Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Betaalbaar wonen is grootste sociale uitdaging voor gemeenten
Het vinden van betaalbare huisvesting is volgens de Vlaamse burgemeesters en OCMW-voorzitters de grootste sociale uitdaging in hun gemeenten. Het gebrek aan een duidelijk wettelijk kader voor de integratie van gemeente en OCMW zien ze als de grootste beperking voor de uitbouw van een sociaal beleid. Ze verwachten wel dat de integratie van het OCMW in de gemeente zal leiden tot meer sociale klemtonen in andere beleidsdomeinen. Dat blijkt uit een bevraging van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) bij 308 burgemeesters en OCMW-voorzitters. Naar aanleiding van de Trefdag Sociaal beleid antwoordt de VVSG op deze uitdagingen met een Manifest voor Moedige Mensen dat van iedere gemeente een sociale gemeente moet maken.

 

Voornaamste resultaten VVSG-bevraging

De VVSG peilde bij de Vlaamse burgemeesters en OCMW-voorzitters naar het sociale beleid dat ze in hun gemeente voeren.   

De voornaamste indicatieve vaststellingen:

  • Meer dan 60% (61.06%) vindt 'betaalbaar en kwaliteitsvol wonen voor iedereen' de belangrijkste uitdaging. Een zorgaanbod aangepast aan de noden van de bevolking komt op de tweede plaats.
  • Meer dan de helft (53.1%) vindt het opzoeken van kwetsbare groepen aan huis de belangrijkste inspanning die men geleverd heeft om de dienstverlening dicht bij de mensen te brengen.
  • Bijna drie kwart (71.7 %) geeft aan dat het gebrek aan een wettelijk en decretaal kader over de integratie van het OCMW en de gemeente de grootste beperking is voor de uitbouw van een sociaal beleid. Van die integratie verwacht 60% wel dat ze zal leiden tot meer sociale klemtonen in alle beleidsdomeinen.

 

Lokaal beleid is sociaal beleid

Heel wat hefbomen voor sociaal beleid zitten bij de Vlaamse en federale overheid (inkomen, werk, zorg,…) die op alle vlakken bijkomende inspanningen moeten doen. Toch hebben lokale besturen zelf heel wat troeven in handen om een sterk sociaal beleid te voeren. "Lokale besturen staan op de eerste rij om problemen te zien. Ze zoeken ook zelf oplossingen. We investeren in sociale huisvesting, we gaan de strijd aan tegen kinderarmoede, we bouwen lokale dienstencentra om vereenzaming tegen te gaan,…," zegt Luc Martens, voorzitter van de VVSG. "Omdat heel wat inkomens vandaag te laag zijn en er te weinig betaalbare huisvesting is, komen OCMW's vaak tussen in de factuur van basiskosten als huur of energie. Dit toont hoe het lokale niveau vandaag aan heel wat mensen een minimum aan bestaanszekerheid biedt. Maar een verhoging van de laagste inkomens tot de Europese armoedegrens zou beter zijn, samen met meer goede en betaalbare woningen voor kwetsbare groepen." voegt Rudy Coddens, voorzitter van de afdeling OCMW's bij de VVSG eraan toe.

De maatschappelijke uitdagingen zijn vandaag eindeloos: armoede neemt toe, er is niet genoeg werk voor iedereen, er zijn te weinig degelijke en betaalbare woningen, te weinig plaatsen in scholen en kinderopvang. De wachtlijsten in de zorg groeien snel aan. Mensen trekken zich terug, het onbegrip voor en het ongeduld met de meest kwetsbare medemensen groeit. We zien dat het maatschappelijke draagvlak om armoede en sociale uitsluiting op een structurele manier aan te pakken, onder druk staat. Tegelijk nemen burgers ook heel wat initiatieven die mensen dichter bij mekaar brengen.

Er is meer dan ooit nood aan een sterk sociaal beleid dat iedereen meetrekt. En de lokale besturen hebben nog altijd heel wat bondgenoten. Op deze humuslaag van solidariteit willen we een sterk sociaal beleid laten wortel schieten dat iedereen aan boord hijst en houdt.

 

Manifest voor Moedige Mensen

De VVSG wil het debat hierover aanzwengelen met haar Manifest voor Moedige Mensen.  

Wij vragen lokale besturen om hun bondgenoten te zoeken onder de vele organisaties en verenigingen, bedrijven en goedmenende individuen in hun gemeente. Om aanspreekbaar en toegankelijk te zijn voor hen.

Wij roepen iedereen op om op te komen voor een sterk sociaal beleid. Wij vragen de Vlaamse en federale overheid om de lokale besturen de ruimte en het vertrouwen te geven om dit alles te doen. Om ook snel duidelijkheid te verschaffen over de bestuurlijke aspecten van de relatie tussen gemeente en OCMW.

Wij vragen lokale besturen om luid en duidelijk te stellen dat het aan boord hijsen en houden van alle burgers ieders verantwoordelijkheid is. Want een samenleving met minder ongelijkheid, die alle burgers omarmt, komt iedereen ten goede.

 

#TrefdagSociaal

Het Manifest voor Moedige Mensen wordt voorgesteld op de #TrefdagSociaal op 26 april 2016 in de Stadsschouwburg te Antwerpen. Het is een wake-upcall aan gemeenten en OCMW's om een sterk sociaal beleid te voeren. Het is een ontmoetingsdag met interessante lezingen, goede praktijken, werkbezoeken en veel uitwisselingsmomenten. Zo'n 1.000 deelnemers uit alle geledingen van het lokaal bestuur tekenen present: politieke mandatarissen van OCMW en gemeente, leidinggevenden en medewerkers van de meest diverse lokale diensten zoals de sociale diensten, woonzorg, thuiszorg, werkgelegenheid, cultuur en vrije tijd, burgerzaken, veiligheid, ruimtelijke ordening,…

Navigatie