Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Vanaf 2020 rookmelders verplicht in alle woningen


rookmelders-huis-NL.gifHet Vlaams Parlement heeft op 22 februari het voorstel van decreet goedgekeurd om tegen 2020 een algemene verplichting te voorzien voor het plaatsen van rookmelders in alle woningen.

Aangezien de Vlaamse woningmarkt voor 70% uit eigenaars bestaat die hun eigen woning bewonen, valt, volgens de indieners, meer dan 60% van de woningmarkt buiten de huidige regels voor het plaatsen van rookmelders. Daardoor zou slechts 43% van de Vlaamse woningen een rookmelder hebben.

De indieners opteren er voor om het bestaande decreet van 1 juni 2012 te vervangen door middel van een wijziging van het decreet van 15 juli 1997. De verplichting tot plaatsen van rookmelders wordt ingeschreven in artikel 5 van de Vlaamse Wooncode.

Dit heeft volgens de indieners volgende gevolgen:
- De definities meer sluitend maken;
- De bepalingen over brandveiligheid in één decretale tekst staan;
- Er wordt een delegatie aan de Vlaamse regering gegeven voor de verdere uitwerking;
- De handhavingsbepalingen van de Vlaamse Wooncode worden van toepassing.

Naar analogie met Frankrijk willen de indieners kiezen voor een overgangsperiode van enkele jaren. Het gaat hier om een overgangsperiode die enkel geldt voor de woningen die nog niet onder de huidige verplichtingen vallen. Dit decreet opteert voor 2020 omdat dit samenvalt met de verplichting van dubbelglas en dakisolatie.

Wat betreft de toepassing is het aan de Vlaamse regering om vast te leggen hoe en hoeveel rookmelders geplaatst moeten worden. 

De achilleshiel van dit decreet is de handhaving . Hoe zal er gecontroleerd worden of er een rookmelder opgehangen wordt? En zo ja, wie onderhoudt hem en zorgt voor de jaarlijkse controle? Voor huurwoningen stellen de indieners zelf voor om in het nieuwe huurdecreet de verantwoordelijkheid inzake brandveiligheid, en dus ook de rookmelders, vast te leggen. De indieners stellen voor dat de verhuurders verantwoordelijk zijn voor de plaatsing, maar de huurders worden verantwoordelijk voor het onderhouden ervan en voor de jaarlijkse controle. De indieners verwijzen ook naar de woningcontroleurs die naar aanleiding van een conformiteitsonderzoek de rookmeldersverplichting voor huurwoningen binnen de Vlaamse Wooncode opvolgen. Het ontbreken van een rookmelder betekent dat er geen conformiteitsattest kan afgeleverd worden. Maar het  decreet voorziet niet in een sterk controlemechanisme. De indieners verwijzen hier naar de lokale besturen, de hulpverleningszones en ‘maatschappelijk geëngageerde organisaties die ingezet kunnen worden voor controle en sensibilisering'.

Het is duidelijk dat de indieners met hun voorstel vooral een sterk signaal willen geven aan de bevolking dat brandveiligheid een hoge prioriteit is. Met dit nieuwe decreet is het werk niet af. Een constante sensibilisering van de bevolking zal nodig blijven.

Voor meer informatie kunnen onze leden terecht op het VVSG-extranet Hulpverleningszones.

Navigatie