Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Oproep: preventiematerialen verkeer en middelengebruik
In het voorjaar van 2018 wil het VAD (Vlaams Expertisecentrum voor Alcohol en andere Drugs) graag een inventaris ontwikkelen van preventiematerialen rond het thema verkeer en middelengebruik, om een duidelijk overzicht te geven van de huidige stand van zaken van preventiematerialen rond alcohol en drugs in het verkeer. De bedoeling is om dit overzicht te ontsluiten naar partners werkzaam in het preventiewerk.

De VAD vraagt aan verschillende organisaties, werkzaam rond verkeer en verkeersveiligheid, input over gebruikte en/of eigen ontwikkelde materialen. Maar ook de steden, gemeenten, politiezones,… zijn belangrijke actoren die soms eigen initiatieven ontwikkelen, ook rond thema's als verkeer en alcoholpreventie. De stad Antwerpen verleent bijvoorbeeld gratis verkeerseducatief spelmateriaal (vb. dronkenmansbrillen) aan Antwerpse scholen om verkeerslessen interactiever en effectiever te maken.

Gebruikt uw lokaal bestuur (gemeente, politiezone,…) bepaalde preventiematerialen (zoals affiches, folders, vormingspakketten, gadgets, les- of spelmaterialen, online tools, filmpjes,…) rond het thema verkeer of verkeersveiligheid? Geef dit dan door via het registratieformulier van VAD. Dat kan ten laatste op 28/02/2018. Alvast bedankt voor uw medewerking. Meer info:T 02 423 03 52 of via het e-mailadres: ellen.coghe@vad.be

Navigatie