Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Tarief opcentiemen onroerende voorheffing: vangnet voor laattijdige vaststelling
Gemeenten die niet vóór 31 januari van het aanslagjaar het tarief van de opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV) hebben goedgekeurd, vallen terug op het tarief van het voorafgaande jaar. Het Vlaams Parlement keurde op 14 juni daarvoor een voorstel van decreet goed dat de Vlaamse Codex Fiscaliteit in die zin wijzigt. De regeling treedt al in werking voor het huidige aanslagjaar.

 

Vroeger was het zo dat een gemeente die niet (tijdig) het OOV-tarief goedkeurde, alle OOV-ontvangsten voor dat aanslagjaar misliep. Die zijn voor de Vlaamse gemeenten gemiddeld goed voor ongeveer een kwart van het exploitatiebudget. Daarbovenop werd de gemeente nog eens extra gestraft omdat automatisch ook haar dotatie uit het Gemeentefonds verminderde. De VVSG had dan ook de Vlaamse ministers van Financiën en van Binnenlands Bestuur gevraagd om hiervoor een regeling uit te werken.

 

Een vergelijkbare regeling bestaat al voor de vaststelling van het tarief van de aanvullende personenbelasting.  

 

De regeling geldt ook voor gemeenten die het OOV-tarief wel tijdig hebben vastgesteld, maar niet vóór 1 maart aan de Vlaamse Belastingdienst hebben meegedeeld.

 

U vindt een overzicht van alle OOV-tarieven en APB-tarieven voor het aanslagjaar 2017 en het aanslagjaar 2016 op onze website.

 

Ben Gilot

Navigatie