Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw filters

Kuurne overbrugt gezondheidskloof

In Kuurne waren de diverse gezondheidsvoorzieningen in eerste lijn niet voldoende toegankelijk voor bepaalde groepen. OCMW en gemeente pakten het probleem aan door buurtegerichte acties met de lokale actoren.

‘In de prioriteiten van het sociaal beleid staat gezondheid als doelstelling ingeschreven. Zo wil het Sociaal Huis garant staan voor een volledige dienstverlening van goede kwaliteit aan alle burgers. Het wil ook preventieve gezondheidsacties opzetten. Maar ook in de prioriteiten rond innovatieve zorg en seniorenbeleid, in de uitbouw van een buurtwerking en in de strijd tegen armoede en vereenzaming is er een belangrijke link met gezondheid,’ zegt Sofie Beernaert, diensthoofd van het OCMW/Sociaal Huis.

‘Met onze toegankelijke dienstverlening op het vlak van zorg en welzijn, merkten we dat we bepaalde bevolkingsgroepen niet bereiken. Toen bleek dat diezelfde mensen de weg niet vinden naar het aanbod aan gezondheidsdiensten, besloot het bestuur om dit te onderzoeken en buurtgerichte acties op te zetten. We wilden alle relevante actoren betrekken. Alle relevante eerstelijnsprofessionelen werden uitgenodigd: huisartsen, kinesisten, apothekers, thuisverpleegkundigen, maatschappelijk werkers, medewerkers van Kind&Gezin, sportdienst, jeugddienst en medewerkers van het CLB. Samen vormden ze een klankbordgroep. Ze bakenden vier grote doelgroepen af die niet werden bereikt: alleenstaanden, laaggeschoolden en kansarmen; allochtonen en moslimvrouwen in het bijzonder; de groep van tweeverdieners en ten slotte de senioren van de Hoevewijk, een buurt met een sterke vergrijzing.’

Verrassend is de groep tweeverdieners. ‘Tweeverdieners vormen inderdaad een niet-typische doelgroep. Volgens onze klankbordgroepen leven ze gemiddeld ongezonder dan anderen. Ze hebben geen tijd om gezonde maaltijden te bereiden en kiezen daarom vetrijke alternatieven. Ze vinden evenmin tijd om te sporten. Bovendien stelden we vast dat ze zelden een vaste huisarts hebben en velen hollen voor ieder medisch probleem naar de spoedgevallendienst in Kortrijk.’ De verscheidenheid in de vier doelgroepen toont aan dat werken aan de gezondheidskloof niet beperkt is tot de allerarmsten. Dus moet dat werken oog hebben voor de sociale gradiënt. De gezondheidsongelijkheden treffen immers niet alleen de laagste sociaaleconomische klasse. Eveneens opvallend is de doelgroep van allochtone vrouwen. Vlaanderen verkleurt, ook Kuurne. ‘In Kuurne is bijna 8 procent van de 12.900 inwoners van vreemde afkomst. Taal- en culturele verschillen bemoeilijken de toegang tot de eerste lijn. Ze leven zeer geconcentreerd in de wijk Spijker en Schardauw. Zo kunnen we ze bereiken via de buurtwerking, onder andere via de wekelijkse groepsbijeenkomst. Het voorbije jaar hebben we een aantal themagesprekken gehad, daarop kwamen de thema’s gezond eten en roken aan bod. Dit jaar willen we zeker ook praten over de drempels die zij ervaren in de gezondheids- en welzijnszorg. We plannen alvast een zitdag van de ziekenfondsen in het buurthuis. Zo willen we nagaan of ze al hun rechten uitputten: GMD, OMNIO-statuut enzovoort. We hebben nog maar één ziekenfonds bereid gevonden om hieraan mee te werken. Nochtans is een zitdag zeer drempelverlagend, want zo ga je met je dienstverlening tot bij de mensen. De samenwerking met de zorg- en welzijnsverstrekkers wil Kuurne ook de volgende jaren vasthouden. Hun en onze dienstverlening moet toegankelijker worden voor bepaalde doelgroepen,’ besluit Sofie Beernaert.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Thema's

  • armoede; etnisch-culturele diversiteit; gezondheidsbeleid; participatie; participatie; sociaal beleid; vreemdelingen

Contact

  • Kuurne
  • Sofie.beernaert@sociaalhuiskuurne.be

Links

  •  
  •