Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Lokale besturen en CAW's werken samen in begeleiding van vluchtelingen
Vorig jaar brak de vluchtelingencrisis in alle hevigheid los en kende Vlaanderen een grote instroom van vluchtelingen. De overheid nam een aantal maatregelen. Zo kregen de CAW's middelen om 50 VTE in te zetten om een aanbod van psychosociale en woonbegeleiding voor de vluchtelingen uit te bouwen. De CAW's kregen de opdracht deze begeleiding in nauwe afstemming en samenwerking met de lokale besturen te organiseren. De voorbije maanden ontving VVSG verschillende signalen van lokale besturen dat die afstemming en samenwerking op het terrein moeilijk verliep. Daarom heeft de VVSG bij de minister aangedrongen op meer concrete afspraken waarin deze samenwerking en afstemming kan plaatsvinden. Deze afspraken zijn opgenomen in een samenwerkingsprotocol, dat een kader vormt waar elk lokaal bestuur kan naar verwijzen en op terugvallen in de samenwerking met het CAW dat werkzaam is in de gemeente. De kernlijnen die op vraag van de VVSG opgenomen zijn in het protocol zijn de volgende:  

  • De middelen van de CAW's zijn specifiek gelabeld aan een opdracht, die ze moeten inzetten in nauw overleg met de lokale besturen.
  • Het protocol is van toepassing op de begeleiding van erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden.
  • Woonbegeleiding kan zowel toeleiden naar een woning zijn als een begeleiding tijdens het wonen. Welke vorm van woonbegeleiding wordt aangeboden, wordt in overleg en afstemming met het lokale bestuur bepaald.
  • De doorverwijzing van de cliënt door het OCMW/het lokale bestuur naar het CAW wordt in algemene lijnen omschreven, waarbij het van belang is dat het OCMW op de hoogte blijft van de voortgang van de begeleiding van de cliënt.
  • De lokale besturen moeten duidelijk weten welk aanbod van de CAW's in de gemeente beschikbaar is. 


Meer info Joris Deleenheer of Sabine Van Cauwenberge

Navigatie