Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Vlaams afvalplan blijft overeind
De Raad van State heeft op 27 september het beroep van Coberec Go4Circle en Oud Papier Jozef Michel tegen het Vlaamse Uitvoeringsplan definitief verworpen. Verschillende leden waren samen met de VVSG tussenbeide gekomen in deze procedure, en met succes.

Coberec en één papierrecuperant hadden de schorsing van het Vlaams afvalplan gevraagd. Volgens hen waren de bepalingen over afvalinzameling bij scholen en verenigingen te beperkend, waardoor hun commerciële belangen zouden worden geschaad.

Het was een directe aanval op de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de organisatie van inzameling van het huishoudelijk afval. De VVSG, samen met heel wat leden, was daarom ook tussenbeide gekomen in de procedure, om de Vlaamse overheid te ondersteunen in haar visie omtrent afvalbeheer.

In de loop van de procedure deed Coberec Go4Circle afstand van geding, wegens onherstelbare fouten in de procedure tot nietigverklaring. Daarnaast oordeelt de Raad nu ook dat de nadelen die Oud Papier Jozef Michel inroept, volstrekt hypothetisch zijn waarbij niet wordt aangetoond dat zij tot een aannemelijk nadeel kunnen leiden. Het beroep tegen het Vlaams afvalplan wordt daarmee onontvankelijk, en is dus van de baan.

Navigatie