Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw filters

Sociaal Huis Oostende

Enerzijds sleutelt Oostende aan een maximale toegankelijkheid van de dienstverlening en het hulpaanbod. Op de website staat alle info over toegankelijkheid overzichtelijk gebundeld. Anderzijds zetten het Sociaal Huis, de stad en de private welzijnspartners in op outreachend werken en het toeleiden van mensen naar dat aanbod. In beide gevallen neemt het Sociaal Huis de rol op van zowel actor als regisseur. We werken aan een stadsbrede toegankelijkheid van de hulp- en dienstverlening in een netwerk waar de lokale overheid samenwerkt met de private partners. Hierin neemt het Sociaal Huis de rol op van regisseur.

Het Welzijn- en ArmoedePlatform is een netwerk dat in kader van het Lokaal Sociaal Beleid alle welzijnspartners uit de publieke en private sector samenbrengt. De ambitie van het platform is transparantie creëren omtrent het bestaande aanbod, daarin de leemtes aan te duiden en waar mogelijk weg te werken. Binnen dat platform neemt de werkgroep 'onderbescherming van sociale rechten' initiatieven om mensen en welzijnswerkers beter te informeren over de vele sociale rechten waarop mensen recht hebben maar niet benutten. Voorbeelden van initiatieven zijn de Oostendse rechtenbundel en de Welzijnscarrousel.

1. De Oostendse rechtenbundel maakt in eenvoudige bewoordingen mensen wegwijs (papieren en digitale versie). We werken aan een woordenloze versie voor nieuwkomers.

2. De Oostendse Welzijnscarrousel is een thematische opendeur van de lokale welzijnssector. In 2017 zetten alle diensten voor mensen met migratie-achtergrond hun deuren open. In 2016 kwamen alle diensten met een aanbod gericht op dak- en thuislozen aan bod. Dankzij de Welzijnscarrousel leren diensten en hulpverleners elkaar beter kennen en verhoogt de transparantie van elkaars aanbod. Het Sociaal Huis zet daarnaast in op andere netwerken om de toegankelijkheid te verhogen.

3. In samenwerking met de stad, het CAW en de mutualiteiten werkt het Sociaal Huis aan de uitbouw van een Geïntegreerd Breed Onthaal. Meer info over het Geïntegreerd Breed Onthaal op de website van de Vlaamse overheid. Enerzijds werken we aan een gelijkvormige manier waarop mensen binnen elk van deze organisaties geïnformeerd en doorverwezen worden op vlak van hulpverlening en zorg. Anderzijds versterken we de outreachende werking van partnerorganisaties. Het uiteindelijke doel is om meer mensen op een betere manier toe te leiden naar het hulpaanbod.

Zoals gezegd neemt het Sociaal Huis naast een regierol ook de rol op van actor op vlak van toegankelijkheid. De samenwerking met een ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting en de inzet van een taalcoach maakt deze actorrol concreet.

4. Sedert anderhalf jaar werkt het Sociaal Huis Oostende samen met een ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting. Meer info over die samenwerking vind je op de website van vzw De Link. Als Sociaal Huis willen we het eigen hulp- en dienstverleningsaanbod meer toegankelijk maken en laagdrempeliger gaan werken. Essentieel in de samenwerking met de ervaringsdeskundige zijn een duidelijk mandaat, een goede inbedding en een veilige omkadering. De ervaringsdeskundige werkt in tandem met een opbouwwerker, ze hebben elkaar nodig om goed te kunnen werken. Een stuurgroep en een werkgroep toegankelijkheid bepalen samen de projecten waaraan gewerkt wordt en volgen die op. Twee keer per jaar krijgt het managementteam een rapport met een stand van zaken en beleidsadviezen.

De ervaringsdeskundige wordt onder andere ingezet bij:

  • Onthaal welzijn. De ervaringsdeskundige is één van de gezichten dat onthaal. Zij kan aan de balie vragen meer uitdiepen, mensen wegwijs maken in het gebouw… De werkgroep toegankelijkheid is het afgelopen jaar op een actieve manier betrokken bij de reorganisatie van het onthaal. Dat verliep niet vanzelfsprekend maar uiteindelijk werd met meerdere adviezen van de werkgroep rekening gehouden. Zo worden op permanente basis vrijwilligers ingeschakeld in kader van een laagdrempelig onthaal.

 

  • Sociaal Huis Oostende-Info: maandelijks krijgen nieuwe OCMW-cliënten een infosessie omtrent hun rechten en plichten. De ervaringsdeskundige neemt daaraan actief deel. Enerzijds getuigt ze persoonlijk over activering en welke drempels ze daarbij heeft ervaren. Anderzijds legt ze de vaak technische informatie uit in eenvoudige taal.

 

  • Binnen de werkgroep 'toegankelijkheid', de werkgroep 'onderbescherming van rechten' en de werkgroep 'klare taal' wordt de visie van de ervaringsdeskundige mee in rekening gebracht. Als mensen niet begrijpen waarop ze recht hebben, dan kunnen ze uiteraard geen gebruik maken van hun sociale rechten. Klare taal is in veel gevallen de sleutel tot toegankelijkheid.

 

5. Een laatste voorbeeld van het belang dat het Sociaal Huis hecht aan toegankelijke hulpverlening, is manier waarop het inzet op diversiteit en nieuwkomers. Enerzijds gebeurt dat door werk te maken van een zogenoemde cultuursensitieve organisatie. Een opbouwwerker werkt als bemiddelaar met de groep mensen met migratie-achtergrond. Ze tolkt, bemiddelt, duidt cultuurverschillen, werkt mee aan de vertaling van brochures en brieven. Daarnaast sleutelt een diversiteitscoach mee aan de globale uitbouw van een cultuursensitieve organisatie. Onder begeleiding van het Agentschap Integratie en Inburgering wordt op basis van een nulmeting een traject opgebouwd om de competenties van medewerkers aan te scherpen. Concreet organiseren we vormingsmomenten en lunchdebatten over het thema diversiteit en integratie. Verder sleutelen we aan de organisatiecultuur die rekening houdt met de verkleuring van onze stad en de samenleving.

Anderzijds wordt een taalcoach ingezet. Werken aan eenvoudig taalgebruik werd als beleidsactie in het beleidsplan van het Sociaal Huis opgenomen. De taalcoach, de ervaringsdeskundige en de communicatieverantwoordelijke werken daarbij samen en versterken elkaar. De taalcoach werkt onder andere handige communicatieinstrumenten uit, en speelt zo een actieve rol in het eenvoudig communiceren met anderstaligen. Zij organiseert korte opleidingen in huis waarbij de maatschappelijk werkers heel wat tips en tricks meekrijgen voor eenvoudig taalgebruik. De ervaringsdeskundige bekijkt de externe communicatie kritisch vanuit het aspect toegankelijkheid en de communicatieverantwoordelijke waakt erover dat de beleidsactie organisatiebreed wordt uitgevoerd. Deze drie medewerkers vormen samen met de opbouwwerker de werkgroep Klare Taal. Indien nodig worden ook andere medewerkers in de werkgroep uitgenodigd. De werkgroep maakte in het afgelopen jaar een overzicht van alle standaardbrieven die naar cliënten worden verstuurd. De verschillende teams binnen algemeen welzijnswerk maakten een selectie van brieven die prioritair zullen worden herschreven. Brieven met juridische inhoud worden nagekeken door één van de juristen. Ook folders, flyers en brochures worden systematisch aan een klare-taalcontrole onderworpen en zo nodig herschreven.

Ter ondersteuning van gesprekken met anderstaligen gebruiken we een aantal tools. Het gebruik van pictogrammen is al goed ingeburgerd. De werkgroep maakte een wegwijsmap met fotomateriaal, waarmee maatschappelijk werkers gemakkelijker met hun cliënten kunnen praten. In de map zitten onder andere stratenplannen waarop relevante locaties in Oostende staan aangeduid.

Ten slotte worden ook de sociale media ingeschakeld om mensen te informeren en te betrekken. Er is gekozen voor een Facebookpagina omdat dit heel laagdrempelig is. Momenteel is de Facebookpagina vooral een manier om inwoners te informeren. In de toekomst zal meer ingezet worden op inspraak en interactie.

 
Thema's

  • armoede; burgerzaken en dienstverlening; etnisch-culturele diversiteit; gezondheidsbeleid; kinderopvang en gezinsbeleid; participatie; publieke zorg; regie en coördinatie; samenwerking ocmw-gemeente; vreemdelingen

Contact

  • Oostende
  • Bruno Wyns, armoedebeleidscoördinator, bruno.wyns@sho.be

Links