Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Leerplichtcontrole

Decretale taak

Art. 15 van het Decreet betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau bepaalt: “De lokale besturen verlenen medewerking aan de controle op de leerplicht. De Vlaamse Regering bepaalt de procedure.”

Hierbij enige toelichting over deze procedure en wat van u als lokaal bestuur wordt verwacht. Gemeenten – in casu de lokale politie – staan immers in voor de controle op de naleving van de wet, in dit geval van de wet op de leerplicht. De politie doet vaststellingen, maakt een dossier op en stuurt dit dossier door naar de procureur des konings, die het verder onderzoekt en een oplossing of sanctie bepaalt. De vraag is hoe de lokale politie weet krijgt van mogelijke schendingen van de leerplicht. Daarvoor is enig inzicht nodig in de procedure op Vlaams niveau.

Hoe verloopt procedure ?

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten controleert of de regelgeving wordt nageleefd. Zo gaat men binnen het agentschap jaarlijks na welke leerplichtige leerlingen noch ingeschreven zijn in een school noch huisonderwijs volgen (absoluut schoolverzuim). Hiervoor baseert men zich op een tabel die alle leerplichtige leerlingen in Vlaanderen bevat. Achtereenvolgens gaat het agentschap na welke kinderen en jongeren les volgen in een erkende Vlaamse school, in een erkende school van de Franse Gemeenschap, in een privé-school of thuis. Er wordt ook bekeken welke leerlingen zijn vrijgesteld van de leerplicht en wie in het buitenland woont of les volgt. Ouders van leerplichtige kinderen of jongeren die AgODi nergens terugvindt, ontvangen vervolgens een brief in de bus waarin hen gevraagd wordt om op een antwoordformulier aan te duiden op welke manier hun zoon of dochter toch aan de leerplicht voldoet. Indien het agentschap geen informatie van deze ouders ontvangt, wordt de hulp van de steden en gemeenten ingeschakeld. Deze sturen vaak een (wijk-)agent langs die nagaat op welke manier aan de leerplicht wordt voldaan. Als deze (wijk-)agent vaststelt dat dit kind of deze jongere niet aan de leerplicht voldoet of indien de ouders echt onwillig blijken te zijn en het leerrecht van hun zoon/dochter schenden, dan wordt eventueel zelfs het parket ingeschakeld. Justitie kan op dat moment de ouders sanctioneren of een gedwongen begeleiding opleggen bij ernstige problematische opvoedingssituaties.
In oktober 2008 werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen AgODi en de verschillende Vlaamse parketten over het doorsturen van dossiers in het kader van de leerplichtcontrole.

Navigatie