 20 tot 22 uur. De gemeentesecretaris gaf toelichting bij de uitgangspunten van de gemeente. De vertegenwoordiger van Connect was moderator en peilde zoveel mogelijk naar de meningen en ideeën van de omwonenden over het plein. Dit gebeurde door het publiek in groepjes te verdelen en hen vragen te laten beantwoorden op basis van het huidige grondplan. Vervolgens stelde het studiebureau Maxwan zijn eerste ruwe schets voor van het vernieuwde plein. De opmerkingen en voorstellen van de deelnemers werden zorgvuldig genoteerd. In de volgende fase onderzoekt het studiebureau welke ideeën en voorstellen uit de workshop technisch haalbaar zijn. Alle omwonenden van het plein zullen na de studie uitgenodigd worden op een informatievergadering om de finale plannen in te kijken. Hierbij zal ook een toelichting gegeven worden over de voorstellen die wel en niet weerhouden zijn. Buiten de inspraakmomenten zal de gemeente de ruime bevolking stapsgewijs over de evolutie van Transfor- MaDie 2020 informeren. Zo kunnen de mensen het project zien groeien en hun leefomgeving geleidelijk zien veranderen. Via een nieuwsbrief en een nog te ontwerpen website zullen de burgers de evolutie van alle projecten ook op de voet kunnen volgen. Tegen 2020 moet de metamorfose compleet zijn.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Thema's

  • beleidsplanning; burgerzaken en dienstverlening; cultuur; integrale veiligheid; jeugd; landelijke gemeenten; milieu; mobiliteit en openbare werken; omgeving; participatie; participatie; stedelijk beleid; transitie; veiligheid

Contact

  • Machelen
  • Cindy De Deken, communicatieambtenaar Machelen, T 02-254 12 14, cindy.dedeken@machelen.be

Links

  •  
  •