Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Minister Schauvliege: 'Start nu met de digitale afhandeling van bouwaanvragen'


'Start met digitale afhandeling van bouwaanvragen'

Minister van Omgeving Joke Schauvliege vraagt de gemeenten niet te wachten op de digitale omgevingsvergunning en nu al in te stappen in de digitale bouwaanvraag (DBA) Dit laat de minister weten als reactie op een brief van de VVSG. Wanneer gemeenten al werken met de digitale bouwaanvraag, dan is de overstap naar de digitale omgevingsvergunning volgens de minister haalbaar binnen de voorziene overgangstermijn van één jaar; de meeste omgevingsvergunningen zullen immers zuiver stedenbouwkundig van aard zijn.

Binnenkort worden de milieu- en stedenbouwkundige vergunning geïntegreerd in de omgevingsvergunning. Het decreet is al een jaar af, het uitvoeringsbesluit zal binnenkort definitief worden goedgekeurd en ten vroegste een jaar later kan de omgevingsvergunning dan in werking treden. Tegelijk met de integratie van beide vergunningen komt ook de digitalisering: omgevingsvergunningen zullen vanaf dag één digitaal kunnen ingediend worden en zullen digitaal moeten afgehandeld worden.

 

Vlaanderen en gemeenten partner in het digitaal indienen en afhandelen van vergunningsaanvragen

Jaarlijks worden meer dan 60.000 stedenbouwkundige of milieuvergunningsaanvragen beoordeeld door de overheid, meestal de gemeente. Gemeenten kennen dan ook als geen ander de procedures. De gemeenten zijn voorstander om het mogelijk te maken dat vergunningsaanvragen digitaal worden ingediend, afgehandeld en afgeleverd. Een hele reeks van gemeenten is reeds op de boot gesprongen en laten toe dat bouwaanvragen digitaal worden ingediend en afgehandeld.

 

Gemeenten vrezen te korte voorbereidingstijd

De huidige ontwerp regelgeving gaat er echter vanuit dat bij de introductie van de omgevingsvergunning ALLE vergunningsaanvragen digitaal zullen worden afgehandeld. Zelfs als deze op papier worden ingediend. De korte maximale behandelingstermijnen zijn daar ook op afgestemd. Gelet op het belang van vergunningverlening voor de aanvrager én de overheid is het essentieel dat vanaf dag 1 het digitale vergunningsverleningsproces in alle gemeenten vlotjes verloopt.

Afgelopen zomer schreef de VVSG een brief aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving. In die brief uitten we onze bezorgdheid over de introductie van de digitale omgevingsvergunning. We vrezen dat het Vlaamse Omgevingsloket dermate laat klaar is, dat er onvoldoende tijd is voor de softwareleveranciers om de software tijdig te installeren en onvoldoende tijd voor gemeenten om zich de 'tool' eigen te maken. Gebruiksvriendelijkheid en betaalbaarheid voor de lokale overheid zijn voor ons een belangrijke aandachtspunten.

In haar antwoord laat de minister weten dat de digitale afhandeling van de omgevingsvergunning wat de Vlaamse regering betreft een 'speerpunt' is, waarop volop wordt ingezet. De brief geeft echter geen zicht op het precieze tijdspad, welke stappen de Vlaamse overheid tegen wanneer moeten gebeuren, om de digitalisering op tijd rond te krijgen.

De minister vraagt de gemeenten niet te wachten met het mogelijk maken van digitale vergunningsaanvragen tot de omgevingsvergunningstool klaar is. Ze adviseert om intussen al te starten met de digitale afhandeling van de stedenbouwkundige bouwaanvraag. Meer dan 80 procent van de toekomstige omgevingsvergunningen zal immers zuiver stedenbouwkundige van aard zijn. Volgens de minister zal voor die gemeenten de omschakeling naar de digitale omgevingsvergunning dan een 'minimale impact' hebben. Nog meer dan in het verleden worden gemeenten en softwareleveranciers in diverse werkgroepen betrokken, zodat op Vlaams niveau kennis is van de lokale praktijk en die kennis gebruikt wordt om een goed werkend omgevingsloket op poten te zetten.

 

Ervaringen met digitale vergunningverlening

Een digitale aanvraag afhandeling van stedenbouwkundige vergunningen is nu reeds mogelijk in tientallen gemeenten. In digitale gemeenten heeft de aanvrager de keuze om de aanvraag digitaal of op papier in te dienen. In al die gemeenten samen hebben inmiddels enkele tientallen aanvragen de digitale weg gevolgd. Het merendeel van de aanvragen wordt dus nog altijd op papier ingediend. De VVSG vraagt dat Vlaanderen verplicht dat aanvragen die worden voorbereid door professionelen digitaal worden ingediend. Het heeft immers geen zin dat gemeenten aanvragen op papier gaat digitaliseren als professionelen die eerder digitaal opmaakten, maar besluiten ze op papier in te dienen. De minister is bereid deze suggestie van ons onderzoeken.

 

De VVSG wil ook dat minstens voorlopig de mogelijkheid blijft bestaan dat aanvragen die op papier worden ingediend, ook op papier worden afgehandeld. Daar wil de minister niet op ingaan: het is voor professionele aanvragers en voor de adviesinstanties belangrijk dat de procedure in alle gemeenten en voor alle soorten dossiers dezelfde is. M.a.w. ongeacht of ze nu op papier dan wel via internet werden ingediend, de gemeente zal alle dossiers digitaal moeten behandelen. Op papier binnengekomen dossiers zal de gemeente moeten inscannen en overtypen.

Wilt u horen over de ervaringen van een gemeente die op digitale wijze vergunningsaanvragen kan behandelen? Kom dan naar de VVSG-studiedag 'Durven met Dienstverlening'.

 

Wanneer is de omgevingsvergunning er daadwerkelijk?

Vlaanderen heeft het voornemen om omgevingsvergunning in de loop van 2016 in werking te doen treden. Een definitieve datum is er nog niet. Het uitvoeringsbesluit zal binnenkort definitief worden goedgekeurd en ten vroegste een jaar later kan de omgevingsvergunning dan in werking treden.

 

Meer weten?

Surf naar www.omgevingsloket.be of neem contact op met  Xavier Buijs (02/211 56 10) of Steven Verbanck (02/211 56 12)

Navigatie