Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Voorlopige rijbewijzen: Vlaamse regelgeving volgen
​De regelgeving omtrent voorlopige rijbewijzen is recent grondig gewijzigd. Onder meer de voorwaarden voor de rijopleiding en voor het rijden onder begeleiding werden aangepast. De onduidelijkheid over de definitieve inwerkingtreding van de nieuwe regels zorgt vandaag echter voor grote praktische problemen bij de gemeenten, die de voorlopige rijbewijzen moeten afleveren. Van de Vlaamse overheid kregen gemeenten het signaal dat de nieuwe regelgeving vanaf 1 oktober onverkort van kracht zijn, ondanks een nog hangende procedure bij de Raad van State. De FOD Mobiliteit laat dan weer weten dat de Vlaamse regering niet bevoegd is voor die wijziging, waardoor de oude (federale) regels van kracht zouden moeten blijven. Dat is de reden waarom de federale regering de wijziging aanvecht voor de Raad van State. De Raad van State zal de komende weken oordelen of de wijziging geschorst wordt of niet. Tot zolang volgen de Vlaamse gemeenten de gewijzigde Vlaamse regelgeving.

De federale overheid is bevoegd voor de organisatie van de uitreiking van de (voorlopige en andere) rijbewijzen en het beheer van de Mercuriusdatabank met de rijbewijzen, terwijl de gewesten sinds de laatste staatshervorming – en volgens de nieuwe regelgeving – bevoegd zijn voor de rijopleiding, en dus de voorwaarden, om tot een (voorlopig en volwaardig) rijbewijs te komen. De voorwaarden voor het rijden met een voorlopig rijbewijs onder begeleiding, alsook de vormingsvoorwaarden waaraan een begeleider moet voldoen, lijken een onderdeel van de voorwaarden van de opleiding te zijn, waardoor ze gewestmaterie vormen. Een attest van die vorming moet aan de gemeente voorgelegd worden aan de gemeente bij de  aanvraag voor een voorlopig rijbewijs.

De federale overheid stelt dat dit laatste tot de uitreiking, en dus tot de federale bevoegdheid behoort. En dat de nieuwe Vlaamse voorwaarden een te verregaande impact hebben, zeker in interactie met examens in en/of begeleiders uit een ander gewest. De federale overheid zal desondanks de gemeenten niet verbieden om de Vlaamse regelgeving te volgen, zal daar verder ook niet in tussenkomen (voor zover de kandidaat-bestuurder zijn praktijkexamen in Vlaanderen zal afleggen) en wacht verdere gerechtelijke procedures af.

Zolang deze niet geschorst is door de Raad van State, volgen de Vlaamse gemeenten  de gewijzigde Vlaamse regelgeving.

Zowel de Vlaamse als de federale overheid bezorg(d)en bijkomende informatie aan de gemeenten. De Vlaamse overheid plaatst haar antwoorden op de meest voorkomende vragen op www.mobielvlaanderen.be/rijopleiding/rijopleiding10.php?a=8

De contactpersoon bij de Vlaamse overheid is mevrouw Barbara Declercq, 02/553 83 95, barbara.declerck@mow.vlaanderen.be  

De contactpersoon bij de federale overheid is mevrouw Marjan Mulliez, 02/277 36 30, Marjan.Mulliez@mobilit.fgov.be

erwin.debruyne@vvsg.be en inge.kahn@vvsg.be

Navigatie