Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Groepsverzekering tweede pijler contractanten lokale besturen: kaderreglement gewijzigd
Aan de Wet op de Aanvullende Pensioenen werden een aantal wijzigingen aangebracht  door de wet van 18 december 2015 tot waarborging van de duurzaamheid en het sociale karakter van de aanvullende pensioenen en tot versterking van het aanvullende karakter ten opzichte van de rustpensioenen (publicatie in Belgisch Staatsblad van 24 december 2015). Deze wet voert vanaf 2016 het akkoord uit dat op 16 oktober 2015 gesloten werd tussen de sociale partners en voorziet met name in de volgende belangrijke wetswijzigingen welke impact hebben op het kaderpensioenreglement:

• Hervorming van het minimum rendement te waarborgen door de werkgever voor de aanvullende pensioenen: voortaan geldt een jaarlijks variabel rendement tussen 1,75% en 3,75%; voor stortingen vanaf het jaar 2016 geldt een rendement van 1,75%. Conform de overheidsopdracht waarborgen de groepsverzekeraars Belfius Insurance en Ethias op hun beurt hetzelfde rendement aan de aangesloten besturen, zodat dit risico voor de besturen afgedekt is. De bijdragen gestort vóór 2016 blijven opgerent aan 3,35%. Deze aanpassing van de wettelijke minimum rendementsgarantie werd reeds meegedeeld aan de lokale besturen bij brief van 31/12/2015.

• Mogelijkheid voor de "slaper" (= personeelslid dat uit dienst getreden is en zijn reserves bij de groepsverzekering van het lokale bestuur laat) om te kiezen voor een overlijdensdekking die overeenstemt met het bedrag van de verworven reserves;

• Versterking van het aanvullend karakter van de tweede pensioenpijler door de afstemming van de uitbetaling van het aanvullend pensioen op de effectieve ingang van het wettelijk pensioen.

De wet voorziet in een termijn van 3 jaar voor de formele aanpassing van de overeenkomsten aan deze nieuwe bepalingen. Concreet betekent dit dus dat de overeenkomsten uiterlijk 31 december 2018 aangepast moeten zijn. Daarnaast moesten door de overheveling van de RSZPPO/DIBISS  (naar de Federale Pensioendienst en de RSZ) ook de verwijzingen naar de diverse organisaties aangepast worden.

Om die redenen werd het kaderpensioenreglement met ingang vanaf 1 januari 2016 aangepast. Het nieuwe kaderpensioenreglement vindt u hier (eerste document in de lijst met documenten onderaan).  

Voor vragen kan u contact opnemen met uw relatiebeheerder van de verzekeraar die het administratief beheer verzorgt (Belfius Insurance of Ethias).

Marijke De Lange.

 

Navigatie