Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Vennootschapsbelasting intercommunales creëert nieuwe discriminaties​Het plan van de federale regering om intercommunales voortaan aan de vennootschapsbelasting te onderwerpen, kan nieuwe discriminaties doen ontstaan. Dat zegt de VVSG in een brief aan de top van de federale regering.
Het federale regeerakkoord wil komaf maken met deloyale fiscale concurrentie tussen de publieke en de private sector. De regering vult dat in door intercommunales vanaf 2015 te onderwerpen aan de vennootschapsbelasting, behalve als ze geen winstoogmerk hebben.  In de begroting 2015 staan hiervoor 200 miljoen euro ontvangsten ingeschreven.
De VVSG kan niet akkoord gaan met deze maatregel, uiteraard in de eerste plaats omdat hij een transfert betekent van lokale middelen naar de federale Schatkist. Maar de VVSG wijst ook op andere gevolgen. Zo kunnen de nettarieven voor gas en elektriciteit te stijgen en zakt de investeringscapaciteit van intercommunales die met de uitbouw van het rioleringsnet belast zijn. Daarnaast dreigen nieuwe ongelijkheden te ontstaan: een gemeente die alleen een zwembad exploiteert zal geen vennootschapsbelasting betalen, wanneer twee of meer besturen hiervoor omwille van efficiëntieredenen samenwerken zal dat wel het geval zijn. Maar het Wetboek Inkomstenbelastingen zal ook na deze wetswijziging rechtspersonen bevatten die niet aan de vennootschapsbelasting onderworpen zijn, zoals autonome havenbedrijven of entiteiten die belast zijn  met waterzuivering. Hierdoor dreigen nieuwe discriminaties te ontstaan.
In haar brief aan de top van de federale regering vraagt de VVSG om deze maatregel eerst op al zijn consequenties goed te onderzoeken alvorens hem door te voeren. Anders dreigt een belangrijke deel van de overheid terecht te komen in een lange periode van juridische onzekerheid. Nu al maken fiscale specialisten zich klaar om de wet aan te vechten of allerhande ontwijkingsmechanismen uit te bouwen. De VVSG is van oordeel dat publieke middelen beter kunnen worden besteed.
Op 28 november neemt de federale regering hierover een definitieve beslissing, en dan gaat het ontwerp naar het parlement. De VVSG vroeg ook aan Vlaams minister Homans om hierover bij haar federale collega's tussen te komen. In haar beleidsnota schreef ze immers dat ze de lokale dossiers bij de federale regering wil behartigen.
Jan Leroy

Navigatie