Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Binnenkort bestuurlijke dwangsom bij milieuhandhaving
Als een overtreder een milieuhandhavingsmaatregel niet uitvoert, dan zal ook de gemeente haar bevel kunnen versterken met een bestuurlijke dwangsom. De Vlaamse regering keurde daartoe op 22 december 2017 een ontwerpdecreet een tweede keer goed, het ligt nu voor advies bij de Raad van State.

Als een milieutoezichthouder of de burgemeester een maatregel oplegt aan de overtreder (om de overtreding te stoppen of terug te draaien), dan gebeurt het wel eens dat zo'n handhavingsbevel weinig indruk maakt. De strafbaarstelling of de dreiging dat de gemeente het zelf gaat doen op zijn kosten ("bestuursdwang") is dan blijkbaar onvoldoende. Om de overtreder sterker aan te moedigen het bevel uit te voeren, daarvoor dient de dwangsom : een bedrag (per dag of per overtreding) dat de overtreder moet betalen als hij het bevel negeert.

Totnogtoe konden alleen toezichthouders van de Vlaamse overheid hun bevelen versterken met een bestuurlijke dwangsom (sinds 2014). Dankzij de VVSG kunnen gemeenten dat binnenkort ook.

Op aandringen van de VVSG zal het decreet ook bepalen dat de gemeente zelf de verschuldigde dwangsommen  mag innen en houden, en niet naar de Vlaamse overheid doen doorvloeien. Dat is niet alleen efficiënter, het wordt ook aangeraden om het handhavingsbeleid deels op die manier te financieren (studie 'financiering van lokale handhavende overheden').

De Minaraad vroeg in haar advies om toetsingskaders te voorzien zodat gemeenten wat meer houvast krijgen wanneer ze overwegen om de dwangsom in te zetten : wanneer inzetten, welk bedrag, welke termijn,…? Dat kunnen we alleen maar beamen. Misschien een taak voor de Vlaamse overheid, die hiervoor een studie liet uitvoeren (deel 1 en deel 2) en kan leren uit drie jaar praktijkervaringen van de natuurinspectie.

Ook in de nieuwe handhavingsbepalingen ruimtelijke ordening ("decreet handhaving omgevingsvergunning") is de bestuurlijke dwangsom voorzien.

Meer info: Steven Verbanck

Navigatie