Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Vanaf september structurele voorschotten aanvullende personenbelasting
Vanaf september krijgen de gemeenten de aanvullende personenbelasting (APB) grotendeels via voorschotten uitbetaald. Daarmee gaat de federale regering in jaren oude vraag van de gemeenten. De maatregel komt vooral het thesauriebeleid ten goede.​

De APB levert de Vlaamse gemeenten jaarlijks ca. 1,9 miljard euro op, en is daarmee na het Gemeentefonds en de opcentiemen op de onroerende voorheffing de derde belangrijkste inkomstenbron. Een belangrijk nadeel is dat de gemeenten hun APB pas krijgen drie maanden nadat een belastingplichtige zijn aanslagbiljet heeft ontvangen. Daardoor zien de gemeenten zich geconfronteerd met van maand tot maand sterk schommelende stromen. Doordat bovendien een aanslagjaar te paard zit op een gemeentelijk begrotingsjaar, zijn ook de inkomsten op jaarbasis niet echt voorspelbaar.

Dat zou dit najaar grondig moeten veranderen. Van september tot december zouden de gemeenten maandelijks 8% ontvangen van het geraamde bedrag van het aanslagjaar. In de maanden januari tot en met april wordt dat dan vier keer 12%. Eind april zou er dus al 80% op de rekening staan. In de maanden mei tot en met augustus zouden de gemeenten dan betalingen krijgen op basis van de werkelijke ontvangsten, uiteraard na aftrek van de al betaalde voorschotten.

De federale regering keurde op 18 mei een wetsontwerp goed dat het voorschottensysteem moet mogelijk maken. Na het advies van de Raad van State zou het nog voor de vakantie in het parlement moeten worden goedgekeurd. Als het zo ver is, wordt een vraag ingewilligd die de Vlaamse, Waalse en Brusselse gemeenten en hun vertegenwoordigers al meer dan tien jaar stellen. De VVSG hoopt dan ook dat het wetgevende proces de komende maanden vlot verloopt.

In onderstaande grafieken heeft de VVSG berekend wat de voorschotten voor de Vlaamse gemeenten hadden betekend als ze al hadden bestaan voor het aanslagjaar 2015. De bovenste grafiek bevat de stortingen per maand, de onderste de cumulatieve betalingen.Voorschotten APB AJ2015.PNG

Jan Leroy

- Wetsontwerp
- Memorie van Toelichting

Navigatie