Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Werkplekleren

De overgang tussen leren en werken verloopt niet altijd probleemloos. De overgang van school naar werk gradueel laten verlopen kan via onbezoldigde stages maar ook via bezoldigd leerwerk, d.i. afwisselend leren en werken. Leerwerk en andere vormen van werkplekleren kennen heel wat troeven. De vaardigheden die aangeleerd worden kunnen gemakkelijk afgestemd worden op de vraag van de arbeidsmarkt. Daarenboven worden naast specifieke technische vaardigheden ook sociale vaardigheden en werkattitudes aangeleerd. Het leerproces gaat van doen naar denken, van kunnen naar kennen.

Als lokaal bestuur kunt u meebouwen aan bruggen tussen onderwijs en werk, enerzijds vanuit uw rol als werkgever, anderzijds vanuit uw rol als lokale regisseur.

Als werkgever

Veel lokale besturen werken samen met het lokale centrum deeltijds onderwijs (CDO). OCMW’s kunnen niet arbeidsrijpe jongeren werkervaring laten opdoen via de brugprojecten. Voor meer informatie over de brugprojecten kan u terecht bij de dienst beroepsonderwijs.

Voor jongeren die al over arbeidsattitude beschikken werd recent de beroepsinlevingsovereenkomst (BIO) ontwikkeld. De BIO is een contract naar analogie met het werknemersleercontract (of het industrieel leercontract) bij private werkgevers. De jongere ontvangt gedurende het leerwerk een leervergoeding overeenkomstig zijn/haar leeftijd. Voor de werkgever is er geen verplichting om de jongere na de opleidingsperiode een arbeidsovereenkomst aan te bieden. Meer info over de beroepsinlevingsovereenkomst vindt u in 'de BIO in vraag en antwoord'. Bereken de leervergoeding.

Als regisseur

Lokale besturen zijn actieve stageaanbieders. Volgens de cijfers van het departement Onderwijs en Vorming liepen 1846 leerlingen (voltijds secundair onderwijs) stage bij een lokaal bestuur in het schooljaar 2010-2011.

Als regisseur kan u meewerken aan een goed partnerschap tussen onderwijs en bedrijven in uw gemeente of regio. Vanuit het lokaal onderwijsoverleg kan u bijvoorbeeld een aanspreekpunt of overlegplatform aanbieden aan het onderwijs en middenstandorganisaties, het bedrijfsleven, de Kamer van Koophandel. U kan hen informatie bezorgen over de soorten contracten voor jongeren en de subsidies die mogelijk zijn, u kan afspraken helpen maken over de begeleiding van jongeren, onder meer inzake werkattitude en sociale weerbaarheid. U kan deelnemen aan het lokale PAL, het Platform Alternerend Leren, waarin bedrijven, organisatie, scholen, vormingsinstellingen en de VDAB elkaar ontmoeten of u kan zelf een overlegplatform opstarten met geïnteresseerde bedrijven.

Navigatie