Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Welke regels inzake openbaarheid van bestuur voor hulpverleningszones


​De hulpverleningszones vallen voor het recht van toegang tot bestuursdocumenten rechtstreeks onder het artikel 32 van de Grondwet: “Ieder heeft het recht elk bestuursdocument te raadplegen en er een afschrift van te krijgen, behoudens in de gevallen en onder de voorwaarden bepaald door de wet, het decreet of de regel bedoeld in artikel 134.” Aan dit grondrecht kunnen beperkingen opgelegd worden, zoals het ook kan onderworpen worden aan procedureregels, maar enkel door middel van een formele wet, decreet of ordonnantie. De directe werking is belangrijk wanneer een wetgever heeft nagelaten om een openbaarheidsregelgeving uit te werken. Dit is onder andere het geval voor de hulpverleningszones.


Dit betekent dat een hulpverleningszone een apart reglement moet uitwerken hoe zij invulling geeft aan dit grondrecht (procedure, kostprijs, evt. uitzonderingen). De wet van 15 mei 2007 bepaalt hier niets over tenzij dat de zonesecretaris toe ziet op de uitvoering hiervan. Het feit dat de hulpverleningszones noch onder de wet van 11 april 1994 vallen, noch onder de wet van 12 november 1997, noch onder het decreet van 26 maart 2004, is in deze eerder een handicap voor de zone omdat er geen uitzonderingsregels bepaald zijn en een hulpverleningszone dus zeer omzichtig zal moeten zijn bij het weigeren van een aanvraag tot inzage. Dit betekent uiteraard niet dat zij geen rekening moet houden met andere wetgeving zoals bijvoorbeeld het recht op privacy of de auteursrechten. De enige beroepsinstantie voor de aanvrager is de Raad van State.

 

De verschillende regelgevingen die uitvoering hebben gegeven aan dit grondwetsartikel zijn sterk geïnspireerd door de wet van 11 april 1994. De hulpverleningszone kan zich dus, bij de opmaak van haar reglement, laten inspireren door deze wet.


De uitoefening van het inzagerecht wordt best zo laagdrempelig mogelijk gehouden. Meestal volstaat een eenvoudige brief of email aan het bestuur dat over de bestuursdocumenten beschikt.


Het ontvangen van een kopie kan onderworpen worden aan het betalen van een vergoeding. Het recht op inzage en op uitleg zijn best gratis. Het grondwettelijk gegarandeerde recht mag wel niet onmogelijk gemaakt worden door deze vergoeding en de vergoeding mag niet meer bedragen dan de kostprijs. De kostprijs omvat vaak gewoon de kopiekosten en er mogen in geen geval personeelskosten worden aangerekend voor de opzoekingswerk.


Gemeenteraadsleden en schepenen hebben in deze geen uitgebreide bevoegdheden, zoals zij genieten in hun lokaal bestuur, maar vallen onder dezelfde regeling als gewone burgers. Zij kunnen wel vragen laten stellen via hun burgemeester, die zetelt in de zoneraad. Hiervoor worden best afspraken gemaakt binnen de zoneraad.

Navigatie