Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

VVSG-vormingsaanbod: Kinderopvang




Om een goed Kinderopvang-beleid te organiseren, waar het kind centraal staat, moet de samenwerking tussen ouders, begeleiders en overheid zo vlot mogelijk verlopen. In het kader hiervan organiseert de VVSG vzw meerdere opleidingen en vormingen. Een greep uit ons aanbod vindt u hieronder:

 

 

Aan de slag met mini-vormingen

Samen met je team werken aan verandering? De mini-vormingen zijn hier het ideale instrument voor.

Tijdens mini-vormingen denk je na over je eigen functioneren en dat van je team. Je leert van elkaars ervaringen, leeft je in in verschillende perspectieven en benadrukt wat goed gaat. Samen met je team denk je na over wat je anders of meer zou willen doen en stelt een actieplan op. Resultaat? Een gedragen verandering en een betrokken team.

8 mei in Antwerpen

Aan de slag met de online tevredenheidsmeting www.tevredenheidopvang.be 2.0

Alle kinderopvangvoorzieningen hebben de wettelijke plicht om periodiek naar de tevredenheid van gebruikers te peilen. Naast klachten en opmerkingen zijn deze periodieke tevredenheidsmetingen een belangrijk onderdeel van de zelfevaluatie en leiden ze tot kwaliteitsverbetering van de opvang.

Tevredenheidsmetingen kunnen mondeling gebeuren, maar gebeuren in de kinderopvang meer en meer schriftelijk. Schriftelijke tevredenheidsmetingen hebben bovendien het voordeel dat ze gemakkelijk te verwerken zijn.

Via de website www.tevredenheidopvang.be kunnen aangesloten leden inloggen met een persoonlijke inlogcode en wachtwoord om toegang te krijgen tot het instrument. Gebruikers beheren zelf alle gegevens van kinderen, ouders, opvang,… en kunnen op moment van keuze vragenlijsten versturen.

Eind 2016 werden nog een aantal verbeteringen in het instrument aangebracht om de gebruiksvriendelijkheid te verhogen, voor alle opvangvormen werden ook nieuwe vragenlijsten opgemaakt

8 mei in Leuven

Intervisie Verantwoordelijken groeps- en gezinsopvang

Tijdens deze intervisies zal je samen met collega's oplossingsgericht en waarderend inzoomen op opdrachten en situaties waar je als (beginnende) verantwoordelijke mee te maken krijgt.

  • Maandag 14 mei: Hallo, beste onthaalouder, ik kom op huisbezoek - het aansturen van onthaalouders
  • Maandag 10 september en maandag 22 oktober: Tot hier en niet verder! - grenzen aangeven aan je kinderbegeleiders
  • Maandag 10 december: Ik merk op dat … - feedback geven aan je kinderbegeleiders

Meer informatie via deze link

Intervisie groepsopvang samenwerkende onthaalouders

Tijdens deze intervisies willen we jullie de kans geven om ervaringen uit te wisselen en casussen te bespreken waarbij we oplossingsgericht en waarderend inzoomen op situaties waar je als verantwoordelijke mee te maken krijgt in het begeleiden van samenwerkende onthaalouders. Daarnaast is er ruimte om specifieke vragen waar jullie mee worstelen te bespreken en werkinstrumenten onder de loep te nemen die jullie kunnen ondersteunen in de (praktische) begeleiding van jullie samenwerkende onthaalouders.

Brugge, start 14 mei - Gent: start 15 mei

Verdiepingsdag subsidies gezinsopvang baby's en peuters

In de vorming gaan we dieper in op de subsidieregeling; naast de relevante theoretische informatie krijg je ook toelichting bij enkele praktische hulpmiddelen. We analyseren onder andere de betaalbrieven die Kind en Gezin aan de organisatoren bezorgt en staan stil bij de principes van de bezettingsberekening.

De verdiepingsdag laat tot slot ook tijd voor uitwisseling met andere diensten: hoe realiseer je een evenwicht tussen inkomsten en uitgaven?

12 juni in Mechelen - 19 juni in Gent

 Verdiepingsdag Sociaal Statuut Onthaalouders

 2003: hét jaar van het Sociaal Statuut waarin onthaalouders een aantal rechten en plichten kregen toegekend. Maar waar hebben ze precies recht op? In welke situaties heeft een onthaalouder recht op een opvanguitkering en hoeveel kan zo'n opvanguitkering bedragen? Welke stappen moet je als verantwoordelijke zetten als een onthaalouder meldt dat ze zwanger is? Of wat moet je bezorgen aan het ziekenfonds wanneer een onthaalouder ziek wordt of een arbeidsongeval heeft? Hoe zorg je er voor dat ze met een gerust hart met pensioen kunnen gaan? En wat is nu het verschil tussen verlof met en zonder sociale rechten? Op deze en vele andere vragen gaan we dieper in tijdens deze vormingsdag. We koppelen de theorie aan praktische voorbeelden om het verhaal duidelijker te maken. 

11 september in Brussel - 17 september in Gent - 15 oktober in Mechelen

Navigatie