Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Schoolkosten

Kostenbeheersing in het basisonderwijs

In de omzendbrief Kostenbeheersing in het basisonderwijs vindt u de maatregelen die het Ministerie van Onderwijs en Vorming heeft uitgewerkt om de kosten in het basisonderwijs te beheersen. Voor ouders en maatschappelijk werkers van het OCMW die ouders als cliënten hebben, is het belangrijkste te weten:

  • dat elke basisschool vanaf 1 september 2007 zelf moet zorgen voor een passer, een rekenmachine, kopieën, potloden, schrijfgerief, schriften en schoolboeken. Elke school krijgt daarvoor een budget van 45 euro per leerling en mag deze kosten dus niet meer doorschuiven naar de ouders. Een boekentas, een pennenzak, turnpantoffels en andere persoonlijke schoolspullen dient de ouder nog wel zelf aan te schaffen.
  • dat een maximumfactuur geldt voor toneelbezoek, zwembeurten (toegang + vervoer), een abonnement op een verplicht tijdschrift, schoolreis enz. van 20 euro voor een kleuter, 60 euro voor een kind in de lagere school. Men noemt dit de “scherpe maximumfactuur”.
  • voor meerdaagse uitstappen - bos- en zeeklassen - is er een tweede ‘minder scherpe maximumfactuur’ van 360 euro per leerling voor de hele lagereschoolloopbaan.
  • dat basisscholen bijkomende werkingsmiddelen per leerling krijgen om de maximumfactuur te compenseren.
  • dat sommige zaken via de school, maar vrijblijvend worden aangeboden en dus ook voor rekening van de ouders zijn: nieuwjaarsbrieven, drankjes, de kostprijs van toezicht, bijvoorbeeld. Bij de inschrijving krijgen ouders een overzicht van de bijdrageregeling hiervoor. Ouders weten dus op voorhand waar ze aan toe zijn.
  • dat vanaf 1 september 2008 gezinnen met een bescheiden inkomen een schooltoelage kunnen krijgen voor het hele gezin, ook voor kleuters. Met deze toelage kunnen ouders (een stuk van) de maximumfactuur en de basisuitrusting (boekentas, pennenzak…) betalen.

Kostenbeheersing in het secundair onderwijs

De Koning Boudewijnstichting vestigde in het schooljaar 2009-2010 met actiedagen in elke provincie de aandacht op het probleem “Onderwijs, dagelijkse kost?”. Doelstelling was om kostenbeheersing structureel in te bouwen in de dagelijkse werking van secundaire scholen. Het kost ouders gemiddeld immers 978 euro om een kind een jaar in het secundair onderwijs te laten studeren. Een echte maximumfactuur is er niet. Moeten 'wegwerpbare' invulboeken wel? Kunnen we niet goedkoper op uitstap? Hoe gaan we om met de dure slagersmessen, kunnen we ons kopieergedrag bijstellen? Massa’s inspiratie en goede praktijk leest u in “Onderwijs, dagelijkse kost ?”, de brochure die Jan De Mets voor het project maakte. De ppt-presentatie van de VVSG op de KBS-dagen vindt u hier.

Het gebundelde materiaal van de stuurgroep kostenbeheersing is gepubliceerd op http://www.ond.vlaanderen.be/schoolkosten/so/

Liever een kansenfonds voor arme gezinnen dan een fonds voor onbetaalde schoolrekeningen.

Omdat het aantal onbetaalde schoolrekeningen stijgt, duikt de vraag op of gemeenten de onbetaalde schoolfacturen kunnen overnemen. Een sociaal beleid dat kansarme gezinnen gelijke kansen biedt zonder hen te stigmatiseren, lijkt een betere optie. Meer in het artikel in Lokaal.

Navigatie