Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Vergunningsbeslissingen: hoe correct publiceren?
​De VVSG kreeg heel wat vragen over de wijze waarop gemeenten correct beslissingen over omgevingsvergunningsaanvragen bekend maken. De aanleiding daarvoor was de rondzendbrief  KB/ABB 2018/4, waarin onder andere staat dat persoonsgegevens zoals namen en adressen niet mogen worden opgenomen in de bekendmaking van de besluiten van het college. Het Omgevingsvergunningsdecreet stelt daarentegen uitdrukkelijk dat beslissingen over vergunningsaanvragen op de website moeten worden vermeld mét naam van de aanvrager.

Gemeenten moeten dus in de bekendmaking over wat het college beslist heeft, een korte omschrijving opnemen zónder verwijzing naar de naam van de aanvrager, terwijl elders op de website die informatie wél te vinden is. Dat op twee plekken informatie over de vergunningsbeslissing te vinden is, is meer werk voor gemeente, maar is te verklaren door de finaliteit van deze publicaties:

  • Op de ene plek staat het krijgen van een volledig overzicht van alle beslissingen van het college centraal; het weglaten van wat het college beslist heeft over omgevingsvergunningen zou een onvolledig beeld geven.
  • Op de andere plek kan de burger gemakkelijk de openbare onderzoeken over vergunningsaanvragen raadplegen. Het is logisch dat je daar later ook de beslissing over de aanvraag terugvindt.


Xavier Buijs

Navigatie