Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Wie is bevoegd voor de controle en onderhoud van de hydranten?


Volgens artikel 23 van het koninklijk besluit van 8 november 1967 moesten de gemeenten overeenkomstig de door de Minister van Binnenlandse Zaken bepaalde maatstaven over voldoende bluswatervoorraden beschikken. Zij moesten erover waken dat de in voldoende aantal op het waterleidingnet aangebrachte hydranten en afsluiters alsmede de watervergaarbakken van de openbare instellingen en de natuurlijke waterwinplaatsen van het openbaar domein steeds gemakkelijk bereikbaar en bruikbaar zijn.

Echter, dit koninklijk besluit werd opgeheven door het koninklijk besluit van 10 april 2004 tot bepaling van het administratief statuut voor het operationeel personeel. In de huidige regelgeving is nergens een gelijkaardige passage overgenomen, tenzij artikel 8, 5° van de wet van 15 mei 2007. Dit artikel zegt het volgende: “De Koning stelt de inzake civiele veiligheid te nemen maatregelen vast. Hij kan onder meer […] 5° de normen vaststellen inzake de bluswatervoorraden waarover de gemeenten moeten beschikken.” Toch vinden wij dat dit artikel niet voldoende als rechtsbasis kan gelden om te concluderen dat de gemeenten nog steeds verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de hydranten. Dit zou de reikwijdte van dit artikel wel heel fel uitbreiden.

Betekent dit dat niemand dan verantwoordelijk is? Geenszins. Wij baseren ons op artikel 135, §2, 5° om te concluderen dat de verantwoordelijkheid wel degelijk bij de gemeenten ligt: “[…] worden de volgende zaken van politie aan de waakzaamheid en het gezag van de gemeenten toevertrouwd: […] 5° net nemen van passende maatregelen om rampen en plagen, zoals brand, epidemieën en epizoötieën te voorkomen en het vertrekken van de nodige hulp om ze te doen ophouden.”

De gemeenten zijn dus bevoegd gebleven voor de hydranten. Zij staan in voor de controle en het onderhoud van de hydranten en dragen de financiële last. Zij kunnen een overeenkomst aangaan met alle mogelijke partners: private, sociale tewerkstelling, … maar ook met een hulpverleningszone. Bijvoorbeeld de zone Vlaamse Ardennen is overeengekomen dat de zone het onderhoud en de controle van hydranten zal doen.

De zone zal in het kader van haar taken van proactie en preparatie ervoor zorgen dat zij over de nodige plannen met aanduiding van de bluswatervoorraden beschikt.

Navigatie