Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Overleg en coördinatie

Flankerend onderwijsbeleid is een erg integraal beleidsdomein met veel externe en interne partners, zodat een goed overleg en een duidelijke coördinatie vereist zijn.

Extern overleg

Bij het flankerend onderwijs zijn heel wat externe partners betrokken. Met deze partners moet overleg worden gepleegd: enkel zo kan een beleid worden uitgetekend dat kansen op slagen heeft. Om in aanmerking te komen voor Vlaamse subsidies flankerend onderwijsbeleid zal u in de meerjarenplanning moeten aangeven hoe u het overleg met de lokale onderwijspartners vorm geeft.

Op zijn minst worden alle lokale scholen en CLB's op het overleg uitgenodigd. Welke andere lokale actoren u bij het overleg wenst te betrekken, zal afhangen van de lokale context. Verder zijn er bij een overleg heel wat andere aspecten die u dient te overwegen:

 • Wenst u een informeel overleg of organiseert u het overleg als een adviesraad?
 • Met welke verwachtingen komen de overlegpartners naar het overleg?
 • Hoe maak je van het overleg een win-win voor de verschillende partners zonder het algemeen belang uit het oog te verliezen?
 • Over welke middelen (financieel, logistiek) kan het overleg beschikken?
 • Hoe neemt men beslissingen in de raad?
 • Wat is de gewenste vergaderfrequentie?
 • Hoe zal het overleg zich verhouden tot andere overlegorganen (LOP,LOK,...)?
 • .....

Op de VVSG-webpagina rond beleidsparticipatie vindt u een heleboel informatie en goede voorbeelden die u kunnen helpen en inspireren bij het opzetten van een onderwijsoverleg. 

Uiteindelijke doel van het overleg moet zijn dat de verschillende overlegpartners hun particulier belang weten te overstijgen en komen tot het formuleren van breed gedragen beleidsvoorstellen en beleidsdoelen die zich richten op het algemeen belang van de lerenden.  Om dit te realiseren moet er eerst voldoende vertrouwen worden opgebouwd tussen de verschillende onderwijspartners. Dit vergt erg vaak veel inspanning en geduld. Via kleine stapjes het nodige vertrouwen opbouwen en de partners daarvoor de nodige tijd te gunnen is vaak de meest succesvolle benadering. 

Intern overleg

Heel wat interne diensten hebben linken met onderwijs: cultuur, sport, jeugd, milieu, welzijn, politie,... Vaak hebben deze diensten in het verleden reeds een aanbod naar scholen gecreëerd: schoolvoorstellingen, scholenloop, gratis vuilophaling, MOS, ... zonder veel afstemming tussen deze acties. Gevolg: diensten kennen elkaars aanbod niet, soms zijn de acties overlappend of zelfs tegenstrijdig, scholen worden continu gecontacteerd met informatie of bevraagd voor dezelfde informatie, worden geconfronteerd met steeds verschillende procedures,...

Een goed intern overleg tussen de verschillende diensten rond onderwijs kan deze problemen vermijden en zal zowel voordeel opleveren voor de scholen (duidelijk beleid, eventueel één aanspreekpunt voor alle acties) als voor het beleid zelf (geen elkaar overlappende acties, wat besparend kan werken).

Coördinatie

Door de vele betrokken interne en externe partners is een coördinator flankerend onderwijsbeleid geen overbodige luxe. Hij/zij kan fungeren als de centrale spil van het flankerend onderwijsbeleid en uitgroeien tot hét aanspreekpunt voor zowel de externe als interne partners voor alle beleid waarbij lerenden of scholen in beeld komen. Een coördinator:

 • zoekt afstemming tussen de lokale onderwijsactoren rond de doelstellingen van het flankerend onderwijsbeleid
 • is het aanspreekpunt van het lokaal bestuur voor de lokale onderwijsactoren
 • zoekt afstemming tussen de diensten die linken hebben met het lokaal onderwijsgebeuren
 • volgt de acties flankerend onderwijsbeleid op
 • evalueert samen met de lokale onderwijsactoren de acties flankerend onderwijsbeleid
 • ....

 Documenten

Navigatie