Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Valorisatie studiejaren voor pensioenberekening ambtenaren, werknemers en zelfstandigen
​Vanaf 1 december 2017 zal iedere werkende, ongeacht het stelsel, zijn minimum studiejaren die nodig waren om zijn diploma te halen, kunnen afkopen. Statutaire personeelsleden in de overheidssector zullen dat, na een overgangsperiode, niet meer gratis kunnen doen. De Kamer van Volksvertegenwoordigers keurde de hervorming goed op 21 september 2017 (document 54K2378). De wet van 2 oktober 2017 verscheen op 24 oktober in het Belgisch Staatsblad (inforum nr.  3314993).

Wat houdt de hervorming concreet in?

Voor diegenen die beslissen dit bedrag te betalen in een periode van tien jaar volgend op het afsluiten van de studies, ligt het forfaitaire bedrag van de regularisatiebijdrage vast op 1.500 euro per diplomajaar, ongeacht het stelsel (werknemers, zelfstandige en ambtenaar).

Na deze periode blijft het mogelijk om de studieduur toe te voegen aan de professionele loopbaan, maar zal het te betalen bedrag, dat op actuariële basis vastgesteld zal worden, hoger liggen. De regularisatiebijdrage is overigens fiscaal aftrekbaar, en dit voor de drie stelsels.

De wet bevat een aantal overgangsmaatregelen:

  • Gedurende een overgangsperiode van drie jaar, tussen 1 december 2017 en 30 november 2020, zullen alle werknemers en zelfstandigen, ongeacht het punt waarop ze zich in hun loopbaan bevinden, de mogelijkheid hebben om hun studiejaren na hun 20ste verjaardag te regulariseren door middel van regularisatiestortingen van 1.500 euro per diplomajaar.
  • Tijdens deze overgangsperiode zullen ambtenaren alle studiejaren kunnen regulariseren die hen niet gratis toegekend worden.
  • Voor de statutaire personeelsleden in de overheidssector zal de bonificatie voor het vereiste diploma nog een stukje gratis blijven volgens de op 1 december al gepresteerde loopbaan. Een ambtenaar, die een diploma van vier jaar bezit en die ¾ van zijn beroepsloopbaan heeft doorlopen, zal genieten van een kosteloze bonificatie voor drie jaar. Voor de jaren die hij nog kan aankopen werd een korting van 15% voorzien wanneer de aankoop plaatsvindt tussen 1 december 2017 en 30 november 2020; het bedrag van de aankoop komt op die manier neer op 1.275 euro per studiejaar.

Ter info, in het verleden werd de zogenaamde diplomabonificatie voor ambtenaren geleidelijk afgeschaft voor zover ze meetelde voor de toegang tot het overheidspensioen (Wet 9 juli 1969, artikel 34bis zoals ingevoegd door de Wet van 27 april 2015). Met de huidige wet wordt ook de berekening van het pensioen over de drie stelsels heen geharmoniseerd.

De Federale Pensioendienst heeft over de regularisatie van studiejaren een speciale website aangemaakt. Vanaf 1 december 2017 kan u hier terecht voor al uw vragen.

Marijke De Lange T 02-211.55.34.

Navigatie