Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Levenslang leren

Diplomagelijkschakeling betalend, maar belangrijke uitzonderingen

Vanaf 1 september moeten mensen die hun buitenlands diploma willen laten erkennen hiervoor betalen. De kostprijs van de procedure wordt bepaald door het type aanvraag en varieert van €90 tot €300.

Voor een aantal groepen maakte Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet een uitzondering. Zo blijft de erkenning van een diploma gratis voor

  • inburgeraars
  • mensen met een laag inkomen (het zogeheten Omnio-statuut)
  • leefloners
  • werkzoekenden met een traject bij de VDAB of Actiris.

Eerder was al beslist dat diplomagelijkschakeling voor asielzoekers, vluchtelingen en subsidiair beschermden gratis blijft.

Alle tarieven -en uitzonderingen- vind je op de website van Naric-Vlaanderen.

Grondwettelijk Hof verwerpt beroep tegen uitsluiting van mensen zonder papieren uit het volwassenenonderwijs

Het Grondwettelijk Hof stelt in zijn arrest van 14 maart 2013 dat personen in onwettig verblijf mogen worden uitgesloten van inschrijving in het volwassenenonderwijs.
Centra voor Basiseducatie en de Centra voor Volwassenenonderwijs kunnen wel ‘contractonderwijs’ aanbieden aan onwettig verblijvende cursisten. De cursist zelf of een externe partij neemt dan de financiering van het onderwijs op zich. Bijkomende voorwaarde is dat dit contractonderwijs volledig boekhoudkundig gescheiden wordt van het volwassenenonderwijs dat door de gemeenschap gesubsidieerd wordt.
Lees verder in de nieuwsbrief vreemdelingenrecht en IPR van het Kruispunt Migratie–Integratie.

Instapstage voor laaggeschoolde jongeren: nieuw sinds 1 februari

Vanaf 2013 wordt een jaarlijks contingent van 10 000 instapstages ter beschikking gesteld. De instapstage is een relancemaatregel van de federale regering. Het gaat om een betaalde stage die een laaggeschoolde jongere kan volgen in een onderneming, bij een VZW of bij een overheidsdienst. Via de instapstage kan de stagiair een eerste werkervaring opdoen. De werkgever sluit hiertoe een overeenkomst af met de stagiair en de VDAB. De instapstage duurt drie maanden en is halftijds of voltijds. De werkgever betaalt een maandelijkse premie van €200 voor een voltijdse stage. Deze vergoeding is niet onderworpen aan sociale bijdragen. Daarnaast ontvangt de stagiair een stage-uitkering, ten laste van de RVA, van €26,82 per gewerkte dag.
Deze nieuwe stagevorm is bedoeld voor wie geen diploma van het secundair onderwijs heeft. De jongere moet bij de aanvang van de instapstage reeds zes maanden ingeschreven zijn als niet-werkend werkzoekend bij de VDAB en zich nog in de beroepsinschakelingstijd bevinden. De werkgever moet instaan voor de begeleiding en opleiding van de jongere en bezorgt deze, bij het einde van de instapstage, een attest met de verworven competenties. Opdat werkgevers voor een kwalitatieve omkadering zorgen, zal, naast een vereenvoudiging van het systeem, de lastenverlaging voor mentoren verdubbeld worden tot 800 euro per kwartaal. Mentoren zijn werknemers die minimaal vijf jaar ervaring hebben en een speciale ‘mentoropleiding’ hebben gevolgd. Tot slot vraagt de federale regering aan alle werkgevers samen om voor een equivalent van 1% van het personeelsbestand vormen van werken en leren (via het klassiek alternerend leren, de Individuele Beroepsopleiding (IBO), de instapstage, enzovoort) te realiseren. Meer info: inforumnr. 271885 en 269764. lore.vandeurzen@diverscity.be

Databank bundelt alle leer- en ervaringsbewijzen

In de Leer- en ErvaringsbewijzenDatabank (LED) worden diploma's, certificaten, ervaringsbewijzen, getuigschriften, enzovoort geregistreerd die burgers behaald hebben. De LED wordt gevoed vanuit afzonderlijke Vlaamse databanken. Het gaat vandaag over de databank voor het Secundair onderwijs, het Hoger onderwijs, Syntra en de VDAB. De LED moet op termijn uitgroeien tot het centrale verzamelpunt van alle behaalde kwalificatiebewijzen. Om de LED te raadplegen heeft u een elektronische identiteitskaart (eID) of een Federaal token nodig. U kunt enkel uw persoonlijke bewijzen raadplegen

Cultuurkuur.be:
digitaal platform cultuureducatie wil juni 2013 starten

Op 29 januari 2013 was het de dag van de cultuureducatie. CANON Cultuurcel en CultuurNet Vlaanderen maakten daar bekend dat ze samen een digitaal platform zullen uitbouwen als centraal punt voor verzameling en verspreiding van cultuureducatieve informatie. Het platform wordt in juni 2013 onder de naam ‘cultuurkuur.be’ gelanceerd als bemiddelaar tussen vraag en aanbod in de cultuureducatie. Met de UiTdatabank als fundament zal het platform koppelingen leggen met bestaande informatiesystemen uit de cultuur- en onderwijswereld. Ook andere organisaties met een databank of inventaris van cultuureducatief aanbod zullen digitaal kunnen aansluiten.

 

 Documenten

Navigatie