Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Wat staat er wel en (nog) niet in de nieuwe camerawet
De federale ministerraad keurde op 14 december 2017 een voorontwerp van wet tot wijziging van een aantal wetten over het gebruik van (bewakings)camera's goed (meer info). De ministerraad werkte anderhalf jaar aan nieuwe tekst. Uit adviesrondes bleek dat er veel aanpassingen nodig waren, zodat overbodige formaliteiten zouden verdwijnen en ingespeeld kan worden op technologische evoluties (bv. mobiele camera's, nummerplaatherkenning). In het federale parlement buigt de Kamercommissie Binnenlandse Zaken zich op 24 januari over de tekst. We geven u een kort overzicht van wat er (voorlopig) wel en (nog) niet in de tekst staat.

Wat staat er in het wetsontwerp?

In het kort zijn dit de voornaamste wijzigingen die op komst zijn:

 • Cameragebruik voor "bewaking en toezicht" blijft vallen onder de Camerawet. Cameragebruik door politiediensten, op zichtbare of onzichtbare wijze en gekoppeld of gecorreleerd met gegevensbanken, wordt ondergebracht in de Wet op het Politieambt.
 • De procedure die gevolgd moet worden bij plaatsing van een camera verschilt naargelang de plaats. De gemeenteraad moet advies geven voor plaatsing op een niet-besloten plaats (bv. openbare weg of evenement op niet-besloten plaatsen). Cameragebruik op een niet-besloten plaats kan in tijd beperkt worden.
 • Gemeenten kunnen voortaan zelf mobiele camera's gebruiken op niet-besloten plaatsen, maar enkel voor naleving van gemeentelijke reglementen op overlast en parkeren met nummerplaatcamera's (al dan niet gekoppeld aan gegevensbank). In besloten plaatsen kan dat enkel als er niemand aanwezig is of door een private bewakingsagent.
 • Het bekijken in real-time van beelden van niet-besloten plaatsen kan enkel door de politiediensten of door een private bewakingsagent (conform de wet van 2 oktober 2017).
 • In de nabijheid van een bewakingscamera die een publiek toegankelijke besloten plaats filmt, mag een controlescherm geplaatst worden dat in real-time de beelden verspreidt.
 • Beelden mogen slechts één maand bijgehouden worden (m.u.v. bijzondere plaatsen).
 • Beelden mogen slechts overgedragen worden aan de lokale politie i.f.v. vervolging. Het staat de rechter vrij om de beelden als bewijs te aanvaarden in een procedure.
 • Het wetsontwerp schaft de voorafgaande aangifte van camera's af en vervangt ze door de verplichting om een register bij te houden en daarvan melding te doen bij de lokale politie. Dit ligt in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 • Het bedrag van de strafrechtelijke boetes bij inbreuken wordt sterk verhoogd.

 

In onderstaande schema's vindt u een korte weergave van de huidige bepalingen in de Camerawet en de (voorlopig) nieuwe bepalingen in het wetsontwerp (gelijkenissen en verschillen). De kans dat die nieuwe bepalingen effectief worden goedgekeurd door het federale parlement is reëel.
VVSG_nieuwe camerawet (1).PNG

VVSG_nieuwe camerawet (2).PNG
Wat staat er niet (meer) uitdrukkelijk in het wetsontwerp?

Het bekijken van beelden van vaste camera's in real-time op niet-besloten plaatsen wordt toegestaan om het de bevoegde overheden en diensten mogelijk te maken om de veiligheid bij belangrijke evenementen te coördineren en ook om de evolutie van de noodsituaties te coördineren (art. 5, §4 van het ontwerp).

 • Het ontwerp verwijst niet naar de mogelijkheid voor deze overheden en diensten om vaste of mobiele camera's te gebruiken bij de uitvoering van hun gewone opdrachten (bv. beveiliging van en toezicht door hulpverleners bij incidenten).

 

Mobiele bewakingscamera's mogen in niet-besloten plaatsen enkel gebruikt worden met het oog op de automatische nummerplaatherkenning, door of in opdracht van de gemeentelijke overheden, voor het vaststellen van overlast en controles op gemeentelijke reglementen inzake betalend parkeren (art. 7/1 van het ontwerp).

 • Het ontwerp verwijst niet naar de mogelijkheid voor gemeenten om mobiele camera's te gebruiken voor de naleving van een zone waarin voor de leefbaarheid een selectief toelatingsbeleid voor motorvoertuigen wordt gehanteerd (bv. Lage Emissie Zone).

 

Het ontwerp bevat geen algemene regeling om camerabeelden van andere overheden en diensten te ontvangen, wat nuttig kan zijn voor het uitvoeren van welbepaalde gemeentelijke opdrachten.

 • Het kan nuttig zijn dat deze doelstellingen alsnog in de wet worden opgenomen, zodat er geen twijfel kan bestaan over de verenigbaarheid van de camerawet met bijzondere wetgeving (art. 3/1 van het ontwerp stelt dat in geval van plaatsing van camera's voor meerdere doeleinden, de verschillende wetgevingen van toepassing zijn en bij conflict de camerawet wordt toegepast).

 

Wanneer de betrokken niet-besloten plaats een autosnelweg is of een andere weg waarvoor een andere openbare overheid dan de gemeente verantwoordelijk is, wordt het positieve advies van de gemeenteraad van de gemeente waar de plaats zich bevindt, niet meer gevraagd. Enkel de betrokken politiedienst wordt geraadpleegd, voorafgaandelijk aan de plaatsing.

 • Het ontwerp bevat dus geen regeling meer waardoor de gemeente actief (advies) of passief (mededeling) op de hoogte wordt gebracht van de plaatsing van een vaste camera op wegen in beheer van een andere overheid (bv. autosnelweg of gewestweg). Dat kan nochtans nuttig zijn bij de plaatsing en het gebruik van nummerplaatcamera's op het grondgebied van de gemeente.

 

Meer informatie

Een (voorlopige) gecoördineerde versie van de nieuwe Camerawet, excl. politioneel cameragebruik dat in de Wet op het Politieambt komt, kunt u hier vinden. De VVSG beschikt ook over een versie waarin bovenstaande suggesties verwerkt werden. Het wetsontwerp kunt u hier vinden. Meer info op onze website cameratoezicht of onze website private veiligheid.

Tom De Schepper

Navigatie