Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Verlenging erkenning ondernemingsloketten


In 2003 gingen, tegelijk met de oprichting van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) de erkende ondernemingsloketten van start.  De (hernieuwbare) erkenning geldt telkens voor 5 jaar.  Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de dienstenrichtlijn en de invoering van de unieke loketten werd als overgangsmaatregel de duur van de lopende erkenningen ingekort tot 31 december 2011. De negen erkende ondernemingsloketten moesten in principe ten laatste op 30 juni 2011 een aanvraag tot hernieuwing van hun erkenning indienen, maar de nieuwe erkenningsvoorwaarden waren nog niet vastgelegd. Om de erkende ondernemingsloketten juridische zekerheid te bieden en de continuïteit van de openbare dienst te verzekeren, keurde de federale ministerraad op 16 juni jl. een voorontwerp van wet goed dat de inkorting van de erkenning opheft.   Zodoende geldt (weer) de oorspronkelijk voorziene erkenningsduur van 5 jaar (tot 2013). 
Indien u vragen of bemerkingen heeft in verband met de (werking van de) erkende ondernemingsloketten mag u deze steeds bezorgen aan stefan.thomas@vvsg.be.

Navigatie