Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Omvorming handelspand naar woning: vrijstelling versoepeld
​Vanaf 1 januari 2019 gelden er nieuwe regels voor de vrijstelling van onroerende voorheffing bij het omvormen van een handelspand naar een woning.  Deze wijzingen aan de Vlaamse Codex Fiscaliteit (Inforum 277592) zijn het gevolg van het decreet van 22 juni 2018 houdende de rationalisering van fiscale gunstmaatregelen (Inforum 322957).

In ons eerder bericht (mei 2018) over het (toen nog ontwerp-)decreet lichtten we de wijzingen al toe:

  • De bestaande voorwaarden (maximale winkelvloeroppervlakte van 15 are en minstens 50% moet nog gebruikt wordt als handelspand) worden geschrapt.

  • De vrijstelling van onroerende voorheffing wordt verlengd van 3 naar 5 jaar.

  • De maatregel zal enkel nog gelden in een kernwinkelgebied of in een winkelarm gebied. Deze zones moeten – conform het decreet integraal handelsvestigingsbeleid – afgebakend zijn aan de hand van een stedenbouwkundige verordening of ruimtelijk uitvoeringsplan.

  • De omvorming in kernwinkelgebieden moet beperkt blijven tot de (dikwijls leegstaande) verdieping(en) boven de winkelruimte. In de winkelarme gebieden moet het om een volledige omvorming tot woning(en) gaan.

Het is positief dat de Vlaamse regering een onderbenutte maatregel wil verbeteren door de bestaande voorwaarden te schrappen en de vrijstellingstermijn te verlengen. Maar de VVSG waarschuwde vooraf al voor twee tekortkomingen. Ten eerste zal de voorwaarde om de gebieden eerst formeel af te bakenen via RUP of verordening opnieuw leiden tot een beperkte benutting van de vrijstelling. Ten tweede wordt het begrip 'winkelarm gebied' (in het handelsvestigingsdecreet bedoeld voor meer perifeer gelegen gebieden waar een gemeente een uitdovend of beperkend scenario wil toepassen op de handel) nu plots ook uitgebreid naar de teloorgegane aanloopstraten of voormalige winkelstraten, meestal gelegen in de bebouwde kom maar buiten het ingekrompen kernwinkelgebied. Gevolg: ook voor deze gebieden zal er dus een ruimtelijk planinitiatief (RUP of verordening) moeten genomen worden, vooraleer deze maatregel kan gelden.

Tot slot herhalen we nog twee andere bezorgdheden:

  • Het decreet omvat ook een gedeeltelijke vrijstelling voor de vervanging van verwaarloosde en leegstaande bedrijfsruimten. Spijtig genoeg heeft de Vlaamse regering hier te weinig de link gelegd met de schaarste aan bedrijfsruimten en de ambitie om meer bedrijvigheid te verweven. Zo dreigen nog meer locaties die geschikt zijn voor (verweven) bedrijvigheid omgevormd te worden naar woningen.

  • De Vlaamse Regering voorziet weliswaar in een compensatie van het gemeentelijke inkomstenverlies ten gevolge van de vrijstellingen, maar toch blijft het opletten dat deze compensatieregeling niet sneuvelt bij een komende Vlaamse begrotingsronde.

Meer info (inclusief de formulieren die de aanvrager vanaf 1 januari moet hanteren) vindt u op de website van de Vlaamse belastingdienst.

Navigatie