Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Verkoop risicovol vuurwerk aan particulieren kan niet meer
De minister van Economie werkt al enige tijd aan een modernisering van de (enigszins verouderde) Belgische vuurwerkreglementering. Aanleiding zijn onder meer nieuwe Europese normen inzake productveiligheid. De grootste wijziging kwam er intussen met het KB van 20 oktober 2015 betreffende het op de markt aanbieden van pyrotechnische artikelen.

Strengere regels inzake verkoop en leeftijd

​Particulieren mogen sinds 5 juli 2017 enkel nog vuurwerk van type-F1 (binnenshuis: sterren, fonteinen, knalerwten) en type-F2 (buitenshuis, afgebakende plaats: pijlen, batterijen en knalvuurwerk) kopen. De luidste en gevaarlijkste types vuurwerk mogen niet langer verkocht worden. De vergunningen die daarvoor in het verleden werden afgeleverd, vervallen automatisch.

De leeftijd van de koper moet nu ook actief gecontroleerd worden. Voor type-F1 is de grens 12 jaar, voor type-F2 is de grens 16 jaar. De regels inzake verkoop en leeftijdscontrole zijn sinds kort dus strenger geworden.

Betrokkenheid gemeenten bij opslagvergunning

Tegen het jaareinde van 2017 wordt ook de reglementering inzake de opslagvergunningen hervormd.

Die zit vervat in het Koninklijk Besluit van 23 september 1958. Vandaag kunnen springstoffabrieken en opslagplaatsen slechts met een vergunning opgericht, verbouwd en verplaatst worden. Het college van burgemeester en schepenen of de deputatie neemt kennis, voert onderzoek, geeft advies en verleent de vergunning. Wanneer springstoffen de openbare veiligheid in gevaar brengen, mag de burgemeester of gouverneur producten doen aanslaan, na advies van de FOD Economie.

In een ontwerp van een nieuw Koninklijk Besluit wordt voorzien dat gemeenten en provincies geen actieve rol meer zullen spelen bij het afleveren van een vergunning voor opslagplaatsen en springstoffabrieken. De minister en zijn diensten zullen zelf de beslissing kunnen nemen. Afhankelijk van het type opslagplaats zal een melding of een vergunning van de FOD Economie nodig zijn. Er wordt ook in vrijstellingen voorzien. Door de geplande hervorming is de bevoegdheid van gemeenten en provincies om advies te geven (geografische ligging, plaatselijke milieuomstandigheden en openbare veiligheid) niet langer uitdrukkelijk voorzien.

Standpunt VVSG over deze actualisering

De Raad van Bestuur van de VVSG besloot in mei 2017 dat een actualisering van de vuurwerkreglementering nodig is, mits rekening gehouden wordt met een volwaardige rol en betrokkenheid voor gemeenten. Dit zowel met betrekking tot het adviseren, het reguleren als het handhaven inzake veiligheid, economie, milieu en afval. Dit standpunt werd reeds ter kennis gegeven aan de minister en zijn diensten.

Tom De Schepper

Navigatie