Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Aanpassing planschaderegeling: gemeenten vragen overleg
De Vlaamse regering wil de berekeningswijze van de planschade aanpassen. Via een ruimtelijke uitvoeringsplan gronden herbestemmen wordt daardoor flink duurder voor de gemeenten. De VVSG vreest dat het gezamenlijk doel om tot een betere ruimtelijke ordening te komen zo ernstig gehypothekeerd wordt, en heeft dan ook een overleg gevraagd met Vlaams minister Schauvliege.  

 

Planschade

Vlaanderen werkt aan regelgeving die onder andere gemeenten moet ondersteunen bij hun grond- en pandenbeleid. Het 'Instrumentendecreet' biedt  een reeks van nieuwe instrumenten en wijzigt een aantal bestaande instrumenten. Eén van de bestaande instrumenten die wordt gewijzigd is de planschaderegeling. Planschade is de vergoeding die de eigenaar krijgt als door een ruimtelijk uitvoeringsplan een stuk bouwgrond niet langer bebouwbaar is.

De wijziging houdt in dat eigenaren 100% in plaats van de huidige 80% van de geleden schade krijgen, niet ontsloten gebieden ook in aanmerking komen voor een vergoeding en eigenaren worden vergoed aan de huidige waarde van de grond, in plaats dat enkel de (geïndexeerde) vroegere aankoopwaarde wordt vergoed.

Als deze wijziging onveranderd van kracht wordt, zullen nog maar weinig gemeenten een initiatief nemen om bouwgronden een zachte bestemming te geven. Het wordt gewoon te duur; en de compensaties die Vlaanderen voorziet, voldoen bij lange niet. Slecht gelegen woonreservegebieden schrappen of binnenstedelijk groen creëren zal dan ook nog nauwelijks gebeuren.

Instrumentendecreet

Het voorontwerp Instrumentendecreet bevat behalve de aanpassing van de planschaderegeling ook nog een hele reeks andere instrumenten. Bij sommige van deze instrumenten hebben de gemeenten ernstige bedenkingen. Zo zijn we er geen voorstander van dat via de 'contract- en convenantbenadering' het mogelijk wordt om tijdelijk zonevreemde activiteiten en meergezinswoningen toe te laten in de open ruimte.  In het standpunt wijst de VVSG ook op de grote werklast die met de 'verscherpte motiveringsplicht' en de inzet van sommige instrumenten, zoals de 'verhandelbare ontwikkelingsrechten' of de 'herverkaveling uit kracht van wet met planologische ruil' gepaard  gaan. We vrezen daarom dat gemeenten deze instrumenten dan ook maar heel beperkt zullen gebruiken; en ook om die reden slecht gelegen bouwlocaties niet of maar heel beperkt zullen worden verlegd naar goed gelegen, centrale plekken. 

Lees het VVSG-advies over het voorontwerp Instrumentendecreet.

Hoe zit het met de negatieve lijst van de woonuitbreidingsgebieden?

Vlaanderen startte zelf eerder een reeks initiatieven om te voorkomen dat slecht gelegen gronden alsnog worden bebouwd. Zo werden vorig jaar gemeenten bevraagd over welke woonuitbreidingsgebieden wat hen betreft geschrapt mochten worden. Sindsdien bleef het stil.  We dringen erop aan dat Vlaanderen op korte termijn dit en initiatief daadwerkelijk tot een goed einde brengt. Op deze manier kan snel een wezenlijk deel van de slecht gelegen onbebouwde bouwgronden worden gevrijwaard van ontwikkeling.

Meer weten?

U vindt het voorontwerp van Instrumentendecreet en de bijbehorende documenten via deze link. Inmiddels namen diverse Vlaamse adviesraden  een standpunt in over dit voorontwerp. Zij wijzen in hun advies onder andere op de belangrijke meerkost die de wijziging van de planschaderegeling met zich meebrengt. Ook in het Vlaams parlement vond een interessante discussie plaats over het Instrumentendecreet en de voorgestelde planschade regeling.

U bent lokaal mandataris of een gemeentelijk personeelslid en hebt een vraag hierover? Neem contact op met Xavier Buijs

Navigatie