Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Actualiteit

Omzendbrief: verhouding vast aanspreekpunt lokale politie-school

Wijziging aan NO/2013/03 over de verhouding van een vast aanspreekpunt bij de lokale politie tot de school en de verhouding tussen school/CLB en de Dienst voor de Veiligheid van de Staat. De omzendbrief bevat geen nieuwe principes, maar geeft wel meer duiding en een aantal richtlijnen mee. Lees de omzendbrief.

6 februari 2014

Nieuwe versie van omzendbrief BAO/2013/01

Op 28 augustus verscheen een nieuwe versie van de omzendbrief BAO/2013/01 betreffende de toekenning subsidies lokaal flankerend onderwijsbeleid vanaf 2014 en bevat in vergelijking met de vorige versie (dd 09/07/2013) op aangeven van o.a. de VVSG enkele (bbc-technische) correcties en verduidelijkingen. Zo verdwijnt voor het bekomen van subsidies de verplichting om een link te maken tussen de deelrapportagecodes van flankerend onderwijsbeleid en de beleidsvelden 0880 en 0889.

De volgende – uiterst dringende stap – is het bekend maken van het huishoudelijk reglement van de beoordelingscommissie. Zolang dit niet is gebeurd blijft het voor de lokale besturen immers onduidelijk op welke wijze zij correct invulling kunnen geven aan de beoordelingscriteria die worden opgesomd in de omzendbrief.

28 augustus 2013

Subsidiebesluit flankerend onderwijsbeleid definitief goedgekeurd

De Vlaamse regering heeft op 12 juli het nieuwe subsidiebesluit flankerend onderwijsbeleid definitief goedgekeurd. De nieuwe versie van omzendbrief BAO/2013/01 (09/07/2013) beschrijft de nieuwe procedure voor het toekennen van subsidies lokaal flankerend onderwijsbeleid in het kader van de Vlaamse beleidsprioriteiten. Er zijn ten opzichte van de principiële goedkeuring op vraag van de VVSG drie gemeenten extra opgenomen in de lijst van geselecteerde gemeenten. Zij voldeden aan de selectiecriteria maar waren niet weerhouden bij de principiële goedkeuring.

12 juli 2013

Raad van Bestuur VVSG vraagt om de subsidiepot flankerend onderwijsbeleid te verhogen

Op basis van de analyse van omzendbrief BAO/2013/01 (28/03/2013) door de resonantiegroep flankerend onderwijsbeleid heeft de VVSG er in een brief aan minister Smet voor gepleit om in een volgende subsidieronde de totale subsidiepot voor het lokaal flankerend onderwijsbeleid zodanig te verhogen dat elke geselecteerde gemeente het subsidiebedrag kan ontvangen waarop het volgens de berekening recht op heeft:

“Voor de huidige subsidieronde zou een totaal subsidiebedrag van 3.838.207 euro hebben volstaan om alle geselecteerde gemeenten het maximaal subsidiebedrag te garanderen. Dit zou alle betrokken gemeenten direct duidelijkheid hebben gegeven over het te verwachten subsidiebedrag, conform art. 4, §1 van het planlastdecreet van 15 juli 2011. Bovendien zou dit niet alleen het lokaal flankerend onderwijsbeleid een belangrijke duw in de rug hebben gegeven, het zou ook heel wat administratieve rompslomp hebben vermeden, zowel langs de kant van de gemeenten als langs de kant van de Vlaamse administratie.”

3 juli 2013

Resonantiegroep flob evalueert omzendbrief BAO/2013/01 betreffende de toekenning van subsidies flob

De resonantiegroep flankerend onderwijsbeleid heeft de omzendbrief BAO/2013/01 betreffende de toekenning van subsidies lokaal flankerend onderwijsbeleid vanaf 2014 (versie 28/03/2013) geëvalueerd. Volgens dit voorstel van wijziging komen nog slechts 128 gemeenten in aanmerking voor subsidies.

In bijlage vindt u de analyse zoals die is goedgekeurd door de resonantiegroep. Ofschoon sommige opmerkingen eerder punctueel zijn, bevat de analyse ook heel wat fundamentele bemerkingen. Zo stellen wij ons ernstige vragen bij het criterium dat gebruikt wordt als indicator voor de lokale capaciteitsproblematiek. Daarnaast vragen wij dat het huishoudelijk reglement van de beoordelingscommissie onverwijld wordt bekend gemaakt. Zolang dit niet is gebeurd blijft het voor de lokale besturen onduidelijk op welke wijze zij correct invulling kunnen geven aan de beoordelingscriteria.

25 juni 2013

Principiële goedkeuring subsidiebesluit flankerend onderwijsbeleid

De Vlaamse regering heeft een principieel goedgekeurd gegeven aan een verregaande wijziging van het besluit van 19 oktober 2012 betreffende de Vlaamse Beleidsprioriteiten voor het flankerend onderwijsbeleid en de regeling van de procedure voor de toekenning van subsidies. Het gewijzigd besluit is nu voor advies naar de Raad van State. Omzendbrief BAO/2013/01 dd. 28/03/2013 beschrijft de krachtlijnen van deze wijziging.

Volgens dit voorstel van wijziging komen nog slechts 128 gemeenten in aanmerking voor subsidies. Deze gemeenten kunnen aanspraak maken op een maximum subsidiebedrag dat bepaald wordt op basis van het aantal ingeschreven leerlingen en het aantal ingeschreven GOK-leerlingen, met een minimum van 20.000€. Het maximum subsidiebedrag voor alle gemeenten samen bedraagt  3.838.207€, terwijl er maar voor 1.952.000€ in de subsidiepot zit. Bij de verdeling van de subsidiepot zullen eerst  middelen worden toegekend aan de centrumsteden. Nadien worden aan de andere gemeenten subsidies toegekend op basis van de rangschikking volgens de scores die een beoordelingscommissie heeft toegekend aan de actieplannen flankerend onderwijsbeleid, en dit tot uitputting van de middelen. De beoordelingscommissie quoteert  de actieplannen op basis van vijf beoordelingscriteria die u kan terugvinden in de omzendbrief. De normen op basis waarvan de commissie haar score moet toekennen aan de beoordelingscriteria zijn echter nog niet gekend. Hierdoor blijft het voor lokale besturen onduidelijk op welke wijze zij correct invulling kunnen geven aan de beoordelingscriteria. Met dit gewijzigd subsidiebesluit kent nog steeds niet elk lokale bestuur – in strijd met art. 4, §1 van het planlastdecreet van 15 juli 2011 – het concrete subsidiebedrag waarop het recht heeft. Evaluatiecriteria zijn immers geen verdelingscriteria.

3 juni 2013

Strakke deadline voor indienen capaciteitsdossier 2014 - VVSG vraagt uitstel

Begin mei ontvingen de lokale besturen met een lokale taskforce scholencapaciteit een uitnodiging om tegen 31 mei 2013 een onderbouwd voorstel in te dienen om aanspraak te maken op capaciteitsmiddelen scholenbouw uit de begroting 2014. In een brief aan de Vlaams minister van onderwijs heeft de VVSG ervoor gepleit om de lokale besturen een maand langer tijd te gunnen voor het opstellen van hun dossier. Daarnaast vroeg de VVSG aan de Vlaamse regering om zichzelf ook een strak tijdskader op te leggen en zich te engageren om ten laatste op 31 oktober 2013 een beslissing te nemen over de verdeling van de capaciteitsmiddelen.
In een telefonische reactie verklaarde een raadgever van het kabinet Smet dat de Vlaamse regering de verdeling van capaciteitsmiddelen 2014 reeds voor de aanvang van het zomerreces wenst te communiceren en dat dit de reden is voor de strakke deadline voor de lokale besturen. Het is enerzijds inderdaad belangrijk dat lokale besturen snel zicht krijgen op de hun toegekende capaciteitsmiddelen. Anderzijds getuigt het van goed beleid indien de minister de gemeenten voldoende tijd wil gunnen om lokaal tot een goed onderbouwd én een door alle onderwijspartners gedragen voorstel te komen.

22 mei 2013

Meer geld voor extra plaatsen in basis- en secundaire scholen

De Vlaamse Regering heeft bij de begrotingscontrole het bedrag voor extra capaciteit in het leerplichtonderwijs opgetrokken tot 62,3 miljoen euro in 2013. Tegelijk maakt ze ook 23,2 miljoen euro vrij voor de reguliere scholenbouw in 2013. De ministerraad kwam ook overeen om voor 2014 een bedrag van 60 miljoen euro extra in te schrijven waarvan de helft bestemd is voor capaciteit, terwijl de andere helft gaat naar de reguliere scholenbouw. Lees het persbericht.

29 maart 2013

Minister Smet antwoordt op VVSG-vragen flankerend onderwijsbeleid

Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet heeft een antwoord geformuleerd op de vragen die de VVSG in haar brief van 11 januari stelde over de Vlaamse beleidsprioriteiten flankerend onderwijsbeleid. De minister gaat niet in op de vraag naar duidelijke richtlijnen met betrekking tot het bepalen van de schoolcapaciteit. Er wordt enkel verwezen naar het inschrijvingsdecreet. Dit decreet stelt echter dat de scholen autonoom hun capaciteit bepalen, zonder verdere precisering. Hoe dit moet rijmen met de opdracht aan de gemeenten om de capaciteit op hun grondgebied uniform te bepalen, is niet duidelijk. Besturen die hun capaciteit wensen te onderzoeken, kunnen een sjabloon voor sleuteldata aanvragen via het mailadres capaciteit.scholen@vlaanderen.be. Indien een gemeente inderdaad met een tekort aan onderwijsinfrastructuur kampt, kan zij via een lokale taskforce dossiers indienen om aanspraak te maken op extra middelen voor scholenbouw. Ten slotte kondigt de minister een nieuw Besluit van de Vlaamse Regering aan dat de verdelingscriteria zal bevatten voor de subsidies flankerend onderwijsbeleid. Volgens art. 4, §1 moest dit reeds gebeurd zijn bij de bekendmaking van de Vlaamse beleidsprioriteiten eind oktober 2012. De minister zal trachten om na de principiële goedkeuring van het besluit een indicatief bedrag per centrumstad te communiceren. De vraag stelt zich of ook andere gemeenten na dit besluit een redelijke raming kunnen maken van de te verwachten subsidies.

13 maart 2013

Sjabloon capaciteitsproblematiek in het onderwijs

In een brief aan Vlaams minister van Onderwijs Smet van 11 januari formuleerde de VVSG haar bedenkingen over diverse aspecten van het besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot de beleidsprioriteiten en de toekenning van subsidies in het kader van flankerend onderwijsbeleid. In dit besluit werd de capaciteitsproblematiek in het onderwijs als Vlaamse beleidsprioriteit toegevoegd aan het flankerend onderwijsbeleid. De minister formuleerde in de Commissie voor Onderwijs en Gelijke kansen op een aantal vragen een antwoord.
Zo verwijst de minister naar het centraal emailadres capaciteit.scholen@vlaanderen.be waar lokale besturen het sjabloon voor sleuteldata kunnen aanvragen. Zowel gemeenten die nog geen sjabloon hebben ingediend en die vrezen met een capaciteitsprobleem te worden geconfronteerd als besturen die hun oefening wensen te actualiseren kunnen van dit emailadres gebruik maken.
Indien effectief blijkt dat een gemeente met een tekort aan onderwijsinfrastructuur te kampen heeft, dan kan zij via de werking van een lokale taskforce dossiers indienen voor extra middelen voor scholenbouw in het kader van de capaciteitsproblematiek. Hou wel voor ogen dat de gekende vraag naar extra capaciteitsmiddelen voor de komende schooljaren reeds ruim 112 miljoen euro bedraagt, ondanks de reeds geleverde inspanningen van de Vlaamse Overheid.

7 februari 2013

Minister Smet antwoordt in Vlaams Parlement op de VVSG-brief flankerend onderwijs

In een brief aan Vlaams minister van Onderwijs Smet van 11 januari formuleerde de VVSG haar bedenkingen over diverse aspecten van het besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot de beleidsprioriteiten en de toekenning van subsidies in het kader van flankerend onderwijsbeleid. De minister formuleerde in de Commissie voor Onderwijs en Gelijke kansen van 7 februari op een aantal vragen een antwoord. U kan de antwoorden hier nalezen (handelingen van de commissie onderwijs, 07-02-2013, nr. 113).

7 februari 2013

Extra geld voor scholenbouw

De Vlaamse regering maakt 39 miljoen euro vrij voor extra capaciteit in het onderwijs. Het geld gaat naar die steden en gemeenten waar de nood het hoogst is. 20 miljoen euro gaat naar Antwerpen, waar het plaatstekort het grootst is. Gent en Brussel krijgen elk 6 miljoen, Asse krijgt 5 miljoen en Denderleeuw 2 miljoen.
Lees het artikel in klasse.
Herlees het actualiteitsdebat in de handelingen van het Vlaamse Parlement.

30 januari 2013

Vlaamse beleidsprioriteiten flankerend onderwijsbeleid:
VVSG formuleert bedenkingen

De VVSG stuurde in een brief aan Vlaams minister van Onderwijs Smet haar bedenkingen over diverse aspecten van het besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot de beleidsprioriteiten en de toekenning van subsidies in het kader van flankerend onderwijsbeleid. Zo wordt de vraag gesteld waarvoor subsidies in het kader van capaciteitsproblematiek concreet kunnen dienen, gelet op het reeds erg beperkte budget voor flankerend onderwijsbeleid. Het oordelen over een capaciteitsprobleem is trouwens niet evident. Zo bestaan er geen regels om de capaciteit van een school goed in te schatten. Bovendien moet een gemeente, gelet op het huidige bouwtempo, de evolutie van haar capaciteitsbehoeften over een periode van minstens tien jaar goed kunnen inschatten. Momenteel beschikken gemeenten echter nog niet over het reeds aangekondigde ‘interactief sjabloon’ om deze analyse te maken. De vraag is trouwens hoe performant dit sjabloon zal zijn.
Ook de procedure voor de toekenning van subsidies doet vragen rijzen. De VVSG betreurt dat de criteria voor de verdeling van het budget ontbreken, wat in strijd is met art. 4, §1 van het planlastdecreet. Gezien het beperkte budget voor flankerend onderwijsbeleid, waardoor veel gemeenten dreigen uit de boot te vallen, is het nochtans van primair belang dat de verdeling gebeurt op basis van duidelijke principes. Tenslotte vraagt de VVSG op basis van welke richtlijnen de subsidiecommissie zal oordelen over de kwaliteit van de actieplannen van de verschillende gemeenten en hoe deze informatie uit het strategisch meerjarenplan zal worden gehaald.

11 januari 2013

Goedkeuring van de Vlaamse beleidsprioriteiten flankerend onderwijsbeleid en de regeling van de procedure voor de toekenning van subsidies.

De Vlaamse Regering heeft op 19 oktober 2012 het besluit betreffende de Vlaamse Beleidsprioriteiten voor het flankerend onderwijsbeleid en de regeling van de procedure voor de toekenning van subsidies goedgekeurd. Lokale besturen kunnen voor subsidies in aanmerking komen voor actieplannen die gericht zijn op één of meerdere doelstellingen met betrekking tot gelijke onderwijskansen, kleuterparticipatie, spijbelen, probleemgedrag op school, ongekwalificeerde uitstroom, taalstimulering Standaardnederlands, betrokkenheid van ouders en de buurt, samenwerking tussen onderwijs, welzijn, cultuur, jeugd en sport, overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt, doorstroming en oriëntering, geletterdheid, levenslang leren. Nieuw is dat ook de aanpak van de capaciteitsproblematiek is opgenomen als mogelijke doelstelling. Het is belangrijk dat in de strategische meerjarenplanning wordt aangetoond op welke wijze lokale actoren worden betrokken bij het beleid.

19 oktober 2012

Beleidsbrief onderwijs 2012-2013

Minister van Onderwijs Smet heeft in het Vlaams Parlement zijn Beleidsbrief Onderwijs 2012-2013 voorgesteld. De minister kondigt hierin een conceptnota over flankerend onderwijsbeleid aan. Het doel van deze nota is om het lokale niveau mogelijkheden te bieden om zich optimaler te structureren, om de regiefunctie uit te klaren en om instrumenten aan te reiken om gelijke onderwijskansen op het terrein te realiseren door de afstemming tussen het Lokaal Overlegplatform (LOP) en gemeente. Tevens worden de invulling, werking en beslissingsmanier van het LOP aangepast en opgenomen.

Daarnaast kondigt de minister een voorstel aan tot aanpassing en vereenvoudiging van de regelgeving sociale en andere voordelen. Hierbij zal de limitatieve lijst met bestaande sociale voordelen worden gescreend en desgevallend gewijzigd.

Navigatie