Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Vooral Vlaamse ouders klagen over kinderopvang
Ouders die een consumentenklacht hebben over de kinderopvang en/of een oplossing zoeken voor een consumentengeschil, kunnen sinds 2015 terecht bij de Federale Consumentenombudsdienst. 

In 2015 bleek uit de analyse van de klachtendossiers rond kinderopvang dat slechts 2 van de 35 klachten werden ingediend door Franstalige ouders. Ook in 2016 behandelde de Federale Consumentenombudsdienst vooral Nederlandstalige klachten over kinderopvang: van de 50 geschillen tussen ouders en kinderopvangvoorzieningen waren 46 klachten Nederlandstalig, amper 4 Franstalig. 

Vaak gaat het om contractuele geschillen: jonge ouders verliezen bijvoorbeeld het voorschot dat ze lang op voorhand betaalden om hun (vaak nog ongeboren) baby in te schrijven bij een kinderopvang, indien ze deze besproken plaats willen annuleren; een kinderopvang sluit onverwachts de deuren en een ouder krijgt geen fiscaal attest, en vooraf betaalde bedragen zoals de waarborg gaan verloren; een voorziening blijft - ondanks een lopende bemiddeling over de facturatie - facturen én aanmaningskosten sturen, wat wettelijk gezien verboden is; enzovoort.

De Federale Consumentenombudsdienst gaf op basis van de behandelde klachten al volgend advies: 

  • maak de contractuele voorwaarden concreet zodat er minder misverstanden en discussiepunten achteraf ontstaan; 
  • maak de gehanteerde tarieven (o.a. voor de pampervergoedingen, ongerechtvaardigde afwezigheden enz.) en de wijze van facturatie duidelijker en communiceer transparanter naar de ouders. 

Een ouder informeert zich, volgens de Federale Consumentenombudsdienst​, beter zo grondig mogelijk over de verschillende gehanteerde tarieven alvorens een overeenkomst af te sluiten. 

Er zijn plannen om, in de schoot van de Vlaamse Ombudsdienst, een Verzoeningskamer op te richten die in Vlaanderen dergelijke contractuele geschillen van ouders met een kinderopvangvoorziening bemiddelt.​

Navigatie