Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Omgevingsvergunning algemeen ingevoerd op 1 januari
Afgelopen mei werd op het laatste nippertje de algemene invoering van de omgevingsvergunning en de digitale afhandeling ervan uitgesteld tot 1 januari 2018 (Inforum 311124). Dit uitstel was noodzakelijk omdat het Omgevingsloket, het loket waar de aanvragen moeten worden ingediend en waarmee de diverse overheden met elkaar communiceren, niet naar behoren functioneerde. 

De huidige situatie is dat in zes gemeenten, alle provincies en het Vlaamse gewest vergunningsaanvragen wél volgens de omgevingsvergunningsprocedure via het digitale Omgevingsloket worden afgehandeld.  Alle andere gemeenten hebben voorlopig enkel met het Omgevingsloket te maken als ze een advies moeten verlenen over een aanvraag waarover een ander overheidsniveau beslist. De vergunningsaanvragen voor het bouwen, verkavelen of het milieuvergunningsaanvragen worden in die gemeenten behandeld volgens de bekende, bestaande procedures. En enkel de stedenbouwkundige aanvragen worden digitaal afgehandeld via het loket digitale bouwaanvraag; de andere aanvragen verlopen nog op papier.

Timing  'roadmap' wordt gevolgd

Na de beslissing tot uitstel stelde de Vlaamse overheid een 'roadmap' op. Dit document geeft aan welke problemen voor 1 januari moeten worden opgelost, zodat het Omgevingsloket behoorlijk functioneert. Tot nu was de prioriteit het vergroten van de stabiliteit en de performantie van het Omgevingsloket. Met andere woorden: ervoor zorgen dat zware documenten vlot kunnen worden opgeladen en dat als véél mensen op het loket zitten, het loket niet uitvalt. Uit een overleg tussen de VVSG en de Vlaamse overheid blijkt dat de Vlaamse overheid van mening is dat ze inmiddels erin is geslaagd die stabiliteit en performantie te verbeteren. De komende drie maanden worden dan ook vooral gebruikt om het gebruiksgemak van het Omgevingsloket te verbeteren, onder andere door te werken aan de 'snelinvoer' voor eenvoudige vergunningsaanvragen en aan het downloaden van het volledige dossier.

De VVSG is vanzelfsprekend blij met alle vorderingen die worden gemaakt. De periode dat er drie vergunningssystemen naast elkaar bestaan, moet immers zo kort mogelijk worden gehouden. Digitaal werken is ook de toekomst.

Van de gemeenten die wél al het Omgevingsloket gebruiken  blijven we echter horen dat het Omgevingsloket in de praktijk moeilijk loopt en weinig intuïtief werkt. Dit betekent dat heel wat extra personeelsinzet nodig is om een dossier te kunnen behandelen. Begin november is er nog een overleg tussen de VVSG en de Vlaamse overheid. Op dat moment kunnen we nagaan of de werking van het Omgevingsloket inmiddels daadwerkelijk is verbeterd.

Subsidies

Op het overleg met de Vlaamse overheid werd ook duidelijk dat het voor gemeenten binnenkort mogelijk wordt de beloofde subsidies voor het digitaal werken aan te vragen. (Inforum 304856)

Vorming

In de loop van november biedt Vlaanderen vormingen aan voor gemeenten met als doel duidelijk te maken waar welke knoppen zitten en waarvoor ze dienen. Dat is nuttig voor als de gemeente zélf een aanvraag indient of mensen begeleidt bij het indienen van hun aanvraag. Voor de behandeling van de dossiers van anderen zal de gemeente meestal een beroep doen op eigen software. Deze vormingen zullen worden aangekondigd op www.omgevingsloket.be .

Natuurvergunning en socio-economische vergunning mee geïntegreerd

Het is tot slot de bedoeling dat vanaf 1 januari ook de socio-economische vergunning en de natuurvergunning worden geïntegreerd met de omgevingsvergunning. (Voor de socio-economische vergunning is dit al beslist in het decreet integraal handelsvestigingsbeleid, voor de natuurvergunning is het nog wachten op de 'codextrein', een reeks van wijzigingen aan de regelgeving.) Aanvragen voor zo'n vergunning zullen echter voorlopig nog niet via het Omgevingsloket verlopen, omdat het Omgevingsloket nog niet is aangepast om dergelijke aanvragen digitaal te kunnen ontvangen en af te handelen. Als de aanvraag gepaard gaat met stedenbouwkundige handelingen, verkavelen of het uitvoeringen van milieutechnische handelingen, dan moeten de documenten  als extra bijlage aan de digitale omgevingsvergunningsaanvraag worden toegevoegd.

Boete bij te laat beslissen

In de 'codextrein', is opgenomen dat gemeenten die niet tijdig over een aanvraag beslissen, een boete moeten betalen. Intussen zijn de inzichten echter gerijpt, en zou zo'n boete dan toch niet worden ingevoerd. Terecht, volgens ons.

Meer info: Steven Verbanck of Xavier Buijs​

Navigatie