Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

(On)gelijke onderwijskansen

Telkens opnieuw toont wetenschappelijk onderzoek aan dat kinderen geen gelijke kansen krijgen in het onderwijs. Onderzoekers stellen vast dat er een sterk verband bestaat tussen de sociaaleconomische en culturele achtergrond van een kind en zijn prestaties op school. De redenen hiervoor zijn erg complex en vergen een lokale aanpak.

Kansarme leerlingen vaker niet op school

Bijna een half procent van het aantal lagere schoolleerlingen spijbelde veelvuldig tijdens het schooljaar 2011-2012. In het secundair onderwijs was dat anderhalf procent. In het deeltijds secundair onderwijs zijn bijna vier op de tien leerlingen hardnekkige spijbelaars.

Kansarme leerlingen lopen beduidend meer risico om een spijbelaar te worden. Leerlingen die niet de Belgische nationaliteit hebben, blijven meer afwezig dan Belgen. Leerlingen die thuis geen Nederlands spreken, waarvan de moeder laagopgeleid is of die rondtrekken, spijbelen het meest. Dat blijkt uit het rapport 'Wie is er niet als de schoolbel rinkelt. Evaluatie 2011-2012'. Het rapport is een uitgave van het Agentschap voor Onderwijsdiensten. Lees het rapport.

“Gelijke onderwijskansen en topresultaten gaan hand in hand”

Vaak wordt beweerd dat een keuze dient gemaakt tussen het nastreven van excellentie en het waarborgen van gelijke onderwijskansen. Dirk Jacobs verklaart in deze videobijdrage dat internationale onderzoeken aantonen dat het ene het andere niet uitsluit.

Oprit 14 – Naar een schooltraject zonder snelheidsbeperkingen

In de Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen werd op 31 januari 2013 een gedachtewisseling gehouden met de onderzoekers van het project ‘Oprit 14 – Naar een schooltraject zonder snelheidsbeperkingen’. In dit onderzoek werd de schoolloopbaan van leerlingen met een migratieachtergrond (in het bijzonder leerlingen met een Marokkaanse, Turkse, Poolse of Chinese achtergrond) in drie Vlaamse steden – Antwerpen, Gent en Genk – bestudeerd. Daarbij werd specifiek gefocust op vier belangrijke invloedssferen: de thuisomgeving/ouders, de buurt, de ‘peers’ en de klas/school. Lees het verslag.

Laaggeschoolde en laagbetaalde jongeren worden dubbel getroffen door de crisis

Recentelijk publiceerde Eurofound Dublin de tekst Wages: a working conditions and industrial relations perspective als achtergrond bij de eerste Meeting van het EU Employment Committee en de sociale partners over loonontwikkelingen in Europa (1 februari 2013, Brussel). Op pagina 13 wordt wederom verwezen naar een analyse die het HIVA uitvoerde op data van de European Working Conditions Survey. De analyse toont aan dat jongere, laaggeschoolde, laagbetaalde werknemers dubbel door de crisis worden getroffen, vooral wanneer ze een migrantenachtergrond hebben. Ze maken meer melding van een lagere werkzekerheid en een recente daling van hun inkomen.
Sem Vandekerckhove, Jan Van Peteghem & Guy Van Gyes (2012), Wages and working conditions in the crisis, Dublin: EWCO (European Working Conditions Observatory).

Ouders uit kansarme milieus aan het woord over zorg en onderwijs voor jonge kinderen

Dit rapport laat gezinnen met jonge kinderen in armoede aan het woord. In opdracht van de Koning Boudewijnstichting voerde het Expertisecentrum Krachtgericht Sociaal Werk van de Karel de Grote-Hogeschool een kwalitatief onderzoek uit naar de beleving en de verwachtingen van autochtone en allochtone kansarme ouders met betrekking tot voorzieningen, begeleidingsinitiatieven en scholen voor kinderen in hun eerste levensjaren. Op basis van diepte-interviews met 31 respondenten en 2 focusgroepen, werd een analyse gemaakt van de redenen voor niet-gebruik, de positieve en negatieve ervaringen met scholen en voorzieningen en hun voorstellen tot optimalisering van de werking voor kwetsbare doelgroepen.
Lees het rapport.

Het “What do you think?”-rapport van UNICEF-België over (on)gelijke onderwijskansen

In het “What do you think?”-rapport onderzoekt UNICEF België hoe jongeren in armoede het onderwijs beleven. Hiervoor legden ze het oor te luisteren bij kinderen en jongeren.  Het is een verhaal geworden over (on)gelijke kansen op school. Voor kwetsbare jongeren is schoolgaan een moeilijk parcours afleggen, waar uitsluiting vaak een eindpunt is. De nood is groot: de school is niet fair voor álle kinderen en er worden veel talenten verspild. UNICEF België roept dan ook op om kwaliteitsvol onderwijs te zien als een gemeenschappelijk goed. Het is ons aller belang om te investeren in kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen. UNICEF België formuleert zeven aanbevelingen
Lees hun rapport.

Waarom scoort Wallonië slechter bij internationaal PISA-onderzoek?

Telkens wanneer de internationale Pisa-resultaten worden bekend gemaakt, scoort Wallonië opmerkelijk slechter dan Vlaanderen. In een artikel in het januarinummer van Klasse geeft Dominique Lafontaine, Pisa-coördinator voor de Franstalige Gemeenschap (Universiteit Luik) vier opmerkelijke verklaringen. Een verhaal over kansarmoede en onderwijsbeleid.

TIMMS-rapport 2011 : sterk voor zwakke leerlingen maar zwakker voor sterkere leerlingen

TIMMS is een studie die de leerlingprestaties voor wiskunde en wetenschappen in onder meer het vierde leerjaar internationaal in kaart brengt. Volgens de onderzoekers is het Vlaamse lager onderwijs in de internationale vergelijking sterk voor de zwakker presterende leerlingen en minder sterk voor de sterker presterende leerlingen. Algemeen stellen ze dat er naast een beleid gericht op kansengelijkheid ook een sterk beleid gericht op het behouden/ bevorderen van onderwijskwaliteit nodig is. Zo niet zal vooral de afname van de kwaliteit een bijdrage levert tot een grotere kansengelijkheid als gevolg van de afname van het prestatieniveau van de middelmatig en sterk presterende leerlingen. Het volledig rapport vindt u hier.

Navigatie