Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw filters

Publieke participatie: projecten Gent in de prijzen

 

​Eind 2011 ontving Gent de prestigieuze internationale ‘CIVITAS Award for Public Participation’ voor de manier waarop het de burger bij grote en kleine mobiliteitsprojecten betrekt. We lichten verschillende stadsprojecten en participatievormen toe.

Het Project Gent Sint-Pieters is een van de grootste projecten waarbij de inwoners nauw betrokken zijn. Met dit project wil Gent het station en zijn ruime omgeving aanpassen aan de behoeften van de 21ste eeuw. De uitdaging bestaat erin een vlotte, leefbare en aangename omgeving te ontwikkelen waarin de verschillende vervoersmodi beter op elkaar afgestemd zijn. Het project is een samenwerking tussen NMBS-Holding, Infrabel, Eurostation, De Lijn, het Vlaamse Gewest en de stad Gent.

Infopunt en Minder-Hindervergaderingen

Om elke Gentenaar en pendelaar grondig en tijdig te informeren over de grote werken en de bereikbaarheid tijdens de opwaardering van de Gentse stationsbuurt hebben de Gentse stadsdiensten en de projectpartners een communicatie- en sensibiliseringsplan uitgewerkt. Behalve een website met alle informatie over de werken hebben ze een Infopunt opgericht. Dit informatiecentrum bevindt zich in een paalwoning op een zeer zichtbare plaats naast het huidige stationsgebouw. Iedereen kan er terecht met vragen, meldingen en klachten over de werken aan het station. Tweewekelijks vinden er Minder-Hindervergaderingen plaats waar de veiligheid voor fietsers, voetgangers en bewoners, en de klachten en verzuchtingen van de buurt ter sprake komen. Omleidingen en andere ingrepen op het openbaar domein worden tijdig via bewonersbrieven en het web aan de belanghebbenden meegedeeld.

Klankbordgroep

De klankbordgroep is een participatief forum waarmee de inwoners van de stationsbuurt bij het project betrokken worden. Vertegenwoordigers van belangengroepen uit de stationsbuurt zoals de buurtcomités, scholen, milieugroeperingen, de fietsers- en voetgangersbond maar ook Taxistop en de projectpartners maken er deel van uit. Zij komen zes keer per jaar samen om kennis uit te wisselen, standpunten te verduidelijken en voorstellen of suggesties te doen. Zo wordt de bewustwording van en de appreciatie voor de ingrepen bij het publiek en de belanghebbenden verhoogd. Via dit forum kunnen de vertegenwoordigers de klachten van hun achterban formuleren en worden die snel behandeld. Filip De Rynck, docent bestuurskunde aan de Hogeschool Gent, was van 2006 tot en met 2010 voorzitter van de klankbordgroep. Sinds januari 2011 is Herwig Reynaert, doctor in de Politieke Wetenschappen, voorzitter. De vertegenwoordigers worden per mail uitgenodigd en ontvangen het digitale verslag. Iedereen kan de verslagen inkijken op de website.

Ad hoc informatie- en inspraakmomenten

Het Infopunt en de cel Gebiedsgerichte werking van de stad Gent coördineren, ondersteunen en organiseren geregeld informatie- en inspraakinitiatieven om een breed publiek bij het project Gent Sint-Pieters te betrekken. De formule gaat van de klassieke hoorzitting, bewonersbrieven en papieren enquêtes tot en met Facebook en Twitter. De initiatieven zoals dialoogcafés, informatiemarkten en -vergaderingen en werfbezoeken vinden altijd plaats in de buurt van het stationsplein. Voor de dialoogcafés ontvangen de buurtbewoners een folder met informatie over de projecten. Ze worden uitgenodigd om hun wensen en ideeën te formuleren over bijvoorbeeld de invulling van het openbaar domein. Op een infomarkt kunnen de bezoekers alle projectpartners op hun stand ontmoeten en er specifieke vragen stellen. Tijdens informatiemomenten in een grote zaal in de buurt van het stationsplein kan iedereen kennismaken met nieuwe projecten. Tweemaal per jaar worden er ook werfbezoeken georganiseerd. Deze worden aangekondigd op de website en in de nieuwsbrief, het stadsmagazine en Metro. Organisaties kunnen een eigen werfbezoek aanvragen. Geïnteresseerden die niet op de informatie- en inspraakmomenten aanwezig zijn, kunnen ook altijd terecht op de gebruiksvriendelijke website.

Digitale inspraak

Om de moeilijk te bereiken groep jongeren tussen 18 en 29 jaar, Gentenaars van buiten de stationsbuurt en niet-Gentenaars te bereiken organiseerden de projectpartners een online-enquête tussen 14 september en 23 oktober 2011. Voor dit proefproject kregen de partners ondersteuning van Talking Heads, Social Media Agency en Netlash-bSeen en Digital Agency. De website www. projectgentsintpieters.be werd als centraal platform gebruikt. Een visualisatie van de vraag ‘Beslis mee hoe de nieuwe parken en pleinen aan Gent Sint-Pieters eruit zullen zien’ werd gekoppeld aan een online- enquête waar bezoekers hun mening konden geven. Deze enquête kon worden gedeeld met de eigen vrienden via Twitter, LinkedIn, Facebook en Send to a friend. Facebookadvertenties en advertenties via Google Adwords zorgden voor een grote instroom aan bezoekers. Er werd een beroep gedaan op twitterambassadeurs zoals burgemeester Daniël Termont. De digitale enquête was een groot succes met 473 reacties.

Fietstrommelproject

Ook in kleinschalige projecten wordt de burger gehoord. In nogal wat Gentse buurten hebben bewoners niet de ruimte om hun fiets een beschutte plek te geven. De stad Gent testte van eind 2010 tot midden 2011 in zeven Gentse straten uit of fietstrommels hiervoor een oplossing zijn. Bewoners konden aan het proefproject deelnemen door een half jaar een plaatsje in een door de stad geplaatste fietstrommel in hun buurt te huren. Na afloop van de testperiode werden zowel de gebruikers als de omwonenden uitgebreid ondervraagd over hun ervaringen met de fietstrommels. De resultaten van deze test waren zo positief dat er in 2012 twintig nieuwe fietstrommels aangekocht en geplaatst worden. Geïnteresseerden kunnen nu een fietstrommel in hun buurt aanvragen. De stad onderzoekt momenteel alle aanvragen en kijkt of er een geschikte plaats kan worden gevonden.

www.civitasgent.be, www.projectgentsintpieters.be
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Thema's

  • bestuurszaken; burgerzaken en dienstverlening; economie; horeca; mobiliteit en openbare werken; participatie; participatie; ruimtelijke ordening; stedelijk beleid