Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Vlaams actieplan voor preventie van radicalisering goedgekeurd


De Vlaamse regering heeft op 3 april 2015 het actieplan goedgekeurd ter preventie van radicaliseringsprocessen die kunnen leiden tot extremisme en terrorisme. Met dit actieplan krijgt de gecoördineerde aanpak van radicalisering op Vlaams niveau vorm en wil de Vlaamse Overheid een antwoord bieden op de ondersteuningsnoden die lokaal aangevoeld worden.

Het actieplan vormt een concretisering van de conceptnota die werd goedgekeurd op 16 januari 2015 en de krijtlijnen vastlegde voor een actieplan gericht op preventie. Het plan bevat een reeks maatregelen binnen een aantal prioritaire actiedomeinen en kwam tot stand na overleg met verschillende stakeholders, zoals het Vlaams Platform Radicalisering, de VVSG en de VGC en verschillende steden (Antwerpen, Kortrijk, Maaseik, Mechelen en Vilvoorde), de Moslimexecutieve en diplomatieke vertegenwoordigers van verschillende landen.  

De focus van het geïntegreerd actieplan ligt op informatiedeling, betere samenwerking en sterkere coördinatie. Een van de sleutelelementen van het plan is het overbruggen van verschillende bestuurlijke niveaus, met bijzondere aandacht voor de rol van de lokale besturen en de eerstelijnsmedewerkers. Het actieplan omvat 40 concrete maatregelen, gegroepeerd rond 11 assen, die samen moeten zorgen voor een gelaagde aanpak waarbij alle relevante actoren gesensibiliseerd, gevormd en betrokken worden om radicalisering te herkennen en er op de juiste manier mee om te gaan.

De voorgestelde maatregelen hebben onder meer betrekking op ondersteuning van steden en gemeenten, expertiseontwikkeling, ondersteuning van eerstelijnswerkers en ouders, versterken van de weerbaarheid van jongeren en het ondersteunen van hun zoektocht naar een eigen identiteit. De uiteindelijke doelstelling is om jongeren en jongvolwassenen die risico lopen om te radicaliseren zo snel mogelijk te detecteren en hen zo aan boord te houden van onze samenleving.

De uitvoering van de betreffende acties vraagt concrete engagementen van de ministers bevoegd voor Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Integratie, Jeugd, Media, Welzijn, Onderwijs, Werk en Buitenlands Beleid. De coördinatie, systematische opvolging en evaluatie van het actieplan is de taak van het Vlaams Platform Radicalisering, samengesteld uit experten van onder meer de beleidsdomeinen Welzijn, Onderwijs, Jeugd, Werk en Integratie, aangevuld met een afgevaardigde van de VVSG. De meeste maatregelen worden geïmplementeerd in 2015, sommige zijn reeds in uitvoering. In 2018 volgt een globale evaluatie van het actieplan.  

Bovendien rapporteert het Platform halfjaarlijks aan het Vlaamse Parlement. De commissie Radicalisering hield in dat verband verschillende hoorzittingen en de Vlaamse Regering zal in de verdere aanpak van radicalisering rekening houden met de aanbevelingen die daaruit voortvloeien

Raadpleeg hier het actieplan en de conceptnota van de Vlaamse Regering, en de hoorzittingen van de Parlementaire Commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering.

 Meer informatie over het nieuwe VVSG project voor een lokale preventieve aanpak van radicalisering vindt u hier.

 

Navigatie