Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Flankerend onderwijsbeleid organiseren

Het huidig flankerend onderwijsbeleid inventariseren

Waarschijnlijk ontwikkelt uw gemeente reeds een heel aantal actie die het lokale onderwijs ondersteunen, maar worden deze acties niet altijd (h)erkend als flankerend onderwijsbeleid. Denk maar aan de acties die reeds worden ondernomen door de diensten welzijn, jeugd, sport, cultuur, milieu,...

Vanuit het oogpunt van goed bestuur is het belangrijk om al deze acties integraal – vanuit het perspectief van flankerend onderwijsbeleid – te bekijken: op deze wijze komt een beter afstemming tot stand tussen de diensten en worden zowel dubbelwerk als leemten in uw beleid vermeden. Een omgevingsanalyse flankerend onderwijsbeleid kan u hierbij helpen.

Gedragen beleidsdoelstellingen

Vaak zijn de noden van lerenden erg divers en hebben scholen en andere actoren hun eigen verwachtingen richting lokaal bestuur. Een belangrijke uitdaging voor het flankerend onderwijsbeleid is om in overleg met de scholen en andere partners beleidsdoelstellingen vast te leggen die door alle partners rond de tafel als belangrijk worden erkend. Bij de keuze van beleidsdoelstellingen moet het belang van de lerenden voorop staan, niet de particuliere belangen van scholen of andere actoren.

De omgevingsanalyse flankerend onderwijsbeleid kan helpen om het overleg met betrekking tot de beleidskeuzes te objectiveren.

Flob in de meerjarenplanning 

De gedragen beleidsdoelstellingen moeten hun plaats krijgen in de meerjarenplanning. Omdat flankerend onderwijsbeleid een integraal beleidsveld is, zal dit verder intern overleg vergen tussen de verschillende gemeentelijke diensten. Omdat deze diensten in veel gevallen reeds een aanbod hebben naar scholen toe, zal de interne afstemming vaak de nodige tijd vergen.

Minimale taken

Het decreet betreffende het lokaal flankerend onderwijsbeleid legt aan alle steden en gemeenten minimaal op dat ze actie ondernemen om ervoor te zorgen dat leerplichtigen ingeschreven en aanwezig zijn op school en dat alle kleuters stimuleert om naar de kleuterschool te gaan. Deze taken zullen zeker hun weg moeten vinden naar de meerjarenplanning.

Subsidies

In totaal kunnen 131 lokale besturen subsidies aanvragen voor beleidsdoelstellingen die kaderen binnen de Vlaamse beleidsprioriteiten  flankerend onderwijsbeleid. Het maximale subsidiebedrag hangt af van het aantal ingeschreven leerlingen en het aantal ingeschreven GOK-leerlingen in de gemeente.

Daarnaast zijn er organisaties die subsidies verlenen aan projecten die nauw aansluiten bij de doelstellingen van het flankerend onderwijs. Op regelmatige basis verschijnen er nieuwe projectoproepen.

Coördinator flob

Omdat flankerend onderwijsbeleid veel extern en intern overleg vraagt én omdat de gemaakte afspraken moeten worden opgevolgd, is het aanstellen van een coördinator flankerend onderwijsbeleid helemaal géén overbodige luxe. Hij/zij kan dan bovendien fungeren als het aanspreekpunt van het lokaal bestuur voor de lokale scholen. De Vlaamse subsidies flob zijn bovendien explicitiet zo bepaald dat er met deze middelen ongeveer een halftijdse onderwijscoördinator kan worden aangesteld, wat aangeeft dat ook de Vlaamse overheid het aanstellen van een coördinator belangrijk acht voor het welslagen van het flankerend onderwijsbeleid.

 Links

 Documenten

Navigatie