Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Verplicht spreidingsplan LOI-plaatsen asielzoekers: verdeling, termijn en sancties
​Eind november besliste de federale regering al dat er een verplicht spreidingsplan voor LOI-plaatsen zou komen. Afgelopen vrijdag werd de praktische uitwerking van het spreidingsplan goedgekeurd. Op basis van vier parameters worden 5.000 extra LOI-opvangplaatsen verdeeld over de lokale besturen. Het aantal inwoners telt voor 35%, het aantal opvangplaatsen voor 30% waarbij LOI-plaatsen voor 100% en andere opvangplaatsen voor 75% meetellen, het belastbaar inkomen voor 20% en het aantal (equivalent) leefloners voor 15%. Besturen die al twee keer het gemiddeld aantal opvangplaatsen per 1.000 inwoners op het grondgebied hebben, worden vrijgesteld. De quota worden ook op dat criterium afgetopt. De definitieve berekening gebeurt bij de voor begin mei geplande inwerkingtreding van het spreidingsplan. Concreet moet meer dan 80% van de besturen minder dan 10 extra LOI-plaatsen openen.

De extra LOI-plaatsen moeten binnen de zes maanden gerealiseerd worden. Besturen die tijdens het jaar voordien al vrijwillig LOI-plaatsen geopend hebben, krijgen een maand extra. Besturen die er ondanks alle mogelijke inspanningen toch niet in slagen om hun quotum te realiseren, kunnen uitstel vragen. Besturen die bij het verstrijken van de termijn niet alle LOI-plaatsen geopend hebben, krijgen een sanctie ten belope van twee keer het dagbedrag van de LOI-subsidie, concreet 75,54 euro per dag per niet geopende LOI-plaats. De sanctie loopt tot de gevraagde LOI-plaatsen geopend worden of tot de ministerraad beslist dat er afbouw van LOI-plaatsen komt. Alleen LOI-plaatsen worden van het quotum afgetrokken. Elke LOI-plaats telt mee (volwassene, begeleid kind, enzovoort). Als er een andere opvangstructuur in de gemeenten opent, wordt het quotum voor die gemeenten herberekend. Om te vermijden dat de besturen wachten op het spreidingsplan om LOI-plaatsen te openen, zullen alle LOI-plaatsen die nu geopend worden van het quotum afgetrokken worden. Volgens de VVSG komt dit spreidingsplan grotendeels tegemoet aan de bekommernissen van de lokale besturen. Hier vindt u meer informatie.

Meer hierover verneemt u ook tijdens de VVSG-Ronde van Vlaanderen in Leuven, Hasselt, Gent, Torhout en Malle. fabienne.crauwels@vvsg.be

Navigatie