Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Subsidies

De procedure voor de toekenning van subsidies in het kader van Vlaamse beleidsprioriteiten flankerend onderwijsbeleid wordt uiteengezet in omzendbrief BAO/2013/01 van 28/08/2013 en vervangt de vorige versies van dezelfde omzendbrief (dd. 28/03/2013 en dd. 09/07/2013).

Welke gemeenten komen in aanmerking?

Enkel gemeenten met een voldoende hoog aantal GOK-leerlingen (in absolute cijfers of procentueel) of gemeenten met in verhouding veel leerlingen ten opzichte van inwoners kunnen aanspraak maken op subsidies flankerend onderwijsbeleid. Het maximumbedrag waarop elke gemeente aanspraak kan maken wordt berekend op basis van 3,65 euro per ingeschreven leerling, met daarbovenop een extra 1,095 euro per ingeschreven GOK-leerling. U vindt de lijst van geselecteerde gemeenten met bijbehorende maximumbedragen hier.

Ontvankelijkheidsvoorwaarden

Gemeenten die in aanmerking komen moeten daarenboven voldoen aan een aantal ontvankelijkheidsvoorwaarden:

 • Het flankerend onderwijsbeleid is school- en netoverschrijdend.
 • De meerjarenplanning bevat
  • een beschrijving van de gewenste effecten en indicatoren van het FLOB;
  • actieplannen die aansluiten bij de Vlaamse beleidsprioriteiten FLOB;
  • een beschrijving waarop de gemeente voor de lokale actoren de samenwerking en het overleg faciliteert.
 • Uit de meerjarenplanning moet blijken dat de gemeente haar medewerking verleent aan de leerplichtcontrole, het tegengaan van spijbelgedrag en het verhogen van de kleuterparticipatie.
 • Minstens 20% van de geraamde benodigde middelen voor FLOB moeten worden gecofinancierd door de gemeente.
  Indien bijvoorbeeld het totaal geraamde benodigde bedrag voor flob 25.000 euro bedraagt, zal het bestuur voor minstens 5.000 euro (20%)  zelf moeten financieren. In dit voorbeeld kan voor maximaal 20.000 euro (80%) aan subsidies worden aangevraagd.
 • Actieplannen met betrekking tot het basis- of secundair onderwijs worden geadviseerd door het lokaal overlegplatform (LOP) voor zover er een LOP actief is in de gemeente.
 • De meerjarenplanning moet uiteindelijk op 15 januari 2014 digitaal aan het Agentschap voor Binnenlands Bestuur worden bezorgd.

Intekenen op subsidies

Door in de meerjarenplanning een deelrapportagecode te koppelen aan één of meerdere acties, geeft het bestuur aan de overeenkomstige Vlaamse beleidsprioriteit te willen realiseren. Door deze koppeling te maken, tekent men automatisch in op subsidies voor flankerend onderwijsbeleid.

 

Evaluatie en toekenning subsidies

Voor gemeenten die voldoen aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden beoordeelt een commissie de kwaliteit van de lokale invulling van de Vlaamse beleidsprioriteiten in de meerjarenplanning. Bij het beoordelen van de actieplannen houdt de commissie rekening met de volgende criteria:

 • de mate waarin het voorstel aanvullend is op het Vlaamse onderwijsbeleid;
 • de mate waarin het voorstel in overeenstemming is met de Vlaamse beleidsprioriteiten;
 • de mate waarin de output bijdraagt tot de outcome;
 • de doelmatigheid (effectiviteit, efficiëntie en zuinigheid) van het voorstel;
 • de wijze waarop de voortgang bewaakt zal worden en de uitvoering zal worden geëvalueerd.

De evaluatiecommissie is samengesteld uit:

 • twee afgevaardigden van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming;
 • één afgevaardigde van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur;
 • één afgevaardigde van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten;
 • één externe deskundige.

 Documenten

Navigatie